Sprawy połączone T-80/06 i T-182/09: Budapesti Erőmű v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.89.20/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 marca 2012 r.

Wyrok Sądu z dnia 13 lutego 2012 r. - Budapesti Erőmű przeciwko Komisji

(Sprawy połączone T-80/06 i T-182/09)(1)

(Pomoc państwa - Hurtowy rynek energii elektrycznej - Korzystne warunki umów kupna energii elektrycznej przyznane przez węgierskie przedsiębiorstwo publiczne niektórym producentom energii elektrycznej - Decyzja o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 WE - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie - Nowa pomoc - Kryterium inwestora prywatnego)

(2012/C 89/30)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 24 marca 2012 r.)

Strony

Strona skarżąca: Budapesti Erőmű Zrt (Budapeszt, Węgry) (przedstawiciele: w sprawach T-80/06 i T-182/09 M. Powell, solicitor, adwokaci C. Arhold i K. Struckmann, jak również, w sprawie T-182/09, adwokat A. Hegyi)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: w sprawach T-80/06 i T-182/09 N. Khan, L. Flynn i K. Talabér-Ritz, jak również, w sprawie T-80/06, V. Di Bucci, pełnomocnicy)

Przedmiot

W sprawie T-80/06, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji, przekazanej Węgrom w piśmie z dnia 9 listopada 2005 r., o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 WE w sprawie pomocy państwa C 41/2005 (ex NN 49/2005) - "Koszty osierocone" na Węgrzech oraz, w sprawie T-182/09, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji 2009/609/WE z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 41/05 udzielonej przez Węgry w ramach długoterminowych umów o zakup energii (Dz.U. 2009, L 225, s. 53).

Sentencja

1)
Skargi zostają oddalone.
2)
Budapesti Erőmű Zrt zostaje obciążona kosztami postępowania.
______

(1) Dz.U. C 108 z 6.5.2006.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.