Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2000/3/WE z dnia 22 lutego 2000 r. dostosowującej do postępu technicznego dyrektywę Rady... - OpenLEX

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2000/3/WE z dnia 22 lutego 2000 r. dostosowującej do postępu technicznego dyrektywę Rady 77/541/EWG odnoszącą się do pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących w pojazdach silnikowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.105.5/2

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 marca 2000 r.

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2000/3/WE z dnia 22 lutego 2000 r. dostosowującej do postępu technicznego dyrektywę Rady 77/541/EWG odnoszącą się do pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących w pojazdach silnikowych

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 53 z dnia 25 lutego 2000 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 26 kwietnia 2005 r.)

Na str. 15, w ppkt. 2.7.3 załącznika I:

podpunkt 2.7.3 otrzymuje brzmienie:

"2.7.3. Kondycjonowanie taśm na potrzeby badania wytrzymałości na zerwanie.

Próbki odcięte z taśmy zgodnie z ppkt. 2.1.3.2 należy poddać następującym warunkom."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.