Sprawy połączone C-307/09 - C-309/09: Vicoplus SC PUH, BAM Vermeer Contracting sp. z o.o., Olbek Industrial Services sp. z o.o. v. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.103.5/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 kwietnia 2011 r.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 lutego 2011 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Raad van State - Niderlandy) - Vicoplus SC PUH (C-307/09), BAM Vermeer Contracting sp. z o.o. (C-308/09), Olbek Industrial Services sp. z o.o. (C-309/09) przeciwko Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(Sprawy połączone od C-307/09 do C-309/09)(1)

(Swoboda świadczenia usług - Delegowanie pracowników - Akt o przystąpieniu z 2003 r. - Środki przejściowe - Dostęp obywateli polskich do rynków pracy państw będących już członkami Unii w chwili przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej - Wymóg pozwolenia na pracę dla wynajmowania siły roboczej - Dyrektywa 96/71/WE - Artykuł 1 ust. 3)

(2011/C 103/07)

Język postępowania: niderlandzki

(Dz.U.UE C z dnia 2 kwietnia 2011 r.)

Sąd krajowy

Raad van State

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strony skarżące: Vicoplus SC PUH (C-307/09), BAM Vermeer Contracting sp. z o.o. (C-308/09), Olbek Industrial Services sp. z o.o. (C-309/09)

Strona pozwana: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Raad van State (Niderlandy) -Wykładnia art. 49 WE i art. 50 WE oraz art. 1 ust. 3 lit. c) dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. 1997 L 18, s. 1) - Przepisy krajowe ustanawiające wymóg pozwolenia na pracę w celu wynajmowania pracowników

Sentencja

1) Artykuły 56 TFUE i 57 TFUE nie sprzeciwiają się temu, aby w okresie przejściowym przewidzianym w rozdziale 2 ust. 2 załącznika XII do Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej państwo członkowskie uzależniło delegowanie, w rozumieniu art. 1 ust. 3 lit. c) dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, pracowników będących obywatelami polskimi na jego terytorium od uzyskania pozwolenia na pracę.

2) Delegowanie pracowników w rozumieniu art. 1 ust. 3 lit. c) dyrektywy 96/71 stanowi odpłatne świadczenie usług, w ramach którego delegowany pracownik pozostaje zatrudniony przez przedsiębiorstwo świadczące usługi, bez zawarcia umowy o pracę z przedsiębiorstwem korzystającym z usług. Charakteryzuje się ono tym, że delegowanie pracownika do przyjmującego państwa członkowskiego samo w sobie stanowi przedmiot usługi świadczonej przez przedsiębiorstwo świadczące usługi oraz że ów pracownik wykonuje swoje zadania pod kontrolą i kierownictwem przedsiębiorstwa korzystającego z usług.

______

(1) Dz.U. C 267 z 7.11.2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.