Nowość Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.90334

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 maja 2017 r.

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 100 z dnia 12 kwietnia 2017 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 10 czerwca 2024 r.)

1. Strona 7, art. 5 ust. 1 zdanie wprowadzające:

zamiast: "W części zatytułowanej »Jakie są koszty?« dokumentu zawierającego kluczowe informacje twórcy PRIIP przedstawiają następujące dane:",

powinno być: "W części zatytułowanej »Jakie są koszty?« dokumentu zawierającego kluczowe informacje twórcy PRIIP stosują:".

2. Strona 16, część 1 pkt 9 zdanie pierwsze załącznika II:

zamiast: "Należy wyliczyć VaR z momentów statystycznych obserwowanego rozkładu zwrotów z ceny PRIIP lub z ceny jego poziomu referencyjnego lub wskaźnika zastępczego na przestrzeni ostatnich 5 lat.",

powinno być: "Należy wyliczyć VaR z momentów obserwowanego rozkładu zwrotów z ceny PRIIP lub z ceny jego poziomu referencyjnego lub wskaźnika zastępczego na przestrzeni ostatnich 5 lat.".

3. Strona 16, część 1 pkt 12 akapit drugi zdanie wprowadzające załącznika II:

zamiast: "gdzie N oznacza liczbę okresów rozliczeniowych w zalecanym okresie utrzymywania; a σ, μ1, μ2 oznaczają odpowiednio zmienność, asymetrię i kurtozę mierzone na podstawie rozkładu zwrotów. Zmienność, asymetrię i kurtozę wylicza się na podstawie zmierzonych momentów statystycznych rozkładu zwrotów w następujący sposób:",

powinno być: "gdzie N oznacza liczbę okresów rozliczeniowych w zalecanym okresie utrzymywania; a σ, μ1, μ2 oznaczają odpowiednio zmienność, asymetrię i współczynnik ekscesu mierzone na podstawie rozkładu zwrotów. Zmienność, asymetrię i współczynnik ekscesu wylicza się na podstawie zmierzonych momentów rozkładu zwrotów w następujący sposób:".

4. Strona l6, część l pkt 12 akapit drugi tiret pierwsze, drugie i trzecie załącznika II:

zamiast: "moment statystyczny",

powinno być: "moment".

5. Strona l6, część l pkt l2 akapit drugi tiret szóste załącznika II:

zamiast: "- kurtoza μ2 jest równa M4/ σ4 – 3.",

powinno być: "- współczynnik ekscesu μ2 jest równy M4/ σ4 – 3.".

6. Strona 42, część 1 pkt 24 lit. b) zdanie wprowadzające załącznika VI:

zamiast: "jeżeli pełna historia opłat za wyniki jest niedostępna, ponieważ fundusz lub klasa udziałów są nowe lub warunki funduszu uległy zmianie wskutek wprowadzenia opłaty za wyniki lub wskutek zmiany jednego z jego parametrów, wyżej wspomnianą metodę należy dostosować w następujący sposób:",

powinno być: "jeżeli pełna historia opłat za wyniki jest niedostępna, ponieważ fundusz lub klasa udziałów są nowe lub warunki funduszu uległy zmianie wskutek wprowadzenia opłaty za wyniki lub wskutek zmiany jednego z parametrów tej opłaty, wyżej wspomnianą metodę należy dostosować w następujący sposób:".

7. Strona 42, część 1 pkt 24 lit. b) pkt (ii) załącznika VI:

zamiast: "(ii) w odniesieniu do wszystkich lat, dla których dane są niedostępne, szacuje się zwrot dla funduszu lub klasy udziałów oraz w przypadku modelu opłat uzależnionych od wyników uwzględnia się historyczne szeregi stopy odniesienia lub stopy progowej;

w przypadku nowych funduszy zwrot szacuje się przy użyciu zwrotu z porównywalnego funduszu lub z porównywalnej grupy jednostek. Szacowany zwrot jest wartością brutto z uwzględnieniem wszystkich kosztów obciążających nowy fundusz. Z tego względu zwroty w porównywanej grupie jednostek muszą być skorygowane poprzez doliczenie średnich właściwych kosztów nałożonych zgodnie z zasadami nowego funduszu. Na przykład w przypadku nowej klasy o innej strukturze opłat zwroty w tej nowej klasie koryguje się poprzez uwzględnienie kosztów w istniejącej klasie;",

powinno być: "(ii) w odniesieniu do wszystkich lat, dla których dane są niedostępne, szacuje się zwrot dla funduszu lub klasy udziałów oraz w przypadku modelu opłat uzależnionych od wyników uwzględnia się historyczne szeregi stopy odniesienia lub stopy progowej;

w przypadku nowych funduszy zwrot szacuje się przy użyciu zwrotu z porównywalnego funduszu lub z odpowiedniej grupy porównawczej. Szacowany zwrot jest wartością brutto z uwzględnieniem wszystkich kosztów obciążających nowy fundusz. Z tego względu zwroty w grupie porównawczej muszą być skorygowane poprzez doliczenie średnich właściwych kosztów nałożonych zgodnie z zasadami nowego funduszu. Na przykład w przypadku nowej klasy o innej strukturze opłat zwroty w tej nowej klasie koryguje się poprzez uwzględnienie kosztów w istniejącej klasie;".

8. Strona 42, część 1 pkt 25 lit. b) pkt (i) tiret drugie załącznika VI:

zamiast: "- w przypadku nowych funduszy zwrot szacuje się przy użyciu zwrotu z porównywalnego funduszu lub z porównywalnej grupy jednostek. Szacowany zwrot jest wartością brutto z uwzględnieniem wszystkich kosztów obciążających nowy fundusz. Z tego względu zwroty w porównywanej grupie jednostek muszą być skorygowane poprzez doliczenie średnich właściwych kosztów nałożonych zgodnie z zasadami nowego funduszu. Na przykład w przypadku nowej klasy o innej strukturze opłat zwroty w tej nowej klasie koryguje się poprzez uwzględnienie kosztów w istniejącej klasie;",

powinno być: "- w przypadku nowych funduszy zwrot szacuje się przy użyciu zwrotu z porównywalnego funduszu lub z odpowiedniej grupy porównawczej. Szacowany zwrot jest wartością brutto z uwzględnieniem wszystkich kosztów obciążających nowy fundusz. Z tego względu zwroty w grupie porównawczej muszą być skorygowane poprzez doliczenie średnich właściwych kosztów nałożonych zgodnie z zasadami nowego funduszu. Na przykład w przypadku nowej klasy o innej strukturze opłat zwroty w tej nowej klasie koryguje się poprzez uwzględnienie kosztów w istniejącej klasie;".

9. Strona 49, część 1 pkt 85 zdanie drugie załącznika VI:

zamiast: "Takie dane szacunkowe otrzymuje się poprzez przyjęcie jako wskaźników zastępczych porównywalnego PRIIP lub porównywalnej grupy jednostek.",

powinno być: "Takie dane szacunkowe otrzymuje się poprzez przyjęcie jako wskaźników zastępczych porównywalnego PRIIP lub odpowiedniej grupy porównawczej.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.