Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2023/1646 de 17 de agosto de 2023 que altera a Decisão de Execução (UE) 2021/76 no que diz respeito às normas harmonizadas relativas às regras de segurança para o fabrico e instalação de ascensores

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.210.33

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 sierpnia 2023 r.

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2023/1646 de 17 de agosto de 2023 que altera a Decisão de Execução (UE) 2021/76 no que diz respeito às normas harmonizadas relativas às regras de segurança para o fabrico e instalação de ascensores

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 206 z dnia 21 sierpnia 2023 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 25 sierpnia 2023 r.)

Strona 70, decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1646 otrzymuje brzmienie:

"DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2023/...

z dnia 17 sierpnia 2023 r.

zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2021/76 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących zasad bezpieczeństwa dotyczących budowy i instalowania dźwigów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE 1 , w szczególności jego art. 10 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE 2 w przypadku dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów spełniających normy zharmonizowane lub części norm zharmonizowanych, do których odniesienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zakłada się, że spełniają one zasadnicze wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określone w załączniku I do tej dyrektywy i objęte tymi normami lub ich częściami.

(2) Decyzją wykonawczą Komisji C(2016) 5884 3 Komisja zwróciła się do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) o opracowanie norm zharmonizowanych w drodze nowelizacji obowiązujących norm zharmonizowanych opracowanych na potrzeby dyrektywy 2014/33/UE w celu zapewnienia, aby nadal odzwierciedlały one powszechnie uznany stan wiedzy technicznej pod kątem spełnienia zasadniczych wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonych w załączniku I do dyrektywy 2014/33/UE oraz, w stosownych przypadkach, zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określonych w załączniku I do dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 4 , jak określono w pkt 1.1 załącznika I do dyrektywy 2014/33/UE.

(3) Na podstawie wniosku zawartego w decyzji wykonawczej Komisji C(2016) 5884 CEN dokonał nowelizacji norm zharmonizowanych EN 81-21:2009, zmienionej normą EN 81-21:2009+A1:2012, EN 81-28:2003, EN 81-58:2003, EN 81-70:2003, zmienionej normą EN 81-70:2003/A1:2004, oraz normy zharmonizowanej EN 81-77:2013, do których odniesienia opublikowano w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/76 5 . Nowelizacji dokonano w celu dostosowania tych norm do ram prawnych dyrektywy 2014/33/UE oraz w celu zwiększenia pewności i jasności prawa przez zapewnienie precyzyjniejszych informacji na temat tych norm w załączniku ZA i przez datowanie odniesień normatywnych. W rezultacie CEN przyjął normy EN 81-21:2022 dotyczącą nowych dźwigów osobowych i towarowo-osobowych w istniejącym budynku, EN 81-28:2022 dotyczącą zdalnego alarmowania w dźwigach osobowych i dźwigach towarowo-osobowych, EN 81-58:2022 dotyczącą próby odporności ogniowej drzwi przystankowych, EN 81-70:2021+A1:2022 dotyczącą dostępności dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych, oraz normę zharmonizowaną EN 81-77:2022 dotyczącą dźwigów w warunkach sejsmicznych, ale w normach tych nie wprowadzono żadnych istotnych zmian technicznych.

(4) Komisja wraz z CEN oceniła zgodność norm zharmonizowanych EN 81-21:2022, EN 81-28:2022, EN 81-58:2022, EN 81-70:2021+A1:2022 oraz normy zharmonizowanej EN 81-77:2022 z wnioskiem zawartym w decyzji wykonawczej C(2016) 5884.

(5) Normy zharmonizowane EN 81-21:2022, EN 81-28:2022, EN 81-58:2022, EN 81-70:2021+A1:2022 oraz EN 81-77:2022 spełniają zasadnicze wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, które mają uwzględniać i które zostały określone w dyrektywie 2014/33/UE. Odniesienia do tych norm należy zatem opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(6) Załącznik I do decyzji wykonawczej (UE) 2021/76 zawiera wykaz odniesień do norm zharmonizowanych, zgodność z którymi stanowi podstawę do domniemania zgodności z dyrektywą 2014/33/UE. Aby zapewnić, by wszystkie odniesienia do norm zharmonizowanych opracowanych na potrzeby dyrektywy 2014/33/UE były wymienione w jednym akcie, odniesienia do norm zharmonizowanych EN 81-21:2022, EN 81-28:2022, EN 81-58:2022, EN 81-70:2021+A1:2022 oraz EN 81-77:2022 należy włączyć do tego załącznika.

(7) Należy wycofać z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej odniesienia do norm zharmonizowanych EN 81-21:2009, zmienionej normą EN 81-21:2009+A1:2012, EN 81-28:2003, EN 81-58:2003, EN 81-70:2003, zmienionej normą EN 81-70:2003/A1:2004, oraz do normy zharmonizowanej EN 81-77:2013, z uwagi na to, że normy te zostały znowelizowane. Należy zatem skreślić te odniesienia z załącznika I do decyzji wykonawczej (UE) 2021/76.

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2021/76.

(9) Aby dać producentom wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do stosowania znowelizowanych norm, należy odroczyć wycofanie odniesień do norm zharmonizowanych EN 81-21:2009, zmienionej normą EN 81-21:2009+A1:2012, EN 81-28:2003, EN 81-58:2003, EN 81-70:2003, zmienionej normą EN 81-70:2003/ A1:2004, oraz do normy zharmonizowanej EN 81-77:2013.

(10) Zgodność z normą zharmonizowaną stanowi podstawę domniemania zgodności z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami określonymi w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym od dnia publikacji odniesienia do takiej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsza decyzja powinna wejść w życie z dniem jej opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2021/76 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pkt 1, 3, 5, 7 i 9 załącznika stosuje się od dnia 21 lutego 2025 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 sierpnia 2023 r.

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się pozycję 2;

2) dodaje się pozycję 2a w brzmieniu:

"2a.EN 81-21:2022

Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów - Część 21: Nowe dźwigi osobowe i towarowo-osobowe w istniejącym budynku"

3) skreśla się pozycję 4;

4) dodaje się pozycję 4a w brzmieniu:

"4a.EN 81-28:2022

Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów - Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i dźwigach towarowo-osobowych"

5) skreśla się pozycję 6;

6) dodaje się pozycję 6a w brzmieniu:

"6a.EN 81-58:2022

Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Badania i próby - Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych"

7) skreśla się pozycję 7;

8) dodaje się pozycję 7a w brzmieniu:

"7a.EN 81-70:2021+A1:2022 Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych - Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych"

9) skreśla się pozycję 11;

10) dodaje się pozycję 11a w brzmieniu:

"11a.EN 81-77:2022

Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowo-osobowych - Część 77: Dźwigi w warunkach sejsmicznych""

1 Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 251).
3 Decyzja wykonawcza Komisji C(2016) 5884 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wniosku o normalizację do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego w odniesieniu do dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE.
4 Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 24).
5 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/76 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE (Dz.U. L 27 z 27.1.2021, s. 20).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.