Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.191.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 października 1991 r.

Sprostowanie do dyrektywy Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 256 z 13 września 1991 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 11, s. 3)

(Dz.U.UE L z dnia 22 lipca 2017 r.)

1. Strona 5, art. 7 ust. 2 zdanie drugie:

zamiast: "Jeśli osoba, która uzyska takie pozwolenie, jest ma miejsce zamieszkania w innym Państwie Członkowskim, to Państwo Członkowskie zostaje stosownie poinformowane.",

powinno być: "Jeśli osoba, która uzyska takie pozwolenie, ma miejsce zamieszkania w innym Państwie Członkowskim, to Państwo Członkowskie zostaje stosownie poinformowane.".

2. Strona 5, art. 8 ust. 2:

zamiast "władze Państwa Członkowskiego",

powinno być: "organy Państwa Członkowskiego".

3. Strona 5, art. 9 ust. 1 tiret drugie:

zamiast: "pisemne oświadczenie poświadczającą i uzasadniającą",

powinno być "pisemne oświadczenie poświadczające i uzasadniające".

4. Strona 6, art. 12 ust. 1 akapit drugi:

zamiast: "Państwa Członkowskie mogą wydać takie pozwolenie na jedną lub więcej podróży maksymalnie na okres jednego roku, z możliwością jego przedłużania. Pozwolenia takie wpisuje się do europejskiej karty broni palnej, którą osoba podróżująca przedstawia na każde żądanie władz Państw Członkowskich.",

powinno być: "Państwa Członkowskie mogą wydać takie pozwolenie na jedną lub więcej podróży maksymalnie na okres jednego roku, z możliwością jego odnowienia. Pozwolenia takie wpisuje się do europejskiej karty broni palnej, którą osoba podróżująca przedstawia na każde żądanie organów Państw Członkowskich.".

5. Strona 8, załącznik I część I kategoria A pkt 2:

zamiast: "2. Automatyczna broń palna",

powinno być "2. Samoczynna broń palna".

6. Strona 9, załącznik I część IV lit. c):

zamiast "c) »automatyczna broń palna«",

powinno być: "c) »samoczynna broń palna«".

7. Strona 9, załącznik I część IV lit. d):

zamiast: "d) »półautomatyczna broń palna«",

powinno być: "d) »samopowtarzalna broń palna«".

8. Strona 9, załącznik I część IV lit. e):

zamiast: "e) »repetująca broń palna«",

powinno być: "e) »powtarzalna broń palna«".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.