Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.246.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 kwietnia 2017 r.

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 87 z dnia 31 marca 2017 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 26 września 2017 r.)

1. Strona 56, art. 60 ust. 3 lit. c):

zamiast: "c) gdy umowa między firmą inwestycyjną a klientem o świadczenie usług zarządzania portfelem zezwala na utrzymywanie portfela obarczonego wysokim ryzykiem, sprawozdanie okresowe dostarcza się co najmniej raz na miesiąc.",

powinno być: "c) gdy umowa między firmą inwestycyjną a klientem o świadczenie usług zarządzania portfelem zezwala na utrzymywanie portfela zawierającego instrumenty finansowe oparte o dźwignię, sprawozdanie okresowe dostarcza się co najmniej raz na miesiąc.".

2. Strona 56, art. 62 ust. 2 zdanie pierwsze:

zamiast: "Firmy inwestycyjne prowadzące rachunek klienta detalicznego, który obejmuje pozycje w instrumentach finansowych obarczonych wysokim ryzykiem lub transakcje na zobowiązaniach warunkowych, informują klienta o zmniejszeniu się wartości początkowej każdego instrumentu o 10 %, a następnie o wielokrotności 10 %.",

powinno być: "Firmy inwestycyjne prowadzące rachunek klienta detalicznego, który obejmuje pozycje w instrumentach finansowych opartych o dźwignię lub transakcje na zobowiązaniach warunkowych, informują klienta o zmniejszeniu się wartości początkowej każdego instrumentu o 10 %, a następnie o wielokrotności 10 %.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.