Sprawy połączone T-233/19 i T-234/19: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2021 r. - Infineon Technologies Dresden i Infineon... - OpenLEX

Sprawy połączone T-233/19 i T-234/19: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2021 r. - Infineon Technologies Dresden i Infineon Technologies v. Komisja Europejska

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.471.41

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 listopada 2021 r.

Wyrok Sądu z dnia 6 października 2021 r. - Infineon Technologies Dresden i Infineon Technologies / Komisja
(Sprawy połączone T-233/19 i T-234/19) 1

[Pomoc państwa - System pomocy wprowadzony przez Niemcy na rzecz niektórych dużych odbiorców energii elektrycznej - Zwolnienie z opłat za użytkowanie sieci za lata 2012 - 2013 - Decyzja uznająca system pomocy za niezgodny z rynkiem wewnętrznym i nakazująca odzyskanie wypłaconej pomocy - Skarga o stwierdzenie nieważności - Termin do wniesienia skargi - Dopuszczalność - Pojęcie pomocy - Zasoby państwowe]

Język postępowania: niemiecki

(2021/C 471/57)

(Dz.U.UE C z dnia 22 listopada 2021 r.)

Strony

Strona skarżąca w sprawie T-233/19: Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG (Drezno, Niemcy) (przedstawiciele: L. Assmann i M. Peiffer, adwokaci)

Strona skarżąca w sprawie T-234/19: Infineon Technologies AG (Neubiberg, Niemcy) (przedstawiciele: L. Assmann i M. Peiffer, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: T. Maxian Rusche i K. Herrmann, pełnomocnicy)

Interwenient popierający żądania stron skarżących: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: D. Klebs, J. Möller, R. Kanitz, S. Heimerl i S. Costanzo, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji (UE) 2019/56 z dnia 28 maja 2018 r., w sprawie pomocy państwa SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) udzielonej przez Niemcy dużym odbiorcom energii elektrycznej na podstawie § 19 StromNEV (Dz.U. 2019, L 14, s. 1).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG i Infineon Technologies AG pokrywają własne koszty, a także te poniesione przez Komisję Europejską.

3) Republika Federalna Niemiec pokrywa własne koszty.

1 Dz.U. C 213 z 24.6.2019

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.