Sprostowanie do informacji Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2004.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.124.35

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2006 r.

Sprostowanie do informacji Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2004

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 269 z dnia 28 października 2005 r.)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2006 r.)

Na str. 31, tabela 2, Deklaracja dochodów i wydatków za rok budżetowy 2004 i 2003, otrzymuje następujące brzmienie:

"Tabela 2

Deklaracja dochodów i wydatków za rok budżetowy 2004 i 2003

(tys. euro)
20042003
Dochody
Subwencje z Komisji 13.700 14 500
Dochody z poprzednich lat budżetowych 0 0
Inne dochody 42 3
Dochód przydzielony (Phare i państwa trzecie) 724 792
Dochody finansowe 0 0
Dochody ogółem (a) 14 466 15 295
Wydatki budżetowe w danym roku budżetowym
Personel - Tytuł I budżetu
Płatności 8 579 7 554
Środki przeniesione 466 443
Administracja - Tytuł II budżetu
Płatności 768 778
Środki przeniesione 542 358
Działalność operacyjna - Tytuł III budżetu (z wyjątkiem dochodu przydzielonego)
Płatności 2 508 2 381
Płatności w ramach zobowiązań pozostających do spłaty na dzień 31.12.2003 r. 2 702
Środki przeniesione 0 3 138
Dochód przydzielony (Phare i państwa trzecie)
Płatności 416 546
Środki przeniesione 309 246
Wydatki ogółem (b) 16 290 15 444
Wynik w danym roku budżetowym (a-b)- 1 824 - 149
Saldo przeniesione z poprzedniego roku budżetowego - 993 - 545
Środki przeniesione i anulowane 56 399
Neutralizacja środków przeniesionych z N-1 w ramach tytułu 3 w związku z przejściem na środki zróżnicowane 3 138
Kwoty do ponownego wykorzystania z poprzedniego roku budżetowego, niewykorzystane 1 10
Zwroty do Komisji - 716
Różnice kursowe - 4 8
Saldo dla danego roku budżetowego 374 - 993"

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.