Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.192.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 czerwca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI ZA ROK BUDŻETOWY 2016

(2017/C 192/01)

(Dz.U.UE C z dnia 16 czerwca 2017 r.)

SPIS TREŚCI

Strona

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2016

1. Wprowadzenie

2. Ogólny przegląd wykonania budżetu na 2016 r.

3. Wykonanie budżetu na 2016 r. według rozdziałów

Załączniki

Załącznik I: Porównanie wykonania budżetu w zakresie dochodów w 2016 r. w stosunku do 2015 r. według rozdziałów

Załącznik II: Stan dochodów w 2016 r. - Należności ustalone i należności przeniesione

Załącznik III: Porównanie wykonania budżetu w zakresie środków w 2016 r. w stosunku do 2015 r. według rozdziałów

Załącznik IVa: Szczegóły wykorzystania środków w 2016 r. (środki w roku budżetowym i środki przeniesione z poprzedniego roku budżetowego)

Załącznik IVb: Wykorzystanie środków na zobowiązania według służb

Załącznik V: Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel w 2016 r.

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2016

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

1. WPROWADZENIE

W niniejszym sprawozdaniu, zgodnie z art. 142 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/ 2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii 1  (rozporządzenia finansowego) i art. 227 zasad stosowania tego rozporządzenia "podaje się - zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i wyrażonych procentowo - co najmniej wskaźnik realizacji środków oraz zestawienie informacji dotyczących przesunięć środków między poszczególnymi pozycjami w budżecie". Umożliwia ono również przedstawienie po pierwsze "osiągnięcia celów na dany rok budżetowy, zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami" i po drugie "sytuacji finansowej oraz zdarzeń, które miały istotny wpływ na działania w ciągu roku budżetowego".

W tych ramach rozdział 2 niniejszego sprawozdania przedstawia ogólny przegląd wykonania budżetu w 2016 r., a rozdział 3 bardziej szczegółowo bada ewolucję linii budżetowych dla każdego rozdziału budżetu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwanego dalej "Trybunałem" lub "instytucją"). Wreszcie w załącznikach zamieszczone są tabele liczbowe zestawiające szczegółowe informacje, zaprezentowane łącznie, jak też według poszczególnych służb, odnoszące się do wykonania budżetu za 2016 r.

Co się tyczy działalności sądowniczej sensu stricto, czytelnik może zapoznać się ze sprawozdaniem rocznym Trybunału za rok 2016 znajdującym się na stronie internetowej Curia (http://curia.europa.eu/jcms/ AnnualReport), które zawiera pełną analizę działalności sądów wchodzących w skład Trybunału, uzupełnioną szczegółowymi i dokładnymi statystykami dla każdego z nich.

Jak świadczą rzeczone statystyki, w roku 2016 działalność sądownicza była bardzo intensywna. Łączna liczba spraw wniesionych do trzech sądów w 2016 r. (1 604 sprawy) była nieznacznie niższa od tej z 2015 r. (1 711 spraw), w którym to roku liczba wniesionych spraw była najwyższa w historii instytucji, zaś liczba spraw zakończonych w 2016 r., która także spadła w porównaniu z rokiem 2015, pozostaje na wysokim poziomie (1 628 spraw). Wreszcie statystyki dotyczące czasu trwania postępowań są bardzo pozytywne.

W roku 2016 wdrożone zostały niemal w pełni dwa pierwsze etapy reformy konstrukcji sądowej Unii, wynikającej z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/2422 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającego Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału 2 . I tak w trakcie 2016 r. stanowiska objęło jedenastu nowych sędziów, co nastąpiło w ramach pierwszego etapu reformy, przewidującego zwiększenie o dwanaście liczby sędziów tej instytucji. Co się tyczy etapu drugiego, polegającego na likwidacji Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej i przekazaniu jego kompetencji Sądowi z dniem 1 września 2016 r., w Sądzie mianowano pięciu dodatkowych sędziów (procedury nominacji dwóch ostatnich sędziów w ramach tego drugiego etapu są jeszcze w toku, według stanu na koniec 2016 r.). Reforma ta umożliwi instytucji, dzięki podwojeniu liczby sędziów Sądu, w złożonym z trzech etapów i mającym potrwać do 2019 r. procesie, dalsze pełnienie misji na rzecz podmiotów prawnych z zachowaniem wymogów jakości i wydajności w wymiarze sprawiedliwości.

Trybunał nadal badał zestaw działań umożliwiających mu lepsze przestrzeganie podstawowych celów, jakimi są jakość i szybkość rozpoznawania spraw. Główne osie działań dotyczą wszystkich dziedzin działalności: poprawy metod pracy sądów, ujęcia w ścisłe ramy wymogów pełnej wielojęzyczności (obowiązkowej do celów komunikacji ze stronami w języku postępowania i zapewnienia rozpowszechniania orzecznictwa we wszystkich państwach członkowskich) oraz stosunkowego ograniczenia służb horyzontalnych w celu zachowania możliwości przerobowych gabinetów i, na ile to możliwe, służb w bardziej bezpośredni sposób związanych z pracą sądowniczą.

Należy podkreślić wielkość wzrostu wydajności osiągniętego przez Trybunał dzięki skoordynowanym wysiłkom sądów i wszystkich służb wsparcia, które umożliwiły, w okresie 2007-2016, zwiększenie liczby zakończonych spraw o 46 %, gdy tymczasem wzrost zatrudnianego przez służby personelu w tym samym okresie pozostał nadzwyczaj ograniczony (+ 3,5 %, uwzględniając rozszerzenie o Chorwację, i 0,1 % bez tego rozszerzenia).

Niemniej jednak wzrost działalności sądowniczej oraz poszanowanie międzyinstytucjonalnego porozumienia w przedmiocie dyscypliny budżetowej, współpracy w dziedzinie budżetu i należytym zarządzaniu finansami wymagającego redukcji stanu zatrudnienia o 5 % w okresie 2013-2017, wywierają silny nacisk na niektóre służby wsparcia, w szczególności na służby tłumaczeniowe.

W trakcie roku konieczne okazały się dokładnie opisane w niniejszym sprawozdaniu szczególne zasilenia środków w celu zapobieżenia wąskim gardłom w dziedzinie tłumaczeń mogącym opóźnić rozpatrywanie spraw. Chodziło tu z jednej strony o zaspokojenie dodatkowych potrzeb w dziedzinie tłumaczeń zewnętrznych, a z drugiej strony o zapewnienie zwiększenia zdolności do informatycznego przechowywania danych oraz zwiększenia mocy stanowisk pracy, jak też poprawienie bezpieczeństwa informatycznego i stabilności określonych aplikacji wykorzystywanych do zarządzania. Ponadto w celu zmniejszenia obciążenia finansowego związanego z przyszłymi należnościami dotyczącymi projektu piątej rozbudowy budynków Trybunału (trzecia wieża), dokonano przesunięcia na potrzeby sfinansowania przedpłaty na podstawie umowy leasingu nieruchomości. Następnie przedstawiona na poziomie międzyinstytucjonalnym przez Komisję Europejską korekta budżetu w dziedzinie bezpieczeństwa została zatwierdzona przez władzę budżetową pod koniec października 2016 r., przy czym część poświęcona Trybunałowi i podlegająca rozdzieleniu na 4 linie budżetowe wynosi 1,8 mln EUR.

Wreszcie, w aspekcie polityki nieruchomości, projekt piątej rozbudowy budynków Trybunału w perspektywie 2019 r. umożliwi zgromadzenie ogółu pracowników w jednej siedzibie (i opuszczenie ostatniego wciąż wynajmowanego budynku) oraz zwiększenie w ten sposób wydajności służb.

2. OGÓLNY PRZEGLĄD WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 R.

2.1. Dochody

Prognozowane dochody Trybunału na rok budżetowy 2016 wynosiły 51 505 000 EUR.

Jak pokazuje tabela 1 poniżej, należności ustalone podczas roku budżetowego 2016 wynoszą 49 886 228 EUR i są niższe o 3,1 % od prognozowanych.

Tabela 1

Prognozowane dochody i ustalone należności

(w EUR)
TytułPrognozowane dochody w 2016 r.Należności ustalone w 2016 r.% całości
4 - Dochody, których źródłem są osoby pracujące dla instytucji i innych organów wspólnotowych51 505 000,0049 052 176,1698,33
5 - Dochody z działalności administracyjnej instytucji0,00834 052,181,67
9 - Dochody różne0,000,000,00
Ogółem51 505 000,0049 886 228,34100,00
%100,0096,86

Należy zauważyć, że dochody, których źródłem są należności ustalone w tytule 4 (głównie potrącenia w ramach pozycji dotyczących wynagrodzeń członków i personelu z tytułu podatków i składek na zabezpieczenie społeczne) stanowią ponad 98 % całości dochodów, podczas gdy dochody w pozostałych tytułach stanowią poniżej 2 % całości.

Załączniki I i II podają uzupełniające dane liczbowe dotyczące całości przepływu dochodów (stosunek dochodów do należności przeniesionych, stosunek dochodów do należności ustalonych, stosunek dochodów do należności zebranych).

Jeśli chodzi o dochody z należności przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego, przedstawiona poniżej tabela 2 wskazuje, że dochody tytułu 5 stanowią największą część ogółu dochodów z należności przeniesionych uzyskanych w 2016 r. (99 %).

Tabela 2

Dochody z należności przeniesionych

(w EUR)
TytułPrzeiesienia z 2015 r. do 2016 r.Dochody z należności przeniesionych% całości
4 - Dochody pochodzące od osób związanych z instytucjami i innymi organami wspólnotowymi556,55556,550,98
5 - Dochody z działalności administracyjnej instytucji71 619,0656 343,4699,02
9 - Dochody różne0,000,000,00
Ogółem72 175,6156 900,01100,00
%100,0078,84

2.2. Wydatki

2.2.1. Środki w roku budżetowym

Środki do wydania zapisane początkowo w budżecie Trybunału na rok budżetowy 2016 wynosiły 378 187 000 EUR. Natomiast ostateczna kwota środków - po zaksięgowaniu korekty budżetu 3/2016 dotyczącej bezpieczeństwa w łącznej kwocie 1,8 mln EUR - wyniosła 380 002 000 EUR.

