Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.213.25/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 lipca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2017 r. - Costa/Parlament
(Sprawy połączone T-15/15 i T-197/15) 1

(Uposażenia posłów do Parlamentu - Emerytura - Zawieszenie - Odzyskanie - Zasada zapobiegania zbiegowi praw - Przepisy dotyczące zwrotu kosztów i diet posłów do Parlamentu - Odesłanie do ustawodawstwa krajowego - Artykuł 12 ust. 2a lit. v) rozporządzenia w sprawie emerytur dla deputowanych - Wynagrodzenie z racji sprawowania stanowiska prezesa zarządu portu włoskiego - Uzasadnione oczekiwania)

Język postępowania: włoski

(2017/C 213/33)

(Dz.U.UE C z dnia 3 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Paolo Costa (Wenecja, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci G. Orsoni i M. Romeo)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: G. Corstens i S. Seyr, pełnomocnicy)

Przedmiot

Dwie skargi na podstawie art. 263 TFUE mające na celu stwierdzenie nieważności decyzji prezydium Parlamentu z dnia 20 października 2014 r. i z dnia 9 lutego 2015 r. dotyczących, odpowiednio, zawieszenia tymczasowych świadczeń emerytalnych, których beneficjentem jest skarżący oraz odzyskania kwoty 49 770,42 EUR wypłaconych tym tytułem, jak również noty debetowej 2015-239 z dnia 23 lutego 2015 r. dotyczącej rzeczonego odzyskania.

Sentencja

1) Skargi zostają oddalone.
2) Paolo Costa zostaje obciążony kosztami postępowania, w tym kosztami związanymi z postępowaniem w przedmiocie środka tymczasowego.
1 Dz.U. C 81 z 9.3.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.