Dz.U.UE.C.2019.35.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Sprostowanie do komunikatu w Dzienniku Urzędowym dotyczącego sprawy T-603/18

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 436 z dnia 3 grudnia 2018 r.)

(Sprawa T-603/18)

Język postępowania: grecki

(2019/C 35/41)

Komunikat opublikowany w związku ze sprawą T-603/18, ZE/Parlament, zostaje zastąpiony następującym tekstem:

"Skarga wniesiona w dniu 9 października 2018 r. - ZE / Parlament

(Dz.U.UE C z dnia 28 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: ZE (przedstawiciel: adwokat P. Giatagantzidis) Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji sekretarza generalnego Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2018 r. o zawieszeniu go w pełnieniu obowiązków do dnia 31 października 2018 r. i wszystkich związanych z tym aktów,
- obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi pięć zarzutów.

1. W zarzucie pierwszym strona skarżąca powołuje się na naruszenie jej prawa do bycia wysłuchanym w związku z wydaną wobec niej zaskarżoną decyzją.
2. W zarzucie drugim strona skarżąca podnosi, że zaskarżona decyzja została wydana przy użyciu metody pozyskiwania informacji z naruszeniem prawa do dobrej administracji ustanowionego w art. 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.
3. W zarzucie trzecim strona skarżąca powołuje się na naruszenie zasady bezstronności przez sekretarza generalnego, ponieważ nakazał on wszczęcie dochodzenia administracyjnego wobec strony skarżącej i jednocześnie wydał zaskarżoną decyzję.
4. W zarzucie czwartym strona skarżąca powołuje się na rażące naruszenie jej prawa do ochrony życia prywatnego z powodu zakazu wstępu do miejsca pracy i dostępu do akt osobowych.
5. W zarzucie piątym strona skarżąca powołuje się na naruszenie domniemania niewinności i poufności postępowania w trakcie prowadzonego postepowania, zważywszy na oświadczenia dla prasy czynione przez wysokich rangą urzędników Parlamentu Europejskiego.".