Jak przedstawia to poniższa tabela 3, wykonanie budżetu za rok budżetowy 2016 osiągnęło kwotę 373 271 167 EUR i odzwierciedla bardzo wysoki stopień wykorzystania ostatecznych środków, wynoszący 98,23 %, który jest nieznacznie niższy niż stopień wykorzystania z 2015 r. (99 %), przede wszystkim ze względu na stopniowe obsadzanie w 2016 r. stanowisk nowych sędziów Sądu w ramach pierwszego etapu jego wzmocnienia (według stanu na koniec 2016 r. jeden spośród tych sędziów nie został jeszcze mianowany).

Należy przypomnieć, że podczas przygotowywania - na początku 2015 r. - projektu budżetu na 2016 r. zakładano, że wszystkich 12 sędziów obejmie swe stanowiska na początku 2016 r.

Ponadto wobec zlikwidowania z dniem 1 września 2016 r. Sądu do spraw Służby Publicznej, a jednocześnie powierzenia Sądowi kompetencji do orzekania w przedmiocie sporów dotyczących służby publicznej Unii Europejskiej, mianowano pięciu nowych sędziów Sądu (według stanu na koniec 2016 r. nominacja dwóch kolejnych sędziów jeszcze nie nastąpiła) w ramach drugiego etapu wzmocnienia tego sądu.

Jak zbadano bardziej szczegółowo w rozdziale 3, wykorzystanie środków budżetowych w 2016 r. zarówno w tytule 1, jak też w tytule 2, było bardzo wysokie (odpowiednio 98,1 % i 98,6 % wobec 99 % i 99,4 % w 2015 r.).

Ogólnie rzecz ujmując, należy zauważyć, że wzorem lat ubiegłych 75 % środków wykorzystanych przez Trybunał w 2016 r. przeznaczono na wydatki na członków i personel (wydatki w ramach tytułu 1), zaś niemal całość reszty dotyczy wydatków na infrastrukturę (tytuł 2), w szczególności nieruchomości i informatykę.

Tabela 3

Wykorzystanie środków w roku budżetowym

(w EUR)
TytułŚrodki w roku budżetowym 2016Zobowiązania w roku budżetowym 2016% całości
1 - Osoby pracujące dla instytucji288 283 500,00282 869 178,7175,78
2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne91 659 500,0090 394 988,7024,22
3 - Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań59 000,007 000,000,00
1 0 - Inne wydatki0,000,000,00
Ogółem380 002 000,00373 271 167,41100,00
%100,0098,23

Załączniki III, IVa i IVb podają uzupełniające szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykorzystania środków zapisanych na rok budżetowy 2016 (porównanie względem roku 2015, szczegóły wykorzystania według linii budżetowych i według poszczególnych służb).

2.2.2. Środki przeniesione

Poniższa tabela 4 pokazuje, że środki przeniesione z roku budżetowego 2015 na rok budżetowy 2016, które ogółem wyniosły 19 810 458 EUR, zostały w bardzo dużej części wykorzystane podobnie jak miało to miejsce już w 2015 r. (90 % w 2016 r. wobec 88,4 % w 2015 r.).

Tabela 4

Wykorzystanie środków przeniesionych

(w EUR)
TytułPrzeniesienie środków z 2015 r. na 2016 r.Płatności ze środków przeniesionychAnulowane środki
1 - Osoby pracujące dla instytucji4 595 728,773 483 433,081 112 295,69
2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne15 194 201,6014 339 375,17854 826,43
3 - Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań20 527,2812 060,808 466,48
1 0 - Inne wydatki0,000,000,00
Ogółem19 810 457,6517 834 869,051 975 588,60
%100,0090,039,97

Załącznik IVa podaje uzupełniające szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykorzystania środków przeniesionych z roku budżetowego 2015 na rok budżetowy 2016.

2.2.3. Środki odpowiadające dochodom przeznaczonym na określony cel

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia finansowego niektóre dochody mogą zostać przeznaczone na finansowanie szczególnych wydatków. Takie dochody przeznaczone na określony cel stanowią więc dodatkowe środki, które mogą zostać wykorzystane przez instytucję.

Tabela 5 poniżej wyszczególnia, według rozdziałów, kwoty dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z jednego roku budżetowego na drugi oraz dochody przeznaczone na określony cel ustalone i uzyskane podczas roku budżetowego. Ukazuje ona również, że środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2015 r. na 2016 r. zostały wykorzystane w bardzo wysokim stopniu (93,1 %).

Tabela 5

Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel

(w EUR)
TytułPrzeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel z 2015 r. na 2016 r.Dochody przeznaczone na określony cel w 2016 r.Płatności w 2016 r.Anulowanie niepodlegających przeniesieniu dochodów przeznaczonych na określony cel w 2015 r.Przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel z 2016 r. na 2017 r.
1 - Osoby pracujące dla instytucji294 225,17368 913,46278 856,5815 487,70368 794,35
2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne489 404,35510 286,65547 253,9524 351,93428 085,12
3 - Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań20 553,502 391,005 000,0015 553,502 391,00
1 0 - Inne wydatki0,000,000,000,000,00
Ogółem804 183,02881 591,11831 110,5355 393,13799 270,47

Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel ustalonych w roku budżetowym 2016 wyniosły 881 591 EUR, przy czym blisko 80 % tej kwoty pochodziło z następujących źródeł:

- zastosowania porozumienia w sprawie usług z Urzędem Publikacji (250 507 EUR),
- zwrot wydatków związanych z wynajmem budynków i zwrot wydatków przez personel, takich jak za połączenia telefoniczne lub transport publiczny (249 939 EUR),
- sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej przez moduły fotowoltaiczne (125 406 EUR),
- zwrot z towarzystw ubezpieczeniowych (71 370 EUR).

Załącznik V podaje uzupełniające szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykorzystania dochodów przeznaczonych na określony cel.

2.2.4. Przesunięcia środków

W roku budżetowym 2016, zgodnie z tabelą 6, Trybunał dokonał na podstawie przepisów art. 25 i 27 rozporządzenia finansowego 19 przesunięć środków budżetowych na łączną kwotę 13,1 mln EUR, co odpowiada 3,5 % ostatecznych środków budżetowych. Wpływ różnych przesunięć na poziomie poszczególnych pozycji budżetowych zaprezentowano w załączniku IVa.

W części (6 mln EUR, tj. 45 % ogólnej kwoty przesunięć dokonanych w 2016 r.) owe przesunięcia środków spowodowały powiadomienie władzy budżetowej zgodnie z art. 25 § 1, 2 i 3 oraz art. 27 § 3 i 4 rozporządzenia finansowego.

Najbardziej znaczące zasilenie stanowi przesunięcie do linii budżetowej 2 0 0 1 "Opłata leasingowa" w wysokości 2,5 mln EUR, służące finansowaniu przedpłaty z tytułu umowy leasingu nieruchomości w celu zmniejszenia obciążenia finansowego związanego z przyszłymi należnościami dotyczącymi projektu piątej rozbudowy budynków Trybunału (trzecia wieża).

Ponadto, w odniesieniu do pozostałej kwoty 3,5 mln EUR, przedłożone władzy budżetowej zasilenia umożliwiły zaspokojenie nieprzewidzianych potrzeb w ramach tytułu 1 "Osoby pracujące dla instytucji" (1,8 mln EUR w celu zwiększenia środków na tłumaczenia pisemne "freelance" i przeznaczenia 0,2 mln EUR dla linii 1 6 5 4 "Centrum Małego Dziecka (żłobek)"), a także w ramach tytułu 2 "Budynki, umeblowanie, wyposażenie i różne wydatki operacyjne": po pierwsze, przeznaczenie 1,3 mln EUR na zwiększenie pojemności pamięci i mocy stanowisk pracy prawników-lingwistów, finansowanie szeregu pilnych działań służących wzmocnieniu bezpieczeństwa informatycznego i stabilności głównej aplikacji do zarządzania w Dyrekcji Generalnej Tłumaczeń, a po drugie, przeznaczenie kwoty 0,2 mln EUR na zapewnienie wymiany maszyn w zakładzie powielania, a także na sfinansowanie w 2016 r. udziału w wydatkach na logistykę i utrzymanie archiwów historycznych Trybunału prowadzonych przez uniwersytecki instytut europejski we Florencji.

Tabela 6

Przesunięcia środków

(w EUR)
Rodzaj przesunięciaLiczba przesunięć w 2016 r.Kwota przesunięć ogółem
Pomiędzy tytułami33 803 000,00
Pomiędzy rozdziałami42 125 000,00
Pomiędzy artykułami1120 000,00
Pomiędzy pozycjami117 093 565,34
Ogółem1913 141 565,34

3. WYKONANIE BUDŻETU NA 2016 R. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW

3.1. Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji

Jak wskazuje poniższa tabela 7, ostateczne środki budżetowe dla tytułu 1 na rok budżetowy 2016 wynoszą 288 283 500 EUR. Środki te stanowią prawie 76 % całego budżetu Trybunału. Zostały one zaangażowane w wysokości 282 869 179 EUR, co przekłada się na dosyć wysoki współczynnik wykorzystania wynoszący 98,12 % (wobec 99 % w 2015 r.).

Tabela 7

Wykorzystanie środków w roku budżetowym

(w EUR)
Tytuł 1Środki w roku budżetowym 2016Zobowiązania w roku budżetowym 2016% wykonania
1 0 - Członkowie instytucji32 899 500,0030 329 098,1292,19
1 2 - Urzędnicy i pracownicy czasowi227 857 500,00225 901 709,2299,14
1 4 - Inni pracownicy i usługi zewnętrzne21 190 000,0020 649 295,7897,45
1 6 - Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji6 336 500,005 989 075,5994,52
Ogółem288 283 500,00282 869 178,7198,12

3.1.1. Rozdział 1 0 - Członkowie instytucji

Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 32 899 500 EUR zostały zaangażowane w wysokości 30 329 098 EUR, co przekłada się na współczynnik wykorzystania wynoszący w 2016 r. 92,2 % (wobec 98,7 % w 2015 r.)

