Dz.U.UE.C.2019.11.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 stycznia 2019 r.

SPROSTOWANIA
Sprostowanie do danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR)

Lista państw członkowskich, które podjęły decyzję o stosowaniu dyrektywy w sprawie wykorzystywania danych PNR do lotów wewnątrzunijnych zgodnie z art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania

(Jeżeli państwo członkowskie podejmie decyzję o stosowaniu niniejszej dyrektywy do lotów wewnątrzunijnych, powiadamia o tym Komisję na piśmie. Państwo członkowskie może złożyć lub cofnąć takie powiadomienie w każdym czasie. Komisja publikuje takie powiadomienia oraz wszelkie ich cofnięcia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 196 z dnia 8 czerwca 2018 r.)

(2019/C 11/06)

(Dz.U.UE C z dnia 11 stycznia 2019 r.)

Strona 29:

Dodaje się następujące państwa członkowskie, które powiadomiły Komisję o stosowaniu dyrektywy w sprawie wykorzystywania danych PNR do lotów wewnątrzunijnych:

- Grecja;
- Cypr;
- Rumunia.