Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.16

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 11 lipca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato - Włochy) - Agrenergy Srl (C-180/18 i C-286/18), Fusignano Due Srl (C-287/18)/Ministero dello Sviluppo Economico
(Sprawy połączone C-180/18, C-286/18 i C-287/18) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Środowisko naturalne - Dyrektywa 2009/28/WE - Artykuł 3 ust. 3 lit. a) - Wspieranie użycia energii ze źródeł odnawialnych - Energia elektryczna ze słonecznych instalacji fotowoltaicznych - Zmiana systemu wsparcia - Zasady pewności prawa oraz ochrony uzasadnionych oczekiwań)

Język postępowania: włoski

(2019/C 305/20)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Sąd odsyłający

Consiglio di Stato

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Agrenergy Srl (C-180/18 i C-286/18), Fusignano Due Srl (C-287/18)

Strona pozwana: Ministero dello Sviluppo Economico

Sentencja

Z zastrzeżeniem ustaleń, których powinien dokonać sąd odsyłający z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności, art. 3 ust. 3 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE w związku z zasadami pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, pozwalającemu państwu członkowskiemu przewidzieć zmniejszenie, a nawet zniesienie ustalonych wcześniej taryf stymulujących za energię ze słonecznych instalacji fotowoltaicznych.

1 Dz.U. C 182 z 28.5.2018. Dz.U. C 249 z 16.7.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.