Należy zaznaczyć, że w ramach tego rozdziału mogła zostać uzyskana znaczna nadwyżka finansowa, w szczególności ze względu na:

- okoliczność, że liczba członków, których mandat nie został odnowiony, była mniejsza niż przewidywana przy przygotowywaniu budżetu na 2016 r. (6 odejść z Sądu w 2016 r. wobec 9 przewidywanych odejść; brak odejść z Trybunału w 2016 r. wobec 2 przewidywanych odejść),
- skutki dla linii 1 0 2 "Dodatki przejściowe", i to przez okres 12 miesięcy w 2016 r., 4 odejść z Trybunału Sprawiedliwości w 2015 r. wobec 6 pierwotnie przewidywanych odejść,
- oraz okoliczność, że decyzje o nominacji dodatkowych sędziów Sądu mających objąć stanowiska w ramach pierwszego i drugiego etapu reformy tego sądu były bardzo rozłożone w czasie na przestrzeni 2016 r., bądź - według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. - nie zostały jeszcze podjęte, co wyjaśniono powyżej w pkt 2.2.1.

Część tej nadwyżki (około 0,64 mln EUR) posłużyła do wzmocnienia środków z art. 2 1 0 "Wyposażenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją" w celu zwiększenia pojemności pamięci i mocy stanowisk pracy prawników-lingwistów oraz sfinansowania szeregu pilnych działań służących wzmocnieniu bezpieczeństwa informatycznego i stabilności głównej aplikacji do zarządzania w Dyrekcji Generalnej Tłumaczeń. Następnie część tej nadwyżki posłużyła również do zasilenia w środki linii budżetowej 1 6 5 4 "Centrum Małego Dziecka (żłobek)" z rozdziału 1 6, w efekcie wzrostu podlegającej sfinansowaniu kwoty stanowiącej udział Trybunału w wydatkach na żłobki prywatne w stosunku do pierwotnych prognoz instytucji zarządzającej, a także w następstwie zawarcia przez Trybunał umowy z Urzędem Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych (PMO) o prowadzenie określonych akt dotyczących pracowników Trybunału.

Kolejna część tej nadwyżki (0,45 mln EUR) posłużyła do sfinansowania dwóch korekt wynagrodzeń wypłaconych członkom instytucji: po pierwsze, w następstwie dostosowania wynagrodzeń o + 2,4 % od dnia 1 lipca 2015 r. (wobec przewidywanego przy opracowywaniu budżetu na 2016 r. poziomu + 1,2 %), czego skutek w budżecie na 2016 r. był odczuwalny przez 12 miesięcy, a po drugie, w następstwie dostosowania o + 3,3 % od dnia 1 lipca 2016 r. (wobec przewidywanego przy opracowywaniu budżetu na 2016 r. poziomu + 1,8 %), czego skutek w budżecie na 2016 r. był odczuwalny przez 6 miesięcy.

3.1.2. Rozdział 1 2 - Urzędnicy i pracownicy czasowi

Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 227 857 500 EUR zostały zaangażowane w wysokości 225 901 709 EUR, co odpowiada bardzo wysokiemu współczynnikowi wykorzystania wynoszącemu 99 %, podobnie jak w 2015 r.

Ogólnie rzecz ujmując, należy wskazać, że rozdział 1 2 stanowi największą kwotę środków wpisanych w ramach budżetu Trybunału (rzędu 60 % całkowitego budżetu). Nadwyżka stwierdzona w trakcie roku budżetowego 2016 jest więc niewielka, jeżeli weźmie się pod uwagę pełną kwotę środków oraz trudności z dokonywaniem prognoz budżetowych z niemal 12-miesięcznym wyprzedzeniem i przy pomocy wielu czynników prognozowania o charakterze z konieczności szacunkowym (współczynnik wzrostu wynagrodzeń, tempo rekrutacji lub rotacji personelu, współczynnik obniżenia ryczałtowego itd.).

Nadwyżki w tym rozdziale mogły zostać uzyskane ze względu na większą od przewidywanej liczbę członków, których mandaty zostały odnowione (zob. punkt poprzedni), czego konsekwencją była mniejsza rotacja personelu w gabinetach (referendarzy i asystentów zatrudnionych na etatach czasowych), a więc oszczędności budżetowe w zakresie dodatku na zagospodarowanie (dla pracowników obejmujących stanowiska) i dodatku na ponowne zagospodarowanie (dla pracowników odchodzących), ale także ze względu na okoliczność, że decyzje o nominacji dodatkowych sędziów Sądu mających objąć stanowiska w ramach pierwszego i drugiego etapu reformy tego sądu były bardzo rozłożone w czasie na przestrzeni 2016 r., bądź - według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. - nie zostały jeszcze podjęte, co wyjaśniono powyżej w pkt 2.2.1.

Część tych nadwyżek (3,4 mln EUR) posłużyła do sfinansowania dwóch korekt wynagrodzeń wypłaconych pracownikom instytucji: po pierwsze, w następstwie dostosowania wynagrodzeń o + 2,4 % od dnia 1 lipca 2015 r. (wobec przewidywanego przy opracowywaniu budżetu na 2016 r. poziomu + 1,2 %), czego skutek w budżecie na 2016 r. był odczuwalny przez 12 miesięcy, a po drugie, w następstwie dostosowania o + 3,3 % od dnia 1 lipca 2016 r. (wobec przewidywanego przy opracowywaniu budżetu na 2016 r. poziomu + 1,8 %), czego skutek w budżecie na 2016 r. był odczuwalny przez 6 miesięcy.

Kolejna część nadwyżek budżetowych (1,8 mln EUR) została przeznaczona na zasilenie linii 1 4 0 6 "Usługi zewnętrzne w zakresie tłumaczeń" ze względu na konieczność wzmożonego korzystania ze świadczeń tłumaczy pisemnych "freelance" w stosunku do pierwotnych prognoz sporządzonych w lutym 2015 r.

Owe nadwyżki budżetowe przeznaczono także (w kwocie 0,9 mln EUR) na wzmocnienie środków z art. 2 1 0 "Wyposażenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją" w rozdziale 2 1 w celu sfinansowania szeregu pilnych działań służących wzmocnieniu, po pierwsze, bezpieczeństwa informatycznego, a po drugie, stabilności głównej aplikacji do zarządzania w Dyrekcji Generalnej Tłumaczeń (zob. pkt 2.2.4).

Ponadto, pozostała część nadwyżek (2,5 mln EUR) została wykorzystana na operację przesunięcia zbierającego środki (zob. pkt 2.2.4).

Należy tez podkreślić, że współczynnik obsadzenia stanowisk jest w Trybunale wciąż bardzo wysoki i wynosi 98 %, zaś współczynnik wolnych stanowisk wynosi średnio ok. 2 %, co odpowiada zwykłej rotacji personelu. Tak dobre wyniki Trybunał zawdzięcza bardzo aktywnej polityce zatrudnienia we wszystkich służbach, co pozwala maksymalnie zmniejszyć liczbę nieobsadzonych stanowisk, mimo ograniczeń związanych z nieuniknioną i normalną rotacją personelu oraz coraz większymi trudnościami z naborem personelu w Luksemburgu ze względu na wyższy koszt utrzymania. Niski współczynnik nieobsadzonych stanowisk jest również świetnym wskaźnikiem dużego obciążenia pracą służb Trybunału, zważywszy na rozwój działalności sądowniczej w ostatnich latach.

Wreszcie, Trybunał zawsze wykorzystuje analizę stwierdzonych rozbieżności w wykorzystaniu środków wpisanych do rozdziału 1 2 w celu udoskonalania metodologii w zakresie przewidywań dotyczących wynagrodzeń oraz rent i emerytur i czyni wysiłki na rzecz polepszenia w miarę możliwości skuteczności w zakresie wykorzystywania środków.

3.1.3. Rozdział 1 4 - Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 21 190 000 EUR zostały zaangażowane w wysokości 20 649 296 EUR, co odpowiada współczynnikowi wykorzystania wynoszącemu 97,45 % (wobec 99,8 % w 2015 r.).

Ostateczne środki z rozdziału 1 4 koncentrują się głównie w dwóch pozycjach budżetowych.

Około jednej trzeciej środków z tego rozdziału jest przeznaczona na pozycję 1 4 0 0 "Inni pracownicy". Współczynnik wykorzystania ostatecznych środków w ramach pozycji 1 4 0 0 wyniósł 96,4 % (wobec współczynnika bliskiego 100 % w 2015 r.), co pozwoliło na uzyskanie oszczędności środków w 2016 r.

Należy zwrócić uwagę na skutek budżetowy (92 000 EUR) dwóch korekt wynagrodzeń wypłaconych pracownikom kontraktowym: po pierwsze, w następstwie dostosowania wynagrodzeń o + 2,4 % od dnia 1 lipca 2015 r. (wobec przewidywanego przy opracowywaniu budżetu na 2016 r. poziomu + 1,2 %), czego skutek w budżecie na 2016 r. był odczuwalny przez 12 miesięcy, a po drugie, w następstwie dostosowania o + 3,3 % od dnia 1 lipca 2016 r. (wobec przewidywanego przy opracowywaniu budżetu na 2016 r. poziomu + 1,8 %), czego skutek w budżecie na 2016 r. był odczuwalny przez 6 miesięcy.

Około dwóch trzecich wszystkich środków z tego rozdziału przeznaczono na pozycję 1 4 0 6 "Usługi zewnętrzne w zakresie tłumaczeń" w celu pokrycia kosztów konferencyjnych i pisemnych tłumaczy zewnętrznych "freelance". Współczynnik wykorzystania ostatecznych środków z pozycji 1 4 0 6 wynosi 98,15 % w 2016 r. (wobec 100 % w 2015 r.).

Ogólnie rzecz ujmując, należy przypomnieć, że zarówno w dziedzinie tłumaczeń ustnych, jak i pisemnych, korzystanie z personelu zewnętrznego (freelance) stanowi niezbędną zmienną dostosowującą w celu złagodzenia redukcji stanu zatrudnienia realizowanej od 2013 r. w kontekście wzrostu ilości pracy.

Także szersze zastosowanie przez sądy środków ograniczających liczbę stron tłumaczeniowych lub liczbę rozpraw daje natychmiastowe efekty w zakresie wykorzystania środków przeznaczonych na konferencyjnych i pisemnych tłumaczy "freelance". Natomiast przy stałej, czy wręcz zmniejszonej liczbie personelu zatrudnionego na podstawie regulaminu pracowniczego (ze względu na redukcje personelu, które miały już miejsce w latach 2013-2016), jakikolwiek wzrost ilości pracy prowadzi do szerszego korzystania ze środków na współpracowników "freelance", by zapewnić przestrzeganie wymogów wielojęzyczności w celu porozumiewania się ze stronami w języku postępowania i rozpowszechnienia orzecznictwa we wszystkich państwach członkowskich.

