Dz.U.UE.L.2019.37.150

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 2004 r.

Sprostowanie do dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 143 z 30 kwietnia 2004 r.)

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 8, s. 357)

(Dz.U.UE L z dnia 8 lutego 2019 r.)

Strona 365, art. 17 tiret trzecie:

zamiast: "- szkód, jeśli od emisji, zdarzenia lub wypadku, które je wywołały, upłynęło ponad 30 dni.",

powinno być: "- szkód, jeśli od emisji, zdarzenia lub wypadku, które je wywołały, upłynęło ponad 30 lat.".