Sprawy połączone T-349/06, T-371/06, T-14/07, T-15/07 i T-332/07: Niemcy v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.272.24/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 października 2008 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 września 2008 r. - Niemcy przeciwko Komisji

(Sprawy połączone T-349/06, T-371/06, T-14/07, T-15/07 i sprawa T-332/07)(1)

(EFRR - Obniżenie pomocy finansowej - Modyfikacja planów finansowania bez zezwolenia Komisji - Pojęcie znacznej modyfikacji - Artykuł 24 rozporządzenia (EWG) nr 4253/88 - Skarga o stwierdzenie nieważności)

(2008/C 272/44)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 25 października 2008 r.)

Strony

Strona skarżąca: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: M. Lumma oraz, w sprawach T-349/06, T-371/06, T-14/07 i T-15/07, również C. Schulze-Bahr, pełnomocnicy, wspierani przez C. von Donata, adwokata)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: G. Wilms oraz L. Flynn, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Skargi o stwierdzenie nieważności decyzji C(2006) 4193 końcowa i C(2006) 4194 końcowa z dnia 25 września 2006 r., C(2006) 5163 końcowa i C(2006) 5164 końcowa z dnia 3 listopada 2006 r. i C(2007) 2619 końcowa z dnia 25 czerwca 2007 r., dotyczących obniżenia pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przyznanej na rzecz, odpowiednio, programu celu 2 1997-1999 Północna Nadrenia - Westfalia, programu operacyjnego Resider - Północna Nadrenia- Westfalia 1994-1999, programów operacyjnych kraju związkowego Północnej Nadrenii- Westfalii w ramach wspólnych działań MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa) i Rechar II oraz programu operacyjnego dotyczącego wspólnotowej interwencji o charakterze strukturalnym w regionach celu 2 kraju związkowego Północnej Nadrenii - Westfalii w okresie 1994-1996 r.

Sentencja wyroku

1) Sprawa T-332/07 zostaje połączona ze sprawami T-349/06, T-371/06, T-14/07 i T-15/07 do celów wydania wyroku.

2) Skargi zostają oddalone.

3) Republika Federalna Niemiec zostaje obciążona kosztami.

______

(1) Dz.U. C 20 z 27.1.2007.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.