Jeżeli chodzi o tłumaczenia pisemne, liczba stron do tłumaczenia wyniosła 1 118 352 w 2016 r. i byłaby bliska 1 555 000 bez licznych powziętych przez sądy środków powodujących oszczędność w zakresie tłumaczenia, takich jak między innymi selektywne publikowanie orzecznictwa, tworzenie streszczeń wniosków o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym, skrócenie średniej długości opinii, publikacja niektórych szczególnie długich orzeczeń we fragmentach oraz rezygnacja z zestawień chronologicznych i tematycznych zamieszczanych dawniej w papierowej wersji Zbioru Orzeczeń. Liczba stron do tłumaczenia wzrosła o + 0,3 % w stosunku do 2015 r., przy czym należy przypomnieć, że liczba z 2015 r. wzrosła o + 1,4 % w stosunku do poziomu z 2014 r. Tak oto w kontekście redukcji etatów konieczne było wzmożenie korzystania z usług tłumaczy pisemnych "freelance", wobec czego dokonano zasilenia środków w kwocie 1,8 mln EUR poprzez przesunięcie z rozdziału 1 2.

Jeżeli chodzi o dziedzinę tłumaczeń konferencyjnych, środki podjęte w celu zmniejszenia liczby tłumaczonych rozpraw były owocne (ich liczba spadła z 628 w 2015 r. do 602 w 2016 r., tj. o - 4,14 %), a jednocześnie doprowadziły do ograniczenia liczby dni pracy tłumaczy konferencyjnych (personelu tymczasowego) z 1661 dni w 2015 r. do 1598 dni w 2016 r., tj. o - 3,8 %.

3.1.4. Rozdział 1 6 - Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 6 336 500 EUR zostały zaangażowane w wysokości 5 989 076 EUR, co odpowiada współczynnikowi wykorzystania wynoszącemu 94,52 % (wobec 96,6 % w 2015 r.).

Dwie pozycje tego rozdziału obejmują 81,5 % ostatecznych środków. Chodzi tu o pozycję 1 6 1 2 "Doskonalenie zawodowe", której współczynnik wykorzystania wyniósł 91 % (wobec 96 % w 2015 r.), oraz o pozycję 1 6 5 4 "Centrum Małego Dziecka (żłobek)", której współczynnik wykorzystania w 2016 r. osiągnął 100 %, tak jak w 2015 r).

Należy zasygnalizować, że linia 1 6 5 4 "Centrum Małego Dziecka (żłobek)" musiała zostać zasilona (kwotą 215 000 EUR pochodzącą z rozdziału 1 0) po pierwsze z powodu wzrostu wydatków dotyczących udziału Trybunału w finansowaniu prywatnych żłobków w stosunku do pierwotnych prognoz sporządzonych przez instytucję zarządzającą, a po drugie z powodu konieczności finansowania zawartej przez Trybunał umowy z Urzędem Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych (PMO) o prowadzenie określonych akt dotyczących pracowników Trybunału.

3.2. Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

Jak wskazuje poniższa tabela 8, ostateczne środki budżetowe dla tytułu 2 na rok budżetowy 2016 wynoszą 91 659 500 EUR. Kwota ta stanowi 24,1 % całkowitego budżetu Trybunału w 2016 r. Środki te zostały zaangażowane w wysokości 90 394 989 EUR, co odpowiada dosyć wysokiemu współczynnikowi wykorzystania wynoszącemu 98,6 % w 2016 (wobec 99,4 % w 2015 r.).

Tabela 8

Wykorzystanie środków w roku budżetowym

(w EUR)
Tytuł 2Środki w roku budżetowym 2016Zobowiązania w roku budżetowym 2016% wykonania
2 0 - Budynki i koszty dodatkowe65 223 000,0064 742 188,1699,26
2 1 - Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy: nabycie, najem i utrzymanie21 867 000,0021 519 393,9698,41
2 3 - Bieżące wydatki administracyjne1 460 500,001 157 473,2079,25
2 5 - Zebrania i konferencje521 500,00498 003,9195,49
2 7 - Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie2 587 500,002 477 929,4795,77
Ogółem91 659 500,0090 394 988,7098,62

3.2.1. Rozdział 2 0 - Budynki i koszty dodatkowe

Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 65 223 000 EUR zostały zaangażowane w wysokości 64 742 188 EUR, co odpowiada bardzo wysokiemu współczynnikowi wykorzystania wynoszącemu 99,3 %, podobnie jak w 2015 r.

Środki te są przeznaczone na sfinansowanie najmu, nabycia i funkcjonowania różnych zajmowanych przez Trybunał Sprawiedliwości budynków.

Bardziej ogólnie polityka instytucji w dziedzinie nieruchomości realizuje dwa główne cele:

- po pierwsze, Trybunał zmierza do zebrania ogółu swych służb w jednej siedzibie w celu optymalizacji swego funkcjonowania,
- po drugie, po początkowym okresie realizowania polityki najmu, od momentu ostatecznego określenia, że siedzibą Trybunału jest Luksemburg (o czym zadecydowała Rada Europejska w Edynburgu w 1992 r.), dąży on do tego, by stać się właścicielem zajmowanych przez siebie budynków, wzorem innych instytucji i zgodnie z zaleceniami specjalnego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego [nr 2/2007 3 ], w którym podkreśla się oszczędności budżetowe takiej polityki.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące polityki instytucji w dziedzinie nieruchomości oraz stanu projektów w toku realizacji dostarczane są władzy budżetowej w szczególnym sprawozdaniu kierowanym do niej najpóźniej w dniu 1 czerwca każdego roku.

Ostateczne środki z artykułów 2 0 0 - "Budynki" oraz 2 0 2 - "Koszty związane z budynkami", stanowią odpowiednio 73 % (47 591 000 EUR) i 27 % (17 632 000 EUR) ogółu środków dla tego rozdziału.

Środki w ramach artykułu 2 0 0 "Budynki" służą finansowaniu zasadniczo wydatków na czynsze i na opłatę leasingową.

Wydatki z pozycji 2 0 0 0 "Czynsze" osiągnęły w 2016 r. 4,2 mln EUR. Należy przypomnieć, że pod koniec 2015 r. przeniesiono do tej linii budżetowej kwotę 4,7 mln EUR w celu pokrycia środkami z 2015 r. części czynszu należnego w 2016 r. w odniesieniu do zajmowanych przez Trybunał budynków, co miało na celu - zgodnie z przedstawioną innym instytucjom propozycją Komisji - stworzenie równoważnego marginesu swobody w ramach budżetu na 2016 r. dla sfinansowania wydatków z tytułu 1, na które nie przeznaczono wystarczających środków budżetowych w 2016 r. (wyższy od początkowych prognoz Komisji współczynnik dostosowania wynagrodzeń pod koniec 2015 r.).

Jak wyjaśniono już w pkt 3.1.1 i 3.1.2, stopniowe obejmowanie stanowisk przez pierwszych 12 dodatkowych sędziów Sądu, jak też brak nominowania pod koniec 2016 r. dodatkowych 3 sędziów tego sądu (z 19 przewidywanych w odniesieniu do całego roku budżetowego 2016) spowodowały, że w 2016 r. przesuwanie środków między linią 2 0 0 0 a rozdziałami 1 0 i 1 2 budżetu instytucji nie okazało się konieczne.

Uzyskana w ten sposób w linii budżetowej 2 0 0 0 "Czynsze" nadwyżka w kwocie prawie 4,2 mln EUR została przeniesiona do linii 2 0 0 1 "Opłata leasingowa" w kontekście przesunięcia zbierającego środki pod koniec 2016 r. Z drugiej strony kwota 1,4 mln EUR została przeniesiona do linii 2 0 0 7 "Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych" w kontekście wzmocnienia środków bezpieczeństwa w zajmowanych przez Trybunał budynkach.

Jeśli chodzi o ostateczne wydatki z pozycji 2 0 0 1 "Opłata leasingowa", to wyniosły one 39,1 mln EUR, a odpowiadają one głównie opłatom należnym na podstawie dwóch zawartych z władzami luksemburskimi umów dotyczących nabycia, remontu i budowy poszczególnych budynków głównej siedziby Trybunału (po pierwsze wyremontowanego i rozbudowanego Pałacu oddanego do użytku pod koniec 2008 r. i po drugie wyremontowanych budynków przyłączonych do Pałacu). Oszczędności środków osiągnięto w ramach tej pozycji ze względu na niższe transze skonsolidowanego finansowania na koniec grudnia 2016 r. oraz na dużo niższą stopę odsetek aniżeli przewidywana w momencie opracowywania nieuchronnie ostrożnych prognoz budżetowych na początku 2015 r. Wskazane oszczędności wraz z nadwyżkami budżetowymi pochodzącymi z rozdziału 1 2 (2,5 mln EUR), jak też z pozycji 2 0 0 0 (4,2 mln EUR) umożliwiły dokonanie, pod koniec 2016 r., przedpłaty na podstawie umowy leasingu dotyczącej projektu trzeciej wieży, w kwocie 7,5 mln EUR, w celu zmniejszenia obciążenia finansowego dotyczącego przyszłych opłat.

Co się tyczy pozostałych linii budżetowych artykułu 2 0 0, wydatki z linii 2 0 0 7 "Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych" wyniosły w 2016 r. 2,8 mln EUR. W kontekście wzmocnienia środków bezpieczeństwa po atakach terrorystycznych, które miały miejsce w Europie w 2015 r. i w 2016 r., władza budżetowa przyznała tej linii dodatkową kwotę 655 000 EUR w stosunku do początkowych środków budżetowych na 2016 r., po zatwierdzeniu korekty budżetu 3/ 2016 przedstawionej przez Komisję Europejską na poziomie międzyinstytucjonalnym. Następnie środki linii 2 0 0 7 zostały wzmocnione dwoma przesunięciami w celu przeprowadzenia w 2016 r. prac zaplanowanych początkowo na 2017 r. (pierwsze przesunięcie w kwocie 1,4 mln EUR pochodzące z linii 2 0 0 0 oraz drugie przesunięcie w kwocie 0,4 mln EUR pochodzące z linii 2 0 0 8).

