Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/761/WE z dnia 26 października 2004 r. ustanawiającej przepisy wykonawcze do dyrektywy Rady 93/24/EWG w sprawie ankiet statystycznych dotyczących pogłowia i produkcji w sektorze bydła

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.201.46/1

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 listopada 2004 r.

Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/761/WE z dnia 26 października 2004 r. ustanawiającej przepisy wykonawcze do dyrektywy Rady 93/24/EWG w sprawie ankiet statystycznych dotyczących pogłowia i produkcji w sektorze bydła

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 337 z 13 listopada 2004 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 2 sierpnia 2005 r.)

1. Na stronie 65, art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Waga tuszy, o której mowa w art. 10 ust. 1 dyrektywy 93/24/EWG, jest wagą schłodzonej tuszy zwierzęcia rzeźnego po zdjęciu skóry, upuszczeniu krwi, usunięciu wnętrzności i usunięciu zewnętrznych narządów płciowych, końców kończyn na poziomie pęciny i kości stępu, głowy, ogona, nerek i tłuszczów okołonerkowych, jak również wymion.".

2. Na stronie 67, załącznik II, dla Łotwy:

zamiast: "NUTS 3",

powinno być: "NUTS 2".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.