Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.325.24/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2013 r.

Wyrok Sądu z dnia 16 września 2013 r. - Villeroy & Boch Austria i in. przeciwko Komisji

(Sprawy połączone T-373/10, T-374/10, T-382/10 i T-402/10) 1

(Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Belgijski, niemiecki, francuski, włoski, niderlandzki i austriacki rynek instalacji sanitarnych do łazienek - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE i art. 53 porozumienia EOG - Koordynacja podwyżek cen i wymiana mających szczególne znaczenie informacji handlowych - Jednolite naruszenie - Możliwość przypisania zachowania o znamionach naruszenia - Dowód - Grzywny - Wytyczne w sprawie obliczania kwoty grzywien z 2006 r. - Bak mocy wstecznej - Rozsądny termin)

(2013/C 325/40)

Język postępowania: niemiecki, francuski i niderlandzki

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Villeroy & Boch Austria GmbH (Mondsee, Austria) (przedstawiciele: A. Reidlinger, S. Dethof, M. Klusmann i K. Blau-Hansen, adwokaci) (sprawa T-373/10), Villeroy & Boch AG (Mettlach, Niemcy) (przedstawiciele: M. Klusmann, adwokat, S. Thomas, profesor) (sprawa T-374/10), Villeroy et Boch SAS (Paryż, Francja) (przedstawiciele: J. Philippe, K. Blau-Hansen, adwokaci, i A. Villette, solicitor) (sprawa T-382/10) oraz Villeroy & Boch - Belgium (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: O. Brouwer, J. Blockx i N. Lorjé, adwokaci) (sprawa T-402/10)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: w sprawie T-373/10 początkowo F. Castillo de la Torre, R. Sauer, F. Ronkes Agerbeek i A. Antoniadis, a następnie F. Castillo de la Torre, R. Sauer i F. Ronkes Agerbeek, pełnomocnicy, wspierani przez G. van der Wala i M. van Heezik, adwokatów; w sprawie T-374/10 A. Antoniadis, R. Sauer i F. Ronkes Agerbeek; w sprawie T-382/10 F. Castillo de la Torre, F. Ronkes Agerbeek i N. von Lingen, pełnomocnicy, wspierani przez G. van der Wala i M. van Heezik; oraz w sprawie T-402/10 F. Castillo de la Torre, F. Ronkes Agerbeek, wspierani przez G. van der Wala i M. van Heezik)

Przedmiot

Skarga zmierzająca w pierwszej kolejności do stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2010) 4185 wersja ostateczna z dnia 23 czerwca 2010 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 TFUE oraz art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/39.092 - Instalacje sanitarne do łazienek) w zakresie, w jakim dotyczy ona skarżących, a w drugiej kolejności do obniżenia kwoty nałożonych na nie grzywien.

Sentencja

1) W sprawach T-373/10, T-382/10 i T-402/10 skargi zostają oddalone.
2) W sprawie T-374/10 stwierdza się nieważność art. 1 ust. 7 decyzji Komisji C(2010) 4185 wersja ostateczna z dnia 23 czerwca 2010 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 TFUE oraz art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/39.092 - Instalacje sanitarne do łazienek) w zakresie, w jakim stwierdzono w niej, że spółka Villeroy & Boch AG uczestniczyła w kartelu w sektorze instalacji sanitarnych do łazienek w Belgii, w Niemczech, we Francji, we Włoszech, w Niderlandach i w Austrii przed dniem 12 października 1994 r.
3) W sprawie T-374/10 skarga zostaje oddalona w pozostałym zakresie.
4) Villeroy & Boch Austria GmbH, Villeroy et Boch SAS i Villeroy & Boch - Belgium pokrywają własne koszty, a także koszty poniesione przez Komisję Europejską w sprawach T-373/10, T-382/10 i T-402/10.
5) Villeroy & Boch AG pokrywa siedem ósmych własnych kosztów oraz siedem ósmych kosztów poniesionych przez Komisję w sprawie T-374/10.
6) Komisja pokrywa jedną ósmą własnych kosztów oraz jedną ósmą kosztów poniesionych przez Villeroy & Boch AG w sprawie T-374/10.
1 Dz.U. C 301 z 6.11.2010.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.