Sprostowanie do komunikatu Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.157.24

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 lipca 2006 r.

Sprostowanie do komunikatu Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 127 z dnia 31 maja 2006)

(2006/C 157/10)

(Dz.U.UE C z dnia 6 lipca 2006 r.)

Na stronie 4, pod nagłówkiem "UWAGA:", skreśla się tiret trzecie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.