Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.272.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 sierpnia 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK 2018 Sekcja II - Rada Europejska i Rada

(2019/C 272/01)

(Dz.U.UE C z dnia 13 sierpnia 2019 r.)

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE

2. CELE I BUDŻET NA ROK BUDŻETOWY 2018

2.1. Główne cele finansowe

2.2. Uchwalenie budżetu Rady Europejskiej i Rady w 2018 r

2.2.1. Podejście ogólne

2.2.2. Budżet 2018

2.2.3. Budżet na 2018 r. a dział 5 perspektywy finansowej budżetu UE

3. GLOBALNY PRZEGLĄD WYKONANIA BUDŻETU W 2018 r.

3.1. Działalność i cele Rady Europejskiej i Rady w 2018 r.

3.1.1. Posiedzenia

3.1.2. Działania o charakterze ustawodawczym

3.1.3. Modernizacja administracyjna

3.1.4. Realizacja celów w 2018 r.

3.2. Dochody

3.3. Wydatki w 2018 r.

3.3.1. Zmiana budżetu w 2018 r.

3.3.2. Przegląd wykonania budżetu w latach 2010-2018

3.3.3. Wykonanie środków według kategorii w 2018 r.

3.4. Środki przeniesione

3.4.1. Środki przeniesione automatycznie z 2017 na 2018 r.

3.4.2. Środki przeniesione z 2018 na 2019 r.

3.4.3. Środki przeniesione na mocy decyzji z 2017 na 2018 r.

3.4.4. Środki przeniesione na mocy decyzji z 2016 na 2017 r. z przeznaczeniem na płatności w 2018 r

3.5. Dochody przeznaczone na określony cel

3.5.1. Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2018 r

3.5.2. Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z 2017 r. z przeznaczeniem na płatności

3.5.3. Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2018 r. przeniesione na 2019 r. z przeznaczeniem na płatności

3.5.4. Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone w 2018 r

1. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 249 rozporządzenia finansowego Parlamentu Europejskiego i Rady (EU, Euratom) 2018/1046 1  ("rozporządzenie finansowe" - RF) (art. 142 rozporządzenia finansowego obowiązującego do 2018 r. 2 ) niniejszy dokument stanowi sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami w odniesieniu do sekcji II budżetu UE (Rada Europejska i Rada) za rok budżetowy 2018.

Podstawą niniejszego sprawozdania są: wstępne sprawozdanie finansowe za 2018 r., ustalenia zawarte w rocznych sprawozdaniach z działalności przedstawionych przez urzędników zatwierdzających Rady oraz informacje dotyczące wykonania budżetu pochodzące z systemu finansowego Rady.

W rozdziale 2 niniejszego sprawozdania przedstawiono podsumowanie ram ustanowionych na rok budżetowy 2018. W rozdziale 3 przedstawiono ogólny zarys wykonania środków budżetowych dostępnych w 2018 r.

Wykonanie budżetu na 2018 r. w podziale na poszczególne pozycje budżetowe zostało przedstawione w załączniku.

2. CELE I BUDŻET NA ROK BUDŻETOWY 2018
2.1. Główne cele finansowe

Główne cele finansowe Sekretariatu Generalnego Rady (SGR) na 2018 r. były następujące:

- zapewnianie ciągłego wsparcia przewodniczącemu Rady Europejskiej i Radzie dzięki skutecznemu i wydajnemu wykorzystaniu zasobów finansowych,
- kontynuowanie procesu modernizacji administracyjnej w celu poprawy jakości struktury SGR i właściwego wykorzystania zasobów,
- rozliczenie ostatecznych kosztów budynku Europa z rządem belgijskim.
2.2. Uchwalenie budżetu Rady Europejskiej i Rady w 2018 r.
2.2.1. Podejście ogólne

Budżet Rady Europejskiej i Rady na 2018 r. został uchwalony w oparciu o ogólny cel zakładający nieprzekroczenie, w ujęciu nominalnym, ogólnego poziomu budżetu na 2017 r. w odniesieniu do wydatków niezwiązanych z wynagrodzeniami.