Wydatki z linii 2 0 0 8 "Ekspertyzy i pomoc techniczna związane z projektami z zakresu nieruchomości" wyniosły w 2016 r. 1,3 mln EUR. Również w kontekście zwiększenia bezpieczeństwa budynków władza budżetowa przyznała dodatkowe środki w kwocie 0,5 mln EUR w stosunku do pierwotnych środków budżetowych na 2016 r. (korekta budżetu 3/2016). Ze względu na powstanie pilniejszych potrzeb na poziomie zagospodarowania pomieszczeń służbowych kwota 0,4 mln EUR musiała jednak zostać przesunięta do linii budżetowej 2 0 0 7 "Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych".

Jeśli chodzi o wydatki z artykułu 2 0 2 - "Koszty związane z budynkami" - wyniosły one 17,3 EUR i odpowiadają, prawie w całości, kosztom sprzątania i utrzymania budynków, zużycia energii, a także zapewnienia bezpieczeństwa i nadzoru nad budynkami, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zespołu budynków Trybunału. Współczynnik wykonania stwierdzony dla tego artykułu wyniósł w 2016 r. 98,4 % (wobec 98 % w 2015 r.).

Przede wszystkim, jeżeli chodzi o pozycję 2 0 2 2 "Sprzątanie i utrzymanie obiektów", można zasygnalizować lekkie zmniejszenie wydatków, o około 100 000 EUR, w stosunku do 2015 r. Następnie pozycja 2 0 2 4 "Zużycie energii" wykazuje wzrost środków o + 2,9 % (2 140 661 EUR w 2016 r. wobec 2 079 837 EUR w 2015 r.). Pomimo tego wzrostu nadwyżki środków uzyskane w ramach tej pozycji w stosunku do prognoz opracowanych na początku 2015 r. umożliwiły wniesienie wkładu w kwocie 0,2 mln EUR na rzecz wzmocnienia środków na wspomniane wyżej wydatki związane z bezpieczeństwem.

W odniesieniu do artykułu 2 0 2 należy również zasygnalizować wzrost wydatków z pozycji 2 0 2 6 "Bezpieczeństwo i nadzór" w porównaniu z 2015 r. (7 196 463 EUR w 2016 r. wobec 6 409 000 EUR w 2015 r., tj. + 12,3 %), którego przyczyną jest wzmocnienie środków bezpieczeństwa w celu ochrony osób i zajmowanych przez Trybunał budynków. Następnie, w kontekście korekty budżetu 3/2016, władza budżetowa przyznała dodatkową kwotę 500 000 EUR w stosunku do początkowych środków na 2016 r. Wreszcie kwota 200 000 została przesunięta z linii budżetowej 2 0 2 4 w celu finansowania wzmacniania środków bezpieczeństwa.

3.2.2. Rozdział 2 1 - Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy

Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 21 867 000 EUR zostały zaangażowane w wysokości 21 519 394 EUR, co odpowiada dosyć wysokiemu współczynnikowi wykorzystania, wynoszącemu 98,4 %, niższemu jednak niż wynoszący prawie 100 % współczynnik stwierdzony w 2015 r.

Środki z rozdziału 2 1 są w większości (85,9 %) przeznaczone na wydatki związane z informatyką (artykuł 2 1 0), zaś ich pozostała część na wydatki na umeblowanie (artykuł 2 1 2), wyposażenie i instalacje techniczne (artykuł 2 1 4) oraz na pojazdy (artykuł 2 1 6).

Jeżeli chodzi o artykuł 2 1 0 "Wyposażenie, koszty eksploatacji oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją", należy podkreślić, jak żywotne jest znaczenie tych wydatków dla prawidłowego funkcjonowania całej działalności Trybunału - w pierwszej kolejności działalności sądowniczej, lecz również działalności tłumaczeniowej i administracyjnej.

Równolegle do pewnych ważnych przedsięwzięć związanych z elektronizacją przepływu dokumentów (systematyczne ulepszanie aplikacji e-Curia i elektronicznej wersji Zbioru Orzeczeń) kontynuowano tworzenie i ulepszanie aplikacji dla poszczególnych rodzajów działalności Trybunału w celu podniesienia skuteczności i wydajności sądów i służb wsparcia.

Na tym tle dwa przesunięcia środków umożliwiły zasilenie środków na informatykę przewidzianych wcześniej w artykule 2 1 0 (17 473 000 EUR) w celu pokrycia pewnych uzupełniających inwestycji w trakcie roku budżetowego. Pierwsze przesunięcie w kwocie 425 000 EUR, pochodzące z pozycji 1 0 0 0, posłużyło do przyspieszenia zwiększania pamięci i mocy stanowisk pracy w kontekście oddawania do dyspozycji prawnikom-lingwistom wydajniejszego narzędzia wspomagającego tłumaczenie, SDL Trados Studio, rozwijanego i wykorzystywanego na poziomie międzyinstytucjonalnym. Drugie przesunięcie w kwocie 878 000 EUR, pochodzące z pozycji 1 2 0 0, umożliwiło sfinansowanie szeregu pilnych działań zmierzających do wzmocnienia bezpieczeństwa informatycznego, a także poprawy stabilności głównej aplikacji do zarządzania w Dyrekcji Generalnej Tłumaczeń.

Jeżeli chodzi o trzy pozostałe artykuły rozdziału 2 1, współczynnik wykorzystania środków uległ następującym zmianom w 2016 r. w porównaniu z 2015 r.: 89 % wobec 98,2 % w przypadku artykułu 2 1 2 "Meble", 80,1 % wobec 96,1 % w przypadku artykułu 2 1 4 "Wyposażenie i instalacje techniczne" i 92,7 % wobec 99,8 % w przypadku artykułu 2 1 6 "Pojazdy".

Co się tyczy artykułu 2 1 2, niższe wykorzystanie środków wyjaśnia częściowo okoliczność, że 3 z 19 dodatkowych sędziów Sądu nie zostało jeszcze wyznaczonych przez państwa członkowskie, według stanu na koniec 2016 r. Z drugiej strony spodziewano się, że Parlament Europejski zawrze w 2016 r. nową międzyinstytucjonalną umowę ramową dotyczącą mebli, przy czym przewidywane ceny miały być wyższe. Parlament Europejski zdecydował się jednak na przedłużenie dotychczasowej umowy ramowej, co przekłada się na mniejsze od prognozowanego obciążenie dla budżetu.

Jeżeli chodzi o art. 2 1 4 "Wyposażenie i instalacje techniczne", należy zasygnalizować, po pierwsze, że w kontekście wzmocnienia środków bezpieczeństwa w korekcie budżetu 3/2016 zwiększono środki w obrębie tego artykułu o 160 000 EUR, w stosunku do początkowych środków budżetowych na 2016 r., w celu zakupu dodatkowego wyposażenia w dziedzinie bezpieczeństwa. Z drugiej strony należy zaznaczyć, że artykuł 2 1 4 został zasilony kwotą 110 000 EUR pochodzącą z linii 2 7 4 1 "Publikacje o charakterze ogólnym" w celu kontynuacji wymiany maszyn w zakładzie powielania dokumentów instytucji. W tym zakresie kwota, jaka została ostatecznie wykorzystana na nabycie tych maszyn, była niższa od pierwotnie przewidywanej (nadwyżka wynosząca 66 000 EUR w stosunku do wniosku przekazanego władzy budżetowej). Wreszcie spóźnione przedłożenie korekty budżetu (koniec października) nie pozwoliło na zaplanowanie wszystkich przewidzianych zakupów przed końcem roku (nadwyżka wynosząca około 40 000 EUR).

Jeśli chodzi o artykuł 2 1 6, stopniowe obejmowanie stanowisk przez dodatkowych sędziów Sądu oraz okoliczność, że trzech z tych sędziów nie zostało jeszcze mianowanych, umożliwiły obniżenie kosztów najmu samochodów służbowych, co wyjaśnia stwierdzone nadwyżki środków.

3.2.3. Rozdział 2 3 - Bieżące wydatki administracyjne

Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 1 460 500 EUR zostały zaangażowane w wysokości 1 157 473 EUR, co odpowiada współczynnikowi wykorzystania wynoszącemu 79,3 % (wobec 96 % w 2015 r.).

Należy stwierdzić, że:

- wydatki z artykułu 2 3 0 "Materiały piśmienne i biurowe oraz inne materiały podlegające zużyciu" wyniosły 694 000 EUR w 2016 r. (przy wykorzystaniu całości środków, podobnie jak w 2015 r.),
- wydatki z artykułu 2 3 1 "Obciążenia finansowe" wyniosły w 2016 r. 10 088 EUR (współczynnik wykorzystania wynoszący 20,18 % wobec 48,1 % w 2015 r.). W rzeczywistości w 2016 r. nie powstał przewidywany obowiązek ponoszenia kosztów ujemnego oprocentowania rachunku bieżącego instytucji. Stwierdzona nadwyżka budżetowa nie była źródłem przeniesienia środków do innych linii budżetowych, inaczej niż w 2015 r.,
- wydatki z artykułu 2 3 2 "Koszty obsługi prawnej i odszkodowania" wyniosły 14 150 EUR (stopień wykorzystania 20,21 % wobec 24,8 % w 2015 r.). W rzeczywistości w 2016 r. za konieczne uznano zaplanowanie zwiększenia środków w ramach tej linii w celu pokrycia kosztów i honorariów adwokackich w związku z wytaczanymi przeciwko Trybunałowi powództwami odszkodowawczymi ze względu na naruszenie przez Sąd zasady rozsądnego terminu wydawania orzeczeń. Ostatecznie przewidziane w ramach tej linii środki zostały wykorzystane tylko częściowo,
- wydatki artykułu 2 3 6 "Opłaty pocztowe" wyniosły 111 000 EUR (współczynnik wykorzystania 52,9 % wobec 91,7 % w 2015 r.). Znaczne zmniejszenie wydatków w ramach tego artykułu (- 28 % w stosunku do 2015 r.) jest wynikiem coraz bardziej wzmożonego wykorzystywania aplikacji e-Curia (co znacznie zmniejsza potrzeby wysyłania listów poleconych),
- wydatki artykułu 2 3 8 "Inne wydatki administracyjne" wyniosły w 2016 r. 328 236 EUR (współczynnik wykorzystania 75,2 % wobec 93,1 % w 2015 r.). Należy wspomnieć, że część środków z tego artykułu jest przeznaczona na wspieranie bardziej przyjaznej dla środowiska polityki mobilności pracowników Trybunału zarówno w zakresie dojazdów do pracy, jak też przemieszczania się w ramach pracy pomiędzy różnymi budynkami instytucji. Środki te umożliwiają wywiązanie się z zawartej z miastem Luksemburg umowy w sprawie korzystania przez personel instytucji z miejskiej sieci autobusowej. Ostatecznie należna kwota, ustalona na podstawie nowych szacunków miasta Luksemburg, była o 20 000 EUR niższa od początkowych szacunków. Należy także zwrócić uwagę na niższy o około 40 000 EUR poziom wykorzystania środków na wydatki związane z przeprowadzkami, których było mniej niż przewidywano.

