Sprawy połączone C-518/20 i C-727/20: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 września 2022 r. - XP/Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide i AR v. St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.424.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 listopada 2022 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 września 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht - Niemcy) - XP/Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (C-518/20) i AR/St. Vincenz-Krankenhaus GmbH (C-727/20)
(Sprawy połączone C-518/20 i C-727/20) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Polityka społeczna - Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników - Organizacja czasu pracy - Artykuł 31 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej - Dyrektywa 2003/88/WE - Artykuł 7 ust. 1 - Prawo do corocznego płatnego urlopu - Całkowita niezdolność do pracy lub niezdolność do pracy z powodu choroby, która wystąpiła w okresie rozliczeniowym - Uregulowanie krajowe przewidujące utratę praw do corocznego płatnego urlopu po upływie określonego okresu - Obowiązek pracodawcy umożliwienia pracownikowi skorzystania z prawa do corocznego płatnego urlopu]

(2022/C 424/05)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 7 listopada 2022 r.)

Sąd odsyłający

Bundesarbeitsgericht

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: XP C-518/20, AR C-727/20

Strona pozwana: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (C-518/20, St. Vincenz-Krankenhaus GmbH (C-727/20)

Sentencja

Artykuł 7 dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy, a także art. 31 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

należy interpretować w ten sposób, że:

stoją one na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, zgodnie z którym prawo pracownika do corocznego płatnego urlopu nabyte za okres rozliczeniowy, w którym pracownik faktycznie pracował, zanim znalazł się w sytuacji całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do pracy z powodu choroby, która nadal trwa, może wygasnąć badź po upływie okresu przeniesienia dozwolonego przez prawo krajowe, bądź później, jeśli pracodawca nie umożliwił temu pracownikowi w odpowiednim czasie skorzystania z tego prawa.

1 Dz.U. C 19 z 18.1.2021.

Dz.U. C 169 z 3.5.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.