Zwiększenia wysokości środków związane z zobowiązaniami statutowymi lub umownymi lub zwiększenia w dziedzinach, które uznano za podstawowe dla właściwego funkcjonowania SGR, skompensowano poprzez ustalenie priorytetów i zmiany w programowaniu w odniesieniu do niektórych projektów, z uwzględnieniem wykonania budżetu w ostatnich latach.

Jeżeli chodzi o plan zatrudnienia, SGR kontynuował usprawnienia organizacyjne, wdrażając następujące działania:

- przekształcenie 25 stanowisk AST (10 AST5, 5 AST4, 5 AST3, 5 AST2) w 25 stanowisk SC (10 SC2 i 15 SC1), 20 stanowisk AST (10 AST7 i 10 AST6) w 20 stanowisk AD (10 AD7 i 10 AD5) oraz jednego stanowiska tymczasowego AD12 w stanowisko stałe AD12 w ramach kontynuacji procesu modernizacji administracyjnej,
- przeniesienie 1 stanowiska AD5 i 1 stanowiska AST1 do Komisji w ramach porozumienia dotyczącego organizacji i funkcjonowania zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego dla instytucji, organów i agencji UE (CERT-UE),
- utworzenie dodatkowych 4 stanowisk AD5 i 2 stanowisk AST1 w celu uwzględnienia nowych zasad dotyczących tłumaczeń na język irlandzki, zgodnie z zaleceniem Komisji.
2.2.2. Budżet 2018

Władza budżetowa uchwaliła ogólny budżet Rady Europejskiej i Rady na 2018 r. na poziomie 572,9 mln EUR. Oznacza to zwiększenie o 11,3 mln EUR (+ 2,0 %) w porównaniu z 2017 r.

Liczbę stanowisk w planie zatrudnienia na 2018 r. ustalono w przypadku Rady Europejskiej i Rady na 3 031.

Tabela 1 przedstawia w zarysie budżet na 2018 r. według poszczególnych kategorii.

Tabela 1

Budżet Rady Europejskiej i Rady na 2018 r. w porównaniu z budżetem na 2017 r. (według kategorii)

(EUR)

KategoriaBudżet 2017Budżet 2018Zmiana 2018/2017 z uwzgl. BE (1)
123=2/1
Plan zatrudnienia315 446 000328 800 0004,2 %
Inne wydatki związane z personelem24 878 00024 359 000- 2,1 %
Budynki (z wył. nabycia)57 789 00056 360 377- 2,5 %
Systemy komputerowe42 800 00041 300 000- 3,5 %
Meble942 000733 000- 22,2 %
Wyposażenie techniczne3 659 0004 344 00018,7 %
Transport1 048 0001 496 00042,7 %
Koszty podróży służbowych delegacji17 802 00017 802 0000,0 %
Koszty tłumaczenia ustnego79 816 00079 316 000- 0,6 %
Posiedzenia i konferencje4 984 0004 945 000- 0,8 %
Informacja8 285 00010 152 00022,5 %
Różne2 127 0001 787 000- 16,0 %
Rezerwa2 000 0001 500 000- 25,0 %
Ogółem (z wył. nabycia)561 576 000572 894 3772,0 %
Nabywanie nieruchomości--
Suma całkowita561 576 000572 894 3772,0 %
(1) Budynek Europa.
2.2.3. Budżet na 2018 r. a dział 5 perspektywy finansowej budżetu UE

Tabela 2 przedstawia w zarysie zmiany w budżecie Rady Europejskiej i Rady w latach 2010-2018. Udział Rady Europejskiej i Rady w dziale 5 wieloletniej perspektywy finansowej zmniejszył się z 8,0 % w 2010 r. do 5,5 % w 2018 r.

Tabela 2

Zmiany w sekcji II budżetu UE (Rada Europejska i Rada) w dziale 5 perspektywy finansowej w latach 2010-2018

201020112012201320142015201620172018
(Kwoty w cenach bieżących)min EURzmianamin EURzmianamin EURzmianamin EURzmianamin EURzmianamin EURzmianamin EURzmianamin EURzmianamin EURzmiana
Dział 57 9624,7 %8 1732,7 %8 6075,3 %9 1816,7 %8 405- 8,5 %8 6613,0 %9 4839,5 %9 9214,6 %10 3464,3 %
Rada Europejska/ Rada6345,1 %563- 11,2 %534- 5,2 %5360,3 %534-0,2 %5421,4 %5450,6 %5623,0 %5732,0 %
Udział RE/Rady w dziale 58,0 %6,9 %6,2 %5,8 %6,4%6,3 %5,7 %5,7 %5,5 %

Redukcja w 2011 r. jest w głównej mierze wynikiem przeniesienia zasobów do ESDZ, zaś zmniejszenia w latach 2012 i 2014 były związane z redukcjami środków na pewne działania z uwagi na wykonanie budżetu w latach poprzednich i rzeczywiste potrzeby.