3.2.4. Rozdział 2 5 - Zebrania i konferencje

Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 521 500 EUR zostały zaangażowane w wysokości 498 004 EUR, co przekłada się na współczynnik wykorzystania środków wynoszący 95,5 % wobec 87,45 % w 2015 r., z wyłączeniem części dawnego art. 2 5 6 "Wydatki związane z informacją i udziałem w wydarzeniach publicznych", obejmującego wydatki związane z informacją/komunikacją, które w 2016 r. zostały włączone do pozycji 2 7 4 2 "Inne wydatki na informację" w rozdziale 2 7. Po dokonaniu tej korekty w celu umożliwienia porównania danych liczbowych wzrost wydatków w rozdziale 2 5 wyniósł w 2016 r. + 10,76 % w stosunku do 2015 r.

Przyczyną wzrostu współczynnika wykorzystania środków była większa liczba wydarzeń, jakie zorganizowano w 2016 r. Należy przypomnieć, że bardziej przypadkowy jest siłą rzeczy charakter wydatków z tego rozdziału, poświęconych w znacznej części na wydarzenia protokolarne i oficjalne wizyty w Trybunale, seminaria, a także wizyty studenckie i informacyjne, które nie zawsze są inicjowane przez Trybunał i których kalendarz nie jest planowany przez Trybunał.

3.2.5. Rozdział 2 7 - Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie

Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 2 587 500 EUR zostały w 2016 r. zaangażowane w wysokości 2 477 929 EUR, co daje współczynnik wykorzystania wynoszący 95,8 % wobec 99,7 % w 2015 r.

Środki z tego rozdziału zostały rozdzielone między dwa artykuł budżetowe:

- wydatki z artykułu 2 7 2 "Wydatki na dokumentację, bibliotekę i archiwizację", które w 2016 r. wyniosły 1 545 734 EUR (współczynnik wykorzystania wynoszący w 2016 r. 100 %, podobnie jak w 2015 r.). W 2016 r. artykuł ten obejmował również wydatki Trybunału dotyczące jego archiwów historycznych we Florencji, szacowane na 120 000 rocznie (zob. pkt 2.2.4). Ta ostatnia kwota została przeniesiona z art. 2 7 4,
- wydatki z artykułu 2 7 4 "Wytwarzanie i rozpowszechnianie", które w 2016 r. wyniosły 932 195 EUR, w tym około 16 % stanowią wydatki z nowej pozycji 2 7 4 2 "Inne wydatki na informację". Jak wyjaśniono w pkt 3.2.4, wydatki objęte w 2016 r. pozycją 2 7 4 2 w 2015 r. były ujęte w dawnym art. 2 5 6 rozdziału 2 5, który został wykreślony w 2016 r. Tak więc, z pominięciem wydatków z nowej pozycji 2 7 4 2, pozostałe wydatki w ramach tego artykułu zwiększyły się w 2016 r. o + 23,5 % w stosunku do wydatków tego samego rodzaju w 2015 r.

Wzrost ten jest rezultatem przeznaczenia w 2016 r. większej kwoty środków na sfinansowanie kosztów publikacji Trybunału w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W tym zakresie owe wydatki, wliczając w nie kwotę dochodów przeniesionych z 2014 r, która została przeznaczona na sfinansowanie części wydatków z 2015 r. (100 000 EUR), zwiększyły się w 2016 r. o + 16,13 % w stosunku do 2015 r., w efekcie wzrostu w 2016 r. kwoty kosztów bezpośrednich przypisanych instytucji przez Urząd Publikacji w stosunku do kwoty przypisanej jej w 2015 r., pomimo okoliczności, że liczba opublikowanych stron zmniejszyła się w 2016 r. o - 3,77 % w stosunku do 2015 r.

Poza tym środki z tego artykułu przeznacza się na finansowanie kosztów Zbioru Orzeczeń sądów Trybunału. W tym zakresie skutki nowego trybu elektronicznej publikacji orzeczeń w połączeniu z oszczędnościami w stosunku do tradycyjnej publikacji wersji papierowej wyjaśniają zmniejszenie wydatków w 2016 r., a także nadwyżki środków, jakie mogły powstać w ramach tego artykułu, co pozwoliło na dokonanie dwóch wspomnianych już zasileń: po pierwsze, przeniesienia środków w kwocie 120 000 EUR do art. 2 7 2 w celu sfinansowania archiwów historycznych Trybunału, a po drugie, przeniesienia środków w wysokości 110 000 EUR do art. 2 1 4 rozdziału 2 1 na cele odnowienia maszyn w zakładzie powielania dokumentów instytucji.

Wreszcie środki z art. 2 7 4 nadal pokrywają również koszty wydawania Sprawozdania rocznego Trybunału oraz materiałów informacyjnych (broszur, prospektów i innych materiałów multimedialnych) przeznaczonych dla różnego rodzaju odwiedzających. Należy podkreślić, że kwota tych wydatków jest identyczna z kwotą z 2015 r.

3.3. Tytuł 3 - Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań

Rozdział 3 7 - Wydatki szczególne niektórych instytucji i niektórych organów

Ostateczne środki budżetowe w tytule 3 obejmują jedynie środki z rozdziału 3 7 dla pozycji 3 7 1 0 - "Koszty postępowania". W roku budżetowym 2016 środki te wyniosły 59 000 EUR i zostały zaangażowane w wysokości 7 000 EUR, co odpowiada współczynnikowi wykorzystania wynoszącemu 11,9 % (56,3 % w 2015 r.).

Chodzi tu o obciążające instytucję wydatki dokonywane w ramach pomocy w zakresie kosztów postępowania przyznawanej podmiotom prawnym, obejmującej honoraria adwokatów i inne koszty. Prognozowanie tych wydatków jest w praktyce trudne, co tłumaczy bardzo zmienny poziom wykonania budżetu w poszczególnych latach.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

PORÓWNANIE WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE DOCHODÓW W 2016 R. W STOSUNKU DO 2015 R. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW

(w EUR)
Rozdział/ ArtykułTytułNależności ustalone w 2016 r.Należności ustalone w 2015 r.RóżnicaRóżnica w %
4 0 0Wpływy z opodatkowania uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników i innych pracowników25 244 159,2023 811 950,181 432 209,026,01 %
4 0 4Wpływy ze składki tymczasowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników4 474 812,114 153 357,17321 454,947,74 %
4 0Różne podatki i potrącenia29 718 971,3127 965 307,351 753 663,966,27 %
4 1 0Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe18 041 688,5517 921 404,32120 284,230,67 %
4 1 1Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników1 284 932,512 741 571,74- 1 456 639,23- 53,13 %
4 1 2Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych6 583,793 299,013 284,7899,57 %
4 1Skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe19 333 204,8520 666 275,07- 1 333 070,22- 6,45 %
Tytuł 449 052 176,1648 631 582,42420 593,740,86 %
5 0 0Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego - Dochody przeznaczone na określony cel125 406,32133 945,55- 8 539,23- 6,38 %
5 0 2Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów - Dochody przeznaczone na określony cel42 875,003 875,0039 000,001 006,45 %
5 0Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostawy) i nieruchomości168 281,32137 820,5530 460,7722,10 %
5 2 0Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji13,162,9410,22347,62 %
5 2Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek13,162,9410,22347,62 %
5 5 0Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów - Dochody przeznaczone na określony cel243,970,00243,97NA
5 5Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac243,970,00243,97NA
5 7 0Dochody pochodzące ze zwrotu kwot wypłaconych omyłkowo - Dochody przeznaczone na określony cel27 293,4764 630,32- 37 336,85- 57,77 %
5 7 3Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji - Dochody przeznaczone na określony cel566 849,64664 635,46- 97 785,82- 14,71 %
5 7Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji594 143,11729 265,78- 135 122,67- 18,53 %
5 8 1Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń - Dochody przeznaczone na określony cel71 370,6211 770,1959 600,43506,37 %
5 8Różne odszkodowania71 370,6211 770,1959 600,43506,37 %
Tytuł 5834 052,18878 859,46- 44 807,28- 5,10 %
9 0 0Różne dochody0,000,000,00NA
9 0Różne dochody0,000,000,00NA
Tytuł 90,000,000,00NA
Ogółem49 886 228,3449 510 441,88375 786,460,76 %

