Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.389.31

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 listopada 2015 r.

Wyrok Sądu z dnia 23 września 2015 r. - Niderlandy/Komisja
(Sprawy połączone T-261/13 i T-86/14) 1

[ZWCK - Rozporządzenie (WE) nr 2494/95 - Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych przy stałych stawkach podatkowych (ZWCK-SP) - Rozporządzenie (UE) nr 119/2013 - Wskaźniki cen mieszkań i domów mieszkalnych zajmowanych przez właściciela - Rozporządzenie (UE) nr 93/2013 - Eurostat - Komitologia - Środki wykonawcze - Procedura regulacyjna połączona z kontrolą]

Język postępowania: niderlandzki

(2015/C 389/32)

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: w sprawie T-261/13 M. Bulterman, J. Langer i B. Koopman, a w sprawie T-86/14 M. Bulterman i J. Langer, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Clausen i P. Van Nuffel, pełnomocnicy)

Przedmiot

W sprawie T-261/13, tytułem żądania głównego: stwierdzenie nieważności rozporządzenia Komisji (UE) nr 119/2013 z dnia 11 lutego 2013 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2214/96 dotyczące zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (ZWCK): przekazywanie i upowszechnianie wskaźników częściowych ZWCK, w odniesieniu do ustalenia zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych przy stałych stawkach podatkowych (Dz.U. L 41, s. 1), tytułem żądania ewentualnego: stwierdzenie nieważności art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 119/2013, a w sprawie T-86/14, tytułem żądania głównego: stwierdzenie nieważności rozporządzenia Komisji (UE) nr 93/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 dotyczącego zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych w odniesieniu do ustanawiania wskaźników cen mieszkań i domów mieszkalnych zajmowanych przez właściciela (Dz.U. L 33, s. 14), tytułem żądania ewentualnego: stwierdzenie nieważności art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 93/2013.

Sentencja

1) W sprawie T 261/13 stwierdza się nieważność art. 1 pkt 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 119/2013 z dnia 11 lutego 2013 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2214/96 dotyczące zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (ZWCK): przekazywanie i upowszechnianie wskaźników częściowych ZWCK, w odniesieniu do ustalenia zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych przy stałych stawkach podatkowych.
2) W sprawie T 86/14 stwierdza się nieważność art. 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 93/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 dotyczącego zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych w odniesieniu do ustanawiania wskaźników cen mieszkań i domów mieszkalnych zajmowanych przez właściciela.
3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Królestwo Niderlandów.
1 Dz.U. C 189 z 29.6.2013.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.