Sprostowanie decyzji wykonawczej (UE) 2020/2182 w sprawie ostatecznej odpowiedzi dotyczącej przywozu przedstawionej w imieniu Unii w odniesieniu do przyszłego przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.348I.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2020 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie sprostowania decyzji wykonawczej (UE) 2020/2182 w sprawie ostatecznej odpowiedzi dotyczącej przywozu przedstawionej w imieniu Unii w odniesieniu do przyszłego przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012
(2021/C 348 I/02)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów 1 , w szczególności jego art. 13 ust. 1 akapit drugi i trzeci, po zasięgnięciu opinii Komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Weryfikacja wykazała dwa błędy w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2020/2182 3 , która zmieniła również załącznik do decyzji wykonawczej Komisji z dnia 15 maja 2014 r. 4

(2) Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 15 maja 2014 r. zawierała tylko jeden załącznik. Art. 2 decyzji wykonawczej (UE) 2020/2182 błędnie odnosi się do załącznika II do decyzji wykonawczej z dnia 15 maja 2014 r.

(3) Odpowiedź w sprawie przywozu azynofosu metylowego określona w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji z dnia 15 maja 2014 r. omyłkowo nie została włączona do załącznika II do decyzji wykonawczej (UE) 2020/2182, a zatem została skreślona z załącznika do decyzji wykonawczej Komisji z dnia 15 maja 2014 r. Nie zamierzano usunąć odpowiedzi w sprawie przywozu azynofosu metylowego z załącznika do tej decyzji wykonawczej i w związku z tym należy ją ponownie włączyć do tego załącznika.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2020/2182.

(5) Ponieważ decyzja wykonawcza (UE) 2020/2182 ma zastosowanie od dnia 18 grudnia 2020 r., jej sprostowanie również powinno mieć zastosowanie od tej daty, ponieważ nie powinno być żadnych wątpliwości co do ciągłej i nieprzerwanej ważności odpowiedzi w sprawie przywozu azynofosu metylowego,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Art. 2. decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2020/2182 otrzymuje brzmienie:

"Załącznik do decyzji wykonawczej Komisji z dnia 15 maja 2014 r. przyjmującej decyzje Unii w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia (UE) nr 649/2012 zastępuje się załącznikiem II do niniejszej decyzji.".

Artykuł  2

Załącznik II do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2020/2182 zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  3

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 18 grudnia 2020 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 sierpnia 2021 r.
W imieniu Komisji
Virginijus SINKEVIČIUS
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK II

Odpowiedź w sprawie przywozu azynofosu metylowego

grafika

Odpowiedź w sprawie przywozu dotycząca eteru pentabromodifenylu w postaci handlowej

grafika

Odpowiedź w sprawie przywozu dotycząca eteru oktabromodifenylu w postaci handlowej

grafika

Odpowiedź w sprawie przywozu dotycząca kwasu perfluorooktanosulfonowego, sulfonianów perfluorooktanu, sulfonamidów perfluorooktanu i sulfonyli perfluorooktanu

grafika

1 Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 60.
2 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.
3 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/2182 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ostatecznej odpowiedzi dotyczącej przywozu przedstawionej w imieniu Unii w odniesieniu do przyszłego przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 oraz zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji z dnia 15 maja 2014 r. przyjmującą decyzje Unii w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na podstawie tego rozporządzenia (Dz.U. L 433 z 22.12.2020, s. 55).
4 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 15 maja 2014 r. przyjmująca decyzje Unii w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 (Dz.U. C 152 z 20.5.2014, s. 2).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.