Sprawy połączone od C-501/22 do C-504/22, Interfel i in.: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 29 czerwca 2023 r. - Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais v. Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.286.12

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 sierpnia 2023 r.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 29 czerwca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État - Francja) - Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)/Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
(Sprawy połączone od C-501/22 do C-504/22 1 , Interfel i in.)

[Odesłanie prejudycjalne - Rolnictwo i rybołówstwo - Wspólna organizacja rynków - Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 - Artykuł 164 ust. 1 i 4 - Normy handlowe - Rozszerzenie porozumienia międzybranżowego - Porozumienie przewidujące przepisy surowsze niż przepisy Unii Europejskiej]

Język postępowania: francuski

(2023/C 286/13)

(Dz.U.UE C z dnia 14 sierpnia 2023 r.)

Sąd odsyłający

Conseil d'État

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)

Strona pozwana: Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

Sentencja

1) Artykuł 164 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007

należy interpretować w ten sposób, że:

stosowaniem tego przepisu objęte jest ustalanie w drodze porozumienia, decyzji lub uzgodnionej praktyki przyjętych w ramach uznanej organizacji producentów, uznanego zrzeszenia organizacji producentów lub uznanej organizacji międzybranżowej terminów zbiorów lub terminów wprowadzania do obrotu produktu rolnego.

2) Artykuł 164 ust. 1 i 4 rozporządzenia nr 1308/2013

należy interpretować w ten sposób, że:

państwo członkowskie może postanowić na wniosek uznanej organizacji producentów, uznanego zrzeszenia organizacji producentów lub uznanej organizacji międzybranżowej działających w jednym lub większej liczbie określonych obszarów gospodarczych tego państwa członkowskiego i uznanych za reprezentatywne dla produkcji, handlu lub przetwarzania danego produktu, że niektóre porozumienia, decyzje lub uzgodnione praktyki przyjęte w ramach tej organizacji producentów, tego zrzeszenia organizacji producentów lub tej organizacji międzybranżowej będą wiążące dla innych podmiotów gospodarczych, które działają w tych obszarach gospodarczych i które nie są członkami wspomnianej organizacji producentów, wspomnianego zrzeszenia organizacji producentów lub wspomnianej organizacji międzybranżowej, jeżeli przepisy przewidziane w tych porozumieniach, decyzjach lub uzgodnionych praktykach, dotyczące co najmniej jednego z celów wymienionych w ust. 4 lit. a) i c)-n) tego artykułu, są surowsze niż przepisy Unii Europejskiej lub normy przyjęte przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ).

1 Dz.U. C 424 z 7.11.2022.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.