Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.43.42

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 2010 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 558/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 159 z dnia 25 czerwca 2010 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 14 lutego 2019 r.)

1. Strona 18, motyw 1 zdanie drugie; strona 20, załącznik pkt 2 lit. c) - załącznik III sekcja VII rozdział IX wyrażenie wprowadzające, pkt 3 zdanie drugie i pkt 4:

zamiast: "przedsiębiorstwa sektora spożywczego",

powinno być: "podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze".

2. Strona 20, załącznik pkt 2 lit. c) - załącznik III sekcja VII rozdział IX pkt 2:

zamiast: "przedsiębiorstwami sektora spożywczego",

powinno być: "podmiotami prowadzącymi przedsiębiorstwo spożywcze".

3. Strona 21, załącznik pkt 3 lit. b) - załącznik III sekcja VIII rozdział VII pkt 2:

zamiast: "2. Świeże produkty rybołówstwa należy utrzymywać w temperaturze nie wyższej niż -18 °C dla wszystkich części produktu; niemniej jednak całe ryby początkowo zamrożone w solance, przeznaczone do wytwarzania żywności konserwowanej w puszkach, można utrzymywać w temperaturze nie wyższej niż - 9 °C.",

powinno być: "2. Mrożone produkty rybołówstwa należy utrzymywać w temperaturze nie wyższej niż - 18 °C dla wszystkich części produktu; niemniej jednak całe ryby początkowo zamrożone w solance, przeznaczone do wytwarzania żywności w konserwach, można utrzymywać w temperaturze nie wyższej niż - 9 °C.".

4. Strona 21, załącznik pkt 3 lit. c) - załącznik III sekcja VIII rozdział VIII pkt 1 lit. b):

zamiast: "b) mrożone produkty rybołówstwa, z wykluczeniem całych ryb początkowo mrożonych w solance, przeznaczonych do wytwarzania żywności konserwowanej w puszkach, podczas transportu należy utrzymywać w równej temperaturze nie wyższej niż - 18 °C dla wszystkich części produktu, ewentualnie z krótkotrwałymi odchyleniami w górę o nie więcej niż 3 °C.",

powinno być: "b) mrożone produkty rybołówstwa, z wykluczeniem całych ryb początkowo zamrożonych w solance, przeznaczonych do wytwarzania żywności w konserwach, podczas transportu należy utrzymywać w równej temperaturze nie wyższej niż - 18 °C dla wszystkich części produktu, ewentualnie z krótkotrwałymi odchyleniami w górę o nie więcej niż 3 °C.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.