3. GLOBALNY PRZEGLĄD WYKONANIA BUDŻETU W 2018 r.
3.1. Działalność i cele Rady Europejskiej i Rady w 2018 r.

W ramach sprawozdania z działalności finansowej SGR przedstawia informacje na temat swoich podstawowych działań, mających znaczenie z finansowego punktu widzenia; informacje te zawierają opis funkcjonowania Rady Europejskiej i Rady w danym roku budżetowym. Zaznaczono w nim również główne osiągnięcia w danym roku.

3.1.1. Posiedzenia

Tabela 3 przedstawia w zarysie ewolucję liczby posiedzeń zorganizowanych przez SGR na potrzeby Rady Europejskiej i Rady w latach 2010-2018.

Oprócz 4 604 posiedzeń "instytucjonalnych" SGR zorganizował w 2018 r. kolejne 3 129 posiedzeń (np. seminaria, sesje informacyjne i briefingi oraz posiedzenia z państwami trzecimi).

Tabela 3

Ewolucja liczby posiedzeń w latach 2010-2018

201020112012201320142015201620172018
Szczyty797691291115
Posiedzenia Rady868577748181757775
Coreper122135140140135138109105117
Coreper (art. 50)2229
Grupy robocze4 1274 3734 4804 1644 0163 4713 5694 0394 304
Grupy robocze ad hoc (art. 50)3261
Ogółem4 3424 6024 7044 3844 2413 7023 7624 2904 604
Inne posiedzenia1 9962 0752 1892 0272 1892 2712 0343 0303 129
Suma całkowita6 3386 6776 8936 4116 4305 9735 7967 3207 733

Rok 2018 charakteryzował się ciągłymi pracami na rzecz sfinalizowania procedury podpisania i zawarcia umowy w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE.

Łączna liczba posiedzeń zorganizowanych przez SGR zwiększyła się o 6 % (413) w porównaniu z 2017 r. Wynika to głównie ze zwiększonej aktywności prezydencji w drugim półroczu oraz z działalności grupy roboczej ad hoc ds. brexitu.

Ponadto w dniu 25 kwietnia 2018 r. SGR był gospodarzem drugiej konferencji pt. "Wspieranie przyszłości Syrii i regionu". Zgromadziła ona przedstawicieli 57 państw, 10 organizacji regionalnych i 19 agencji ONZ, którzy omawiali sytuację w Syrii i wpływ kryzysu syryjskiego na ten region. Wydarzenie to, które wymagało znacznych zasobów w zakresie bezpieczeństwa i logistyki oraz istotnych działań dyplomatycznych, zostało zorganizowane we współpracy z Komisją Europejską (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Sąsiedztwa).

Ponadto w dniach 18-19 października odbył się 12. szczyt Azja-Europa (ASEM). W szczycie uczestniczyli przywódcy 51 państw Europy i Azji, przedstawiciele UE oraz sekretarz generalny Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Szefowie państw lub rządów dyskutowali o tym, jak bardziej nasilić dialog i zacieśnić współpracę między obydwoma kontynentami w wielu różnych dziedzinach, takich jak handel i inwestycje, konektywność, zrównoważony rozwój i klimat.

SGR udało się zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie na posiedzenia dzięki wykorzystaniu większej dostępności sal posiedzeń oferowanej przez budynek Europa, w którym już od poprzedniego roku organizowano wszystkie rodzaje posiedzeń, nie tylko spotkania na wysokim szczeblu.

3.1.2. Działania o charakterze ustawodawczym

Kolejnym ilościowym wskaźnikiem działalności jest liczba aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym (Dz.U.) (tabela 4). W 2018 r. w Dz.U. opublikowano 1 210 aktów prawnych. Należy zauważyć, że publikacja aktów prawnych w Dz.U. jest ostatnim etapem procesu ustawodawczego.

