Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.378.13/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2020 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 września 2020 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Juzgado Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona, Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 5 de Barcelona - Hiszpania) - UQ (C-503/19), SI (C-592/19) / Subdelegación del Gobierno en Barcelona
(Sprawy połączone C-503/19 i C-592/19) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Status obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi - Dyrektywa 2003/109/WE - Artykuł 6 ust. 1 - Okoliczności, jakie należy wziąć pod uwagę - Uregulowanie krajowe - Nieuwzględnienie tych okoliczności - Odmowa przyznania statusu rezydenta długoterminowego z powodu uprzedniej karalności zainteresowanego]

Język postępowania: hiszpański

(2020/C 378/15)

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2020 r.)

Sąd odsyłający

Juzgado Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona, Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 5 de Barcelona

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: UQ (C-503/19), SI (C-592/19)

Strona pozwana: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Sentencja

Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącej statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego, które zgodnie z jego wykładnią dokonywaną przez część sądów tego państwa przewiduje, że obywatelowi państwa trzeciego można odmówić statusu rezydenta długoterminowego w tym państwie członkowskim wyłącznie na tej podstawie, że był on uprzednio karany, bez konkretnego badania jego sytuacji, w szczególności w odniesieniu do charakteru popełnionego przez niego przestępstwa, zagrożenia, jakie ewentualnie stanowi dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, okresu zamieszkiwania na terytorium tego państwa członkowskiego i istnienia powiązań z tym państwem.

1 Dz.U. C 363 z 28.10.2019.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.