Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.338.23

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 października 2017 r.

SPROSTOWANIA
Sprostowanie do komunikatu w Dzienniku Urzędowym w sprawie T-396/15

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 283 z dnia 28 sierpnia 2017 r.)

(2017/C 338/26)

(Dz.U.UE C z dnia 9 października 2017 r.)

Komunikat w Dzienniku Urzędowym w sprawie T-396/15, Herm. Sprenger/EUIPO - web2get (Kształt strzemiona) otrzymuje brzmienie:

Postanowienie Sądu z dnia 30 maja 2017 r. - Herm. Sprenger/EUIPO - web2get (Kształt strzemiona)

(Sprawa T-396/15) 1

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Wniosek o unieważnienie prawa do znaku - Wycofanie wniosku o unieważnienie prawa do znaku - Umorzenie postępowania)

(2017/C 283/74)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Herm. Sprenger GmbH & Co. KG (Iserlohn, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat V. Schiller)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: A. Söder i A. Schifko, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również: web2get GmbH & Co. KG (Dülmen, Niemcy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 22 kwietnia 2015 r. (sprawa R 520/2014-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między web2get GmbH & Co. KG a Herm. Sprenger GmbH & Co. KG.

Sentencja

1) Postępowanie w sprawie skargi zostaje umorzone.
2) Herm. Sprenger GmbH & Co. KG zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 302 z 14.9.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.