Sprawy połączone T-153/01 i T-323/01: Mercedes Alvarez Moreno v. Komisja Wspólnot Europejskich. - OpenLEX

Sprawy połączone T-153/01 i T-323/01: Mercedes Alvarez Moreno v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.228.36/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 września 2004 r.

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI
z dnia 10 czerwca 2004 r.
w sprawach połączonych T-153/01 i T-323/01, Mercedes Alvarez Moreno przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich(1)

(Urzędnik - Pracownik pomocniczy - Tłumacz ustny - Atykuł 74 Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich - Koniec umowy o pracę)

(2004/C 228/79)

(Język postępowania: francuski)

(Dz.U.UE C z dnia 11 września 2004 r.)

W sprawach połączonych T-153/01 i T-323/01, Mercedes Alvarez Moreno, zamieszkałej w Berlinie (Niemcy), reprezentowanej w sprawie T-153/01 początkowo przez G. Vandersandena i D. Dugois, a następnie przez G. Vandersandena, i w sprawie T-323/01 przez Vandersandena i L. Leviego, adwokatów, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: F. Cloutuche-Duvieusart i M. Langer, następnie F. Cloutuche- Duvieusart i D. Martin), której przedmiotem było z jednej strony żądanie uchylenia decyzji Komisji z dnia. 13 i 23 lutego 2001 r. informującej skarżącą o braku możliwości dalszego zatrudniania tłumaczy ustnych, którzy osiągnęli wiek 65 lat oraz z drugiej strony żądanie przyznania skarżącej odszkodowania, Sąd Pierwszej Instancji ( piąta izba) w składzie R. García-Valdecasas, prezes, P. Lindh i J.D. Cooke, sędziowie; sekretarz:.J. Palacio Gonzalez, główny administrator, wydał w dniu 10 czerwca 2004 r. wyrok, którego rozstrzygniecie brzmi następująco:

1) W sprawie T-153/01 skarga w zostaje odrzucona jako niedopuszczalna

2) W zakresie skargi w sprawie T-323/01 decyzja z dnia 23 lutego 2001 r. zostaje uchylona

3) W sprawie T- 323/01 skarga zostaje oddalona w pozostałej części

4) W sprawie T-153/01 każda ze stron poniesie koszty własne

5) W sprawie T-323/01 Komisja zostaje obciążona wszystkimi kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 275 z 29.9.2001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.