Tabela 4

Ewolucja liczby aktów prawnych w latach 2010- 2018

201020112012201320142015201620172018
Akty prawne opublikowane w Dz.U.8259869581 1321 4371 4121 2591 1871 210
3.1.3. Modernizacja administracyjna

W 2018 r. SGR kontynuował działania mające poprawić jakość i wydajność swojej organizacji wewnętrznej.

Postępy w realizacji planu Działania

W 2018 r. SGR kontynuował realizację opracowanego przez Sekretarza Generalnego (i zaprezentowanego w dniu 27 września 2016 r.) "Planu działania na rzecz bardziej dynamicznego, elastycznego i opartego na współpracy SGR", w którym określono 5 priorytetów dla SGR:

- skuteczna administracja na potrzeby Rady Europejskiej i przewodniczącego Rady Europejskiej,
- udzielanie lepszego i spójniejszego wsparcia Radzie i jej prezydencjom,
- poprawa wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji i informacji,
- inwestowanie w ludzi i zarządzanie nimi, oraz
- wykorzystanie technologii do usprawnienia metod pracy SGR.

Prawie wszystkie działania zostały sfinalizowane do 2018 r. lub nabrały stałego bieżącego charakteru.

Głównymi osiągnięciami planu działania w 2018 r. były:

- strategia usług cyfrowych SGR,
- Vademecum stosunków zewnętrznych,
- pakiet usług SGR dla prezydencji,
- modernizacja administracyjna (w tym ankieta przeprowadzona wśród pracowników, ocena 360° dla personelu zarządzającego oraz system zarządzania szkoleniami w instytucjach UE (EU-Learn)),
- szeroko zakrojona reorganizacja służb SGR służąca poprawie efektywności działania różnych funkcji tego organu.
3.1.4. Realizacja celów w 2018 r.

Realizację celów ustalonych na rok budżetowy 2018 można podsumować następująco:

- Plan zatrudnienia

W 2018 r. SGR zatrudnił 137 urzędników (74 stałych urzędników i 63 pracowników zatrudnionych na czas określony). W trakcie roku odeszło 184 urzędników (154 stałych urzędników i 30 pracowników zatrudnionych na czas określony), co oznacza zmniejszenie netto planu zatrudnienia Rady Europejskiej i Rady o 47 zajmowanych stanowisk.

- Zarządzanie finansami

W 2018 r. SGR kontynuował działania mające jeszcze bardziej udoskonalić jego zarządzanie finansami i wyniki finansowe. Wdrożono kilka usprawnień w zakresie zarządzania finansami instytucji, np.:

- ustanowiono Doradczy Komitet Zarządzający, w którego skład wchodzą członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla z różnych działów SGR oraz przewodniczący Komitetu Pracowniczego. Pełni on podwójną funkcję: po pierwsze, udziela porad na temat priorytetów strategicznych i monitoruje postępy w realizacji wybranych priorytetów, a po drugie, pomaga w ustaleniu priorytetów w odniesieniu do zasobów oraz zapewnia, by SGR działał stosownie do swojej misji,
- utworzono grupę zadaniową ds. reorganizacji, aby przeanalizowała wpływ reorganizacji SGR, które przeprowadzono 1 czerwca i 1 lipca, na zarządzanie finansami, oraz aby wspomagała służby Rady w tworzeniu i wdrażaniu odpowiednich struktur finansowych,
- dokonano przeglądu "Zasad wewnętrznych dotyczących wykonywania środków zapisanych w sekcji II budżetu ogólnego Unii Europejskiej" w następstwie opublikowania nowego rozporządzenia finansowego,
- przyjęto wytyczne dotyczące wspólnych ram zarządzania projektami i grupami zadaniowymi (CPMF), które zawierają wskazówki w zakresie organizowania ekip horyzontalnych zgodnie z regulaminem pracowniczym i rozporządzeniem finansowym oraz określają krótki wykaz skutecznych i nieskomplikowanych praktyk.

