Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.11.22/3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 stycznia 2010 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 listopada 2009 r. - Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM (350, 250 i 150)

(Sprawy połączone od T-64/07 do T-66/07)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenia słownych wspólnotowych znaków towarowych 350, 250 i 150 - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

(2010/C 11/42)

Język postępowania: polski

(Dz.U.UE C z dnia 16 stycznia 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (Częstochowa, Polska) (przedstawiciel: radca prawny D. Rzążewska)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (przedstawiciele: O. Montalto i K. Zajfert, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Trzy skargi na decyzje Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 21 grudnia 2006 r. (sprawy R 1033/2006-4, R 1034/2006-4 i R 1035/2006-4) dotyczące rejestracji słownych znaków towarowych 350, 250 i 150 jako wspólnotowych znaków towarowych.

Sentencja wyroku

1) Skargi zostają oddalone.

2) Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 95 z 28.4.2007.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.