Sprostowanie do dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2024/1405 z dnia 14 marca 2024 r. zmieniającej załącznik IX do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w odniesieniu do dodawania surowców do produkcji biopaliw i biogazu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.90316

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 maja 2024 r.

Sprostowanie do dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2024/1405 z dnia 14 marca 2024 r. zmieniającej załącznik IX do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w odniesieniu do dodawania surowców do produkcji biopaliw i biogazu

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L, 2024/1405, 17 maja 2024 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 27 maja 2024 r.)

Strona 2, art. 2 ust. 1 akapit pierwszy zdanie pierwsze:

zamiast: "Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne nie

zbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej w terminie.",

powinno być: "Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 14 września 2025 r.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.