Sprawy połączone T-209/02 i T-210/04: Mausolf v. Europejski Urząd Policji (Europol).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.121.11/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 maja 2006 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 marca 2006 r. - Mausolf przeciwko Europolowi

(Sprawy połączone T-209/02 I T-210/04)(1)

(Personel Europolu - Wynagrodzenie - Stopnie przyznane na podstawie oceny - Decyzja dyrektora)

(2006/C 121/18)

Język postępowania: niderlandzki

(Dz.U.UE C z dnia 20 maja 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Andreas Mausolf (Leiden, Niderlandy) [przedstawiciele: M. Baltusen i P. de Casparis, avocats]

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol) [przedstawiciele: początkowo K. Hennessy-Massaro i D. Heimans, następnie K. Hennessy-Massaro, N. Urban i D. Neumann, pełnomocnicy]

Przedmiot sprawy

Po pierwsze wniosek o uchylenie decyzji z dnia 23 listopada 2001 r., na podstawie której dyrektor Europolu przyznał skarżącemu awans o jeden stopień począwszy od dnia 1 lipca 2001 r., jak również wniosek o uchylenie dorozumianej decyzji oddalającej zażalenie skarżącego na tę decyzję oraz po drugie wnioski o uchylenie decyzji z dnia 2 stycznia 2003 r. i z dnia 1 marca 2004 r., na podstawie których dyrektor Europolu postanowił nie przyznać skarżącemu awansu o dodatkowy stopień począwszy od dnia 1 lipca 2002 r.

Sentencja wyroku

1) Skargi zostają oddalone.

2) Każda ze stron poniesie własne koszty.

______

(1) Dz.U. C 202 z 24.8.2002 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.