Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.378.27/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2020 r.

Wyrok Sądu z dnia 9 września 2020 r. - BNP Paribas / EBC
(Sprawy połączone T-150/18 i T-345/18) 1

[Polityka gospodarcza i pieniężna - Nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi - Składki na rzecz systemu gwarancji depozytów lub jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w postaci nieodwołalnych zobowiązań do zapłaty - Zadania powierzone EBC - Szczególne uprawnienia nadzorcze EBC - Artykuł 4 ust. 1 lit. f), art. 16 ust. 1 lit. c) i art. 16 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 - Środek nakładający obowiązek odliczenia skumulowanej kwoty wartości nieodwołalnych zobowiązań do zapłaty od kapitału podstawowego Tier I - Brak przeprowadzenia indywidualnego przeglądu]

Język postępowania: francuski

(2020/C 378/32)

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: BNP Paribas (Paryż, Francja) (przedstawiciele: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi i M. Dalon, avocats) Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (EBC) (przedstawiciele: E. Koupepidou, R. Bax i F. Bonnard, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia częściowej nieważności decyzji EBC: ECB/SSM/2017-R0MUWSFPU8M- PRO8K5P83/248 z dnia 19 grudnia 2017 r., ECB-SSM-2018-FRBNP-17 z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz ECB-SSM-2019-FRBNP-12 z dnia 14 lutego 2019 r.

Sentencja

1)
Sprawy T-150/18 i T-345/18 zostają połączone do celów wydania niniejszego wyroku.
2)
Stwierdzona zostaje nieważność pkt 9.1-9.3 decyzji Europejskiego Banku Centralnego (EBC) ECB/SSM/2017-R0- MUWSFPU8MPRO8K5P83/248 z dnia 19 grudnia 2017 r., pkt 9.1-9.3 decyzji EBC ECB-SSM-2018-FRBNP-17 z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz pkt 8.1-8.4 decyzji EBC SSM-2019-FRBNP-12 z dnia 14 lutego 2019 r.
3)
EBC zostaje obciążony kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 161 z 7.5.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.