Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.319.46

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 listopada 2013 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1075/2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie danych statystycznych w zakresie aktywów i pasywów podmiotów sekurytyzacyjnych (EBC/2013/40)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 297 z dnia 7 listopada 2013 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 29 listopada 2013 r.)

Strona 112, załącznik I, Wymogi sprawozdawczości statystycznej, tabela 1 "Kwoty należne i transakcje" otrzymuje brzmienie:

Tabela 1: Kwoty należne i transakcje

grafika

Strona 113, załącznik I, Wymogi sprawozdawczości statystycznej, tabela 2 "Całkowita/częściowa utrata wartości" otrzymuje brzmienie:

Tabela 2: Całkowita/częściowa utrata wartości

D. Ogółem
AKTYWA
2 Sekurytyzowane kredyty i pożyczki
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.