Sprawy połączone T-241/12 i T-210/13: Versalis v. Komisja Europejska. - OpenLEX

Sprawy połączone T-241/12 i T-210/13: Versalis v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.135.37

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 maja 2014 r.

Postanowienie Sądu z dnia 7 marca 2014 r. - Versalis przeciwko Komisji

(Sprawy połączone T-241/12 i T-210/13) 1

(Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Rynek kauczuku butadienowego i emulsyjnego kauczuku butadienowo-styrenowego - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE - Częściowe stwierdzenie nieważności i zmiana przez Sąd decyzji Komisji - Ponowne podjęcie postępowania - Nowe pismo w sprawie przedstawienia zarzutów - Zakończenie postępowania - Umorzenie postępowania)

(2014/C 135/47)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 5 maja 2014 r.)

Strony

Strona skarżąca: Versalis SpA (San Donato Milanese, Włochy) (przedstawiciele: F. Moretti, L. Nascimbene i M. Siragusa, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Bottka, G. Conte, R. Striani i T. Vecchi, pełnomocnicy)

Przedmiot

W sprawie T-241/12 - żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji, zawartej rzekomo w piśmie z dnia 23 kwietnia 2012 r., informującej skarżącą o zamiarze podjęcia na nowo przez Komisję postępowania i wydania nowego pisma w sprawie przedstawienia zarzutów, a w sprawie T-210/13 - żądanie stwierdzenia nieważności dwóch decyzji Komisji C (2013) 1200 wersja ostateczna z dnia 26 lutego 2013 r. i C (2013) 1199 wersja ostateczna z dnia 27 lutego 2013 r. o podjęciu na nowo postępowania i skierowania do skarżącej pisma w sprawie przedstawienia zarzutów w sprawie AT. 40032 - BR/ESBR - Powrót do naruszenia, w następstwie częściowego stwierdzenia przez Sąd nieważności decyzji Komisji C(2006) 5700 wersja ostateczna z dnia 29 listopada 2006 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 [WE] oraz art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/F/38.638 - Kauczuk butadienowy i kauczuk styrenowo-butadienowy otrzymany w wyniku polimeryzacji emulsyjnej)

Sentencja

1)
Sprawy T-241/12 i T-210/13 zostają połączone do celów niniejszego postanowienia.
2)
Postępowanie w przedmiocie niniejszych skarg zostaje umorzone.
3)
Versalis SpA i Komisja Europejska pokrywają własne koszty.
1 Dz.U. C 227 z 28.7.2012.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.