Sprawy połączone F-14/05 i F-20/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 18 czerwca 2009 r. - Albert-Bousquet i in. i Johansson i in. przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.193.37/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 sierpnia 2009 r.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 18 czerwca 2009 r. - Albert-Bousquet i in. i Johansson i in. przeciwko Komisji

(Sprawy połączone F-14/05 i F-20/05)(1)

(2009/C 193/62)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 15 sierpnia 2009 r.)

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie spraw połączonych.

______

(1) Dz.U. C 132 z 28.5.2005, s. 31 i C 171 z 9.7.2005, s. 27.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.