ZAŁĄCZNIK  II

STAN DOCHODÓW W 2016 R. - NALEŻNOŚCI USTALONE I NALEŻNOŚCI PRZENIESIONE

(w EUR)
Linie budżetoweTytułPierwotny budżetNależności ustalone w 2016 r.Nalezności pokrytePozostaje do pokrycia
4 0 0 0Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników27 907 000,0025 244 159,2025 244 159,200,00
4 0 4 0Wpływy ze składki tymczasowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników5 147 000,004 474 812,114 474 812,110,00
ogółem dla rozdziału 4 033 054 000,0029 718 971,3129 718 971,310,00
4 1 0 0Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe18 451 000,0018 041 688,5518 041 688,550,00
4 1 1 0Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników0,001 284 932,511 284 932,510,00
4 1 2Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych0,006 583,796 583,790,00
ogółem dla rozdziału 4 118 451 000,0019 333 204,8519 333 204,850,00
Tytuł 451 505 000,0049 052 176,1649 052 176,160,00
5 0 0 1Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego - Dochody przeznaczone na określony cel0,00125 406,32125 406,320,00
5 0 2 0Wpływy ze sprzedaży publikacji, drukow i filmów - Dochody przeznaczone na określony cel0,0042 875,0040 000,002 875,00
ogółem dla rozdziału 5 00,00168 281,32165 406,322 875,00
5 2 0 0Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji0,0013,1613,160,00
ogółem dla rozdziału 5 20,0013,1613,160,00
5 5 0 0Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów - Dochody przeznaczone na określony cel0,00243,970,00243,97
ogółem dla rozdziału 5 50,00243,970,00243,97
5 7 0 0Dochody pochodzące ze zwrotu kwot wypłaconych omyłkowo - Dochody przeznaczone na określony cel0,0027 293,4727 011,05282,42
5 7 3 0Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji - Dochody przeznaczone na określony cel0,00566 849,64561 459,665 389,98
ogółem dla rozdziału 5 70,00594 143,11588 470,715 672,40
5 8 1 0Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń - Dochody przeznaczone na określony cel0,0071 370,6271 370,620,00
ogółem dla rozdziału 5 80,0071 370,6271 370,620,00
Tytuł 50,00834 052,18825 260,818 791,37
9 0 0 0Różne dochody0,000,000,000,00
ogółem dla rozdziału 9 00,000,000,000,00
Tytuł 90,000,000,000,00
Ogółem51 505 000,0049 886 228,3449 877 436,978 791,37
(w EUR)
Linie budżetoweTytułŚrodki przeniesione z 2015 r. na 2016 r. 2015 à 2016Zmiany zaistniale w 2016 r.Środki przeniesione ogółem z 2015 r. na 2016 r.Dochody z należności przeniesionychPozostaje do pokrycia
4 1 1 0Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników7 367,39- 6 810,84556,55556,550,00
ogółem dla rozdziału 4 17 367,39- 6 810,84556,55556,550,00
Tytuł 47 367,39- 6 810,84556,55556,550,00
5 0 0 1Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego - Dochody przeznaczone na określony cel0,000,000,000,000,00
5 0 2 0Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów - Dochody przeznaczone na określony cel2 068,75- 111,251 957,501 705,00252,50
ogółem dla rozdziału 5 02 068,75- 111,251 957,501 705,00252,50
5 2 0 0Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji0,000,000,000,000,00
ogółem dla rozdziału 5 20,000,000,000,000,00
5 5 0 0Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów - Dochody przeznaczone na określony cel0,000,000,000,000,00
ogółem dla rozdziału 5 50,000,000,000,000,00
5 7 0 0Dochody pochodzące ze zwrotu kwot wypłaconych omyłkowo - Dochody przeznaczone na określony cel26 298,21- 2,5826 295,6321 373,924 921,71
5 7 3 0Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji - Dochody przeznaczone na określony cel43 397,89- 31,9643 365,9333 264,5410 101,39
ogółem dla rozdziału 5 769 696,10- 34,5469 661,5654 638,4615 023,10
5 8 1 0Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń - Dochody przeznaczone na określony cel0,000,000,000,000,00
ogółem dla rozdziału 5 80,000,000,000,000,00
Tytuł 571 764,85- 145,7971 619,0656 343,4615 275,60
Ogółem79 132,24- 6 956,6372 175,6156 900,0115 275,60

ZAŁĄCZNIK  III

PORÓWNANIE WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE ŚRODKÓW W 2016 R. W STOSUNKU DO 2015 R. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW

(w EUR)
RozdziałTytułZobowiązania w 2016 r.Zobowiązania w 2015 r.RóżnicaRóżnica w %
1 0Członkowie instytucji30 329 098,1226 555 323,873 773 774,2514,21 %
1 2Urzędnicy i pracownicy czasowi225 901 709,22213 572 072,1612 329 637,065,77 %
1 4Inni pracownicy i usługi zewnętrzne20 649 295,7818 614 537,772 034 758,0110,93 %
1 6Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji5 989 075,595 160 824,54828 251,0516,05 %
Tytuł 1282 869 178,71263 902 758,3418 966 420,377,19 %
2 0Budynki i koszty dodatkowe64 742 188,1665 256 005,60- 513 817,44- 0,79 %
2 1Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy: nabycie, najem i utrzymanie21 519 393,9620 336 396,641 182 997,325,82 %
2 3Biezące wydatki operacyjne1 157 473,201 615 781,89- 458 308,69- 28,36 %
2 5Zebrania i konferencje498 003,91538 876,90- 40 872,99- 7,58 %
2 7Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie2 477 929,472 021 149,16456 780,3122,60 %
Tytuł 290 394 988,7089 768 210,19626 778,510,70 %
3 7Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów7 000,0030 382,67- 23 382,67- 76,96 %
Tytuł 37 000,0030 382,67- 23 382,67- 76,96 %
Ogółem373 271 167,41353 701 351,2019 569 816,215,53 %

ZAŁĄCZNIK  IVa

SZCZEGÓŁY WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW W 2016 R. (ŚRODKI W ROKU BUDŻETOWYM I ŚRODKI PRZENIESIONE AUTOMATYCZNIE Z POPRZEDNIEGO ROKU)

(w EUR)
Wykaz 1 (środki w roku budżetowym)Wykaz 4 (środki przeniesione automatycznie z poprzedniego roku budżetowego)
Linia budżetowaPierwotny budżetPrzesunięciaOstateczne środki na rok budżetowyZobowiązaniaPłatnościDostępe środkiAnulowane środkiŚrodki przeniesione automatycznie z poprzedniego roku budżetowegoPłatności ze środków przeniesionychAnulowane środki
(1)(2)(3) = (1) + (2)(4)(5)(6) = (4) - (5)(7) = (3) - (4)(8)(9)(10) = (8) - (9)
10 0 0 Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń28 345 000,00-640 000,0027 705 000,0026 253 205,7726 253205,770,001451 794,230,000,000,00
10 0 2 Należności związane z objęciem funkcji, przeniesieniem i zaprzestaniem pełnienia funkcji1 595 000,001 595 000,001 335 000,00925 577,74409 422,26260 000,00223 893,80346,59223 547,21
10 2 Dodatki przejściowe2 718 000,002 718 000,002 155 679,602 155 679,600,00562 320,400,000,000,00
10 3 Renty i emerytury0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
10 4 Delegacje342 000,00342 000,00322 281,5245 523,83276 757,6919 718,48254 290,93114055,31140 235,62
10 6 Szkolenie539 500,00539 500,00262 931,23136 362,90126 568,33276 568,77160 384,3146 789,81113 594,50
10 9 Środki rezerwowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Rozdział 1 0 Członkowie instytucji33 539 500,00-640 000,0032 899 500,0030 329 098,1229 516 349,84812 748,282 570401,88638 569,04161191,71477 377,33
12 0 0 Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń229 849 000,00-5 178 000,00224 671 000,00223 279 267,85223279267,850,001 391 732,150,000,000,00
12 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie664 000,00664 000,00646 971,89646 971,890,0017028,110,000,000,00
12 0 4 Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i zaprzestaniem pełnienia funkcji2 292 500,002 292 500,001 975 469,481 860518,37114951,11317030,5231 114,3528 547,702 566,65
12 2 Świadczenia związane z wcześniejszym zakończeniem pełnienia obowiązków230 000,00230 000,000,000,000,00230 000,000,000,000,00
12 9 Środki rezerwowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Rozdział 1 2 Urzędnicy i pracownicy czasowi233 035 500,00-5 178 000,00227 857 500,00225 901 709,22225 786 758,11114 951,111 955 790,7831114,3528 547,702 566,65
14 0 0 Inni pracownicy6 271 500,00131 424,086 402 924,086 174 871,766 174871,760,00228 052,320,000,000,00
14 0 4 Staże i wymiana personelu697 000,00697 000,00682 000,00659 472,7422 527,2615 000,0025 757,960,0025 757,96
14 0 5 Inne usługi zewnętrzne263 000,00263 000,00221 640,00146 169,7275 470,2841 360,0079 270,449 123,9070 146,54
14 0 6 Usługi zewnętrzne w zakresie tłumaczeń12 158 500,001 668 575,9213 827075,9213 570 784,029570613,964 000 170,06256 291,902 619 335,692 439 083,59180252,10
14 9 Środki rezerwowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Rozdział 14 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne19 390 000,001 800 000,0021190 000,0020 649 295,7816 551128,184 098167,60540 704,222 724 364,092448 207,49276 156,60
16 10 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu216 000,00216 000,00150 825,61116 154,2134 671,4065 174,3952 428,635 223,5147 205,12
16 12 Doskonalenie zawodowe1 764 500,001 764 500,001 603 192,11665 786,71937 405,40161 307,89664 795,95516 487,61148 308,34
16 2 Delegacje361 500,00361 500,00358 719,60219528,59139 191,012 780,4091 573,0650557,1941 015,87
16 3 0 Świadczenia socjalne21 000,0021 000,005 917,50667,505 250,0015 082,506 072,005 394,77677,23
16 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki na cele socjalne284 500,00284 500,00257 340,83247878,539 462,3027159,1725 586,991 286,7424 300,25
16 5 0 Służba zdrowia188 500,00188 500,00112 586,2476 189,7436 396,5075 913,7642 611,0219 688,1122 922,91
16 5 2 Restauracje i stołówki80 000,0080 000,0079 993,7038 714,2841 279,426,3014 294,5113 424,52869,99
16 5 4 Centrum Malego Dziecka (żłobek)3 184 500,00215 000,003 399 500,003 399 500,002 742 593,56656 906,440,00304 319,13233 423,7370 895,40
16 5 6 Szkoły europejskie typu II21 000,0021 000,0021 000,0021000,000,000,000,000,00
Rozdział 1 6 Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji6 121 500,00215 000,006 336 500,005 989 075,594128 513,121 860 562,47347 424,411 201 681,29845 486,18356195,11
Titre 1 Osoby pracujące dla instytucji292 086 500,00- 3 803 000,00288 283 500,00282 869178,71275 982 749,256 886 429,465 414 321,294 595 728,773 483 433,081112 295,69
2 0 0 0 Czynsze9 776 000,00-5 564 641,264211 358,744211 358,734211 358,730,000,01207 460,01207 460,000,01
2 0 0 1 Opłata leasingowa32 390 000,006 664 641,2639 054 641,2639 053 669,3838 692 622,33361 047,05971,88359 161,78357 896,29265,49
2 0 0 3 Zakup nieruchomości0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2 0 0 5 Budowa budynków0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych500 000,002 465 000,002 965 000,002 803 868,991 243 516,851 560 352,14161 131,011 155 528,281 125 604,5729 923,71
2 0 0 8 Ekspertyzy i pomoc techniczna związane z projektami z zakresu nieruchomości1 270 000,0090 000,001 360 000,001 332 894,48866 142,80466 751,6827 105,52437 306,51400 824,1836 482,33
2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów7 693 500,0085 000,007 778 500,007 581 674,555 359 182,532 222 492,02196 825,451 772 376,901 590 707,49181 669,41
2 0 2 4 Zużycie energii2 585 500,00-405 000,002 180 500,002 140 661,341 824 243,08316 418,2639 838,66328 015,20250 692,1777 323,03
2 0 2 6 Ochrona budynków i nadzór nad nimi6 535 000,00700 000,007 235 000,007 196 463,226 333093,50863 369,7238 536,781 312 948,751235 175,4177 773,34
2 0 2 8 Ubezpieczenia103 000,004 500,00107 500,00107 386,58106 386,581 000,00113,420,000,000,00
2 0 2 9 Inne wydatki związane z budynkami215 000,00115 500,00330 500,00314210,89211468,86102 742,0316289,1188 450,5470 749,2217 701,32
Rozdział 2 0 Budynki i koszty dodatkowe61068 000,004 155 000,0065 223 000,0064 742 188,1658 848015,265 894 172,90480 811,845 661 247,975 239 109,33422138,64
2 10 0 Nabycie, prace, konserwacja i utrzymanie wyposażenia i oprogramowania6 131 500,001 036 000,007 167 500,007 167 066,044 532 523,462 634 542,58433,963 037 808,673 016 730,9521 077,72
2 10 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, opracowaniem i utrzymaniem oprogramowania i systemów10 515 500,00795 000,0011 310 500,0011 305 568,896 262 310,755 043 258,144931,115 106 403,774990439,11115 964,66
2 10 3 Opłaty telekomunikacyjne826 000,00-528 000,00298 000,00295 472,75219005,2576 467,502 527,25138 483,55109 175,8229 307,73
2 1 2 Meble762 500,000,00762 500,00678 815,91410 170,88268 645,0383 684,09400 276,46397 777,402 499,06
2 14 Wyposażenie i instalacje techniczne407 000,00270 000,00677 000,00542 347,71181 124,12361223,59134 652,29169 732,60128 117,8541 614,75
2 16 Pojazdy1 651 500,000,001 651 500,001 530 122,661 339 159,55190 963,11121 377,3495 265,8320 462,1674 803,67
Rozdział 2 1 Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy: nabycie, najem i utrzymanie20 294 000,001573 000,0021 867 000,0021 519 393,9612 944 294,018 575 099,95347 606,048 947 970,888 662 703,29285 267,59
2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku694 000,00694 000,00693 999,94427046,67266 953,270,06117558,96113871,473 687,49
2 3 1 Obciążenia finansowe50 000,0050 000,0010 087,754573,955 513,8039 912,257 786,661 456,006 330,66
2 3 2 Koszty obsługi prawnej i odszkodowania70 000,0070 000,0014 150,0011000,003 150,0055 850,003 975,00985,002 990,00
2 3 6 Opłaty pocztowe210 000,00210 000,00111 000,0087 384,5023 615,5099 000,0021 323,0611 889,839 433,23
2 3 8 Inne wydatki operacyjne436 500,00436 500,00328 235,51277227,3351 008,18108 264,4972 659,1254 006,7518 652,37
Rozdział 2 3 Bieżące wydatki operacyjne1460 500,000,001460 500,001157 473,20807 232,45350 240,75303 026,80223 302,80182 209,0541 093,75
2 5 2 Koszty przyjęć i wydatki reprezentacyjne138 000,000,00138 000,00138 000,00127964,8310035,170,0023 363,9315 733,867 630,07
2 5 4 Zebrania, kongresy i konferencje383 500,000,00383 500,00360 003,91141421,81218 582,1023 496,0960 074,547 959,9152 114,63
2 5 6 Wydatki związane z informacją i udziałem w wydarzeniach publicznych0,000,000,000,000,000,000,0043 061,2320 234,7522 826,48
2 5 7 System informacji prawnej0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Rozdział 2 5 Zebrania i konferencje521 500,000,00521 500,00498 003,91269 386,64228 617,2723 496,09126 499,7043 928,5282 571,18
2 7 0 Konsultacje, ekspertyzy i studia o ograniczonym charakterze0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę i archiwizację1 426 000,00120 000,001 546 000,001 545 734,261 294 367,21251 367,05265,74235 180,25211 424,9823 755,27
2 7 4 0 Dziennik Urzędowy500 000,00500 000,00493 750,00493 750,000,006 250,000,000,000,00
2 7 4 1 Publikacje o charakterze ogólnym615 000,00-230 000,00385 000,00292 135,34292 135,340,0092 864,660,000,000,00
2 7 4 2 Inne wydatki na informację156 500,00146 309,8792 117,030,000,000,00
Rozdział 27 Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie2 697 500,00-110 000,002 587 500,002477 929,472172 369,58305 559,89109 570,53235 180,25211424,9823 755,27
Tytuł 2 Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne86 041 500,005 618 000,0091 659 500,0090 394 988,7075 041 297,9415 353 690,761264 511,3015 194 201,6014 339 375,17854 826,43
3 7 10 Koszty postępowania59 000,000,0059 000,007 000,007 000,000,0052 000,0020 527,2812 060,808 466,48
3 7 11 Komitet Arbitrażowy ustanowiony na mocy art. 18 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Rozdział 3 7 Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów59 000,000,0059 000,00000,00000,000,0052 000,0020 527,2812 060,808466,48
Tytuł 3 Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań59 000,000,0059 000,007 000,007 000,000,0052 000,0020 527,2812 060,808466,48
10 0 Środki rezerwowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
10 1 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Tytuł 1 0 Inne wydatki0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
OGÓŁEM378 187 000,001 815 000,00380 002 000,00373 271167,41351031047,1922 240 120,226 730 832,5919 810457,6517 834 869,051 975 588,60

ZAŁĄCZNIK  IVb

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW NA ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG SŁUŻB

(w EUR)
SłużbyOstateczne środki w roku budżetowymZobowiązania
Dyrekcja Generalna ds. Pracowniczych i Finansowych
Rozdział 1 032 557 500,0030 006 816,60
Rozdział 1 2227 857 500,00225 901 709,22
Rozdział 1 47 239 924,086 985 471,76
Rozdział 1 66 128 183,005 783 545,29
Rozdział 2 350 000,0010 087,75
Rozdział 2 58 300,008 300,00
Ogółem273 841 407,08268 695 930,62
Dyrekcja Generalna Infrastruktury
Rozdział 1 4123 000,0093 040,00
Rozdział 1 680 000,0079 993,70
Rozdział 2 065 223 000,0064 742 188,16
Rozdział 2 121 865 500,0021 519 393,96
Rozdział 2 31 329 000,001 126 807,65
Rozdział 2 7735 000,00635 885,34
Ogółem89 355 500,0088 197 308,81
Dyrekcja Generalna Tłumaczeń11 497 575,92
Rozdział 1 411 277 800,02
Ogółem11 497 575,9211 277 800,02
Dyrekcja Tłumaczeń Konferencyjnych2 272 000,00
Rozdział 1 42 272 000,00
Ogółem2 272 000,002 272 000,00
Dyrekcja Generalna Biblioteki, Badań i Dokumentacji
Rozdział 1 457 500,0020 984,00
Rozdział 2 71 426 000,001 425 798,26
Ogółem1 483 500,001 446 782,26
Dyrekcja ds. Protokołu i Wizyt
Rozdział 2 11 500,000,00
Rozdział 2 311 500,006 427,80
Rozdział 2 5513 200,00489 703,91
Ogółem526 200,00496 131,71
Dyrekcja ds. Komunikacji426 500,00
Rozdział 2 7416 245,87
Ogółem426 500,00416 245,87
Pozostałe służby (sekretariaty sądów, doradca prawny ds. administracyjnych)
rozdział 1 0342 000,00322 281,52
rozdział 1 6128 317,00125 536,60
rozdział 2 370 000,0014 150,00
rozdział 3 759 000,007 000,00
Ogółem599 317,00468 968,12
Ogółem380 002 000,00373 271 167,41

ZAŁĄCZNIK  V

WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL W 2016 R.

(w EUR)
Przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel z 2015 r. na 2016 r.Dochody przeznaczone na określony cel w 2016 r.PłatnościAnulowanie w 2015 r. niepodlegających przeniesieniu dochodów przeznaczonychna określony celPrzeniesienie z 2016 r. na 2017 r. dochodów przeznaczonych na określony cel (1)
1 0 - Członkowie instytucji0,00570,660,000,00570,66
1 2 - Urzędnicy i pracownicy czasowi29 458,1598 427,2614 910,7014 547,4598 427,26
1 4 - Inni pracownicy i usługi zewnętrzne257 361,69256 131,61256 435,15926,54256 131,61
1 6 - Pozostałe wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji7 405,3313 783,937 510,7313,7113 664,82
Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji294 225,17368 913,46278 856,5815 487,70368 794,35
2 0 - Budynki i koszty dodatkowe157 713,71282 389,30237 538,54300,75202 263,72
2 1 - Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy: nabycie, najem i utrzymanie291 557,41150 392,48267 721,9323 835,48150 392,48
2 3 - Bieżące wydatki operacyjne32 979,7733 701,2134 150,180,0032 530,80
2 5 - Zebrania i konferencje215,70951,590,00215,70951,59
2 7 - Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie6 937,7642 852,077 843,300,0041 946,53
Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne489 404,35510 286,65547 253,9524 351,93428 085,12
3 7 - Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów20 553,502 391,005 000,0015 553,502 391,00
Tytuł 3 - Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań20 553,502 391,005 000,0015 553,502 391,00
Ogółem804 183,02881 591,11831 110,5355 393,13799 270,47
(1) Zgondnie z art. 14 lit. b) rozporządzenia finansowego wewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel są przenoszone tylko na jeden rok
1 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
2 Dz.U. L 341 z 24.12.2015, s. 14.
3 Dz.U. C 148 z 2.7.2007, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.