W kontekście poprawienia pozycji europejskich przedsiębiorstw w zakresie przepływów pieniężnych średni termin płatności faktur w SGR wyniósł w 2018 r. 21 dni, przy maksymalnym terminie wynoszącym 30 dni kalendarzowych (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE 3 ).

- Polityka w zakresie budynków

W 2018 r. prowadzono intensywne negocjacje z władzami belgijskimi, które poinformowały Sekretariat, że pomimo porozumienia w sprawie ostatecznej ceny projektu budynku Europa, państwo belgijskie nie przystąpi do planowanej sprzedaży czterech przyległych działek. Obie strony osiągnęły porozumienie w sprawie alternatywnego rozwiązania, którego wynikiem było zmniejszenia kwoty ostatecznej płatności (zob. pkt 3.4.3).

3.2. Dochody

Tabela 5 przedstawia w zarysie ogólny wynik operacji dotyczących dochodów w 2018 r. Wyrażenie "ustalone prawa za 2017 r." odnosi się do nakazów odzyskania środków wystawionych w 2017 r., w przypadku których odzyskanie stosownych kwot nastąpiło dopiero w 2018 r. Wyrażenie "ustalone prawa za 2018 r." dotyczy z kolei odzyskiwania środków, w przypadku których procedury zainicjowano w 2018 r.

Tabela 5

Przegląd operacji dotyczących dochodów w budżecie na 2018 r.

(EUR)

RozdziałUstalone Prawa 2017Dochody odzyskane z 2017Ustalone prawa 2018Dochody odzyskane z 2018Ustalone prawa ogółem 2017 + 2018Kwoty odzyskane ogółem 2017 + 2018Kwoty do odzyskania w 2019
12345 = 1 + 36 = 2 + 47 = 5-6
4 0Potrącenia od wynagrodzeń personelu0030 454 29230 454 29230 454 29230 454 2920
4 1Składki na system emerytalny223 436127 31225 753 75925 752 17825 977 19525 879 49097 705
5 0Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości1 9131 9137 3002 5509 2134 4634 750
5 1Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości34 29734 297667 694421 285701 991455 582246 410
5 2Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek003 8093 8093 8093 8090
5 5Dochody z tytułu świadczenia usług i prac104 455104 455704 463428 001808 917532 456276 461
5 5Dochody z tytułu świadczenia usług i prac (ESDZ)100 000100 000397124297124497124397 124100 000
5 7Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji1 504 1601 074 87820 132 29819 972 85321 636 45821 047 731588 728
5 8Różne odszkodowania0048 33448 30448 33448 30430
5 8Różne odszkodowania (ESDZ)0000000
5 9Inne dochody otrzymane

z działalności administracyjnej

0000000
6 3Składki w ramach poszczególnych porozumień lub umów935935213 693213 693223 628223 6280
7 0Odsetki od zaległych płatności002432432432430
9 0Dochody różne0000000
Ogółem1 978 1961 452 79079 383 01078 594 33381 361 20680 047 1231 314 083

Ogólna kwota operacji dotyczących dochodów z punktu widzenia ustalonych praw, tj. wystawionych nakazów odzyskania środków, wyniosła w 2018 r. 81,4 mln EUR. Z tej kwoty 80,0 mln EUR odzyskano w trakcie roku budżetowego, natomiast 1,3 mln EUR zostanie ściągniętych w 2019 r.

Większość całkowitych odzyskanych dochodów (71 %, czyli 56,4 mln EUR z kwoty 80,0 mln EUR) w 2018 r. dotyczy podatków, obciążeń i opłat wspólnotowych, które zostały pobrane od personelu SGR. Z tej kwoty 30,5 mln EUR obejmuje potrącenia od wynagrodzeń personelu, zaś kwota 25,9 mln EUR odpowiada składkom i uprawnieniom do świadczeń emerytalnych przenoszonym do systemu emerytalnego.

Pozostała część, czyli 29 % (23,6 mln EUR), pochodzi z rozmaitych operacji administracyjnych. Kwota ta pochodzi głównie z następujących źródeł:

- odzyskania części kwot wypłaconych państwom członkowskim w latach poprzednich z tytułu finansowania kosztów podróży służbowych delegacji, zgodnie z ich oświadczeniami za lata 2017 i 2018 (odpowiednio, 0,4 mln EUR i 6,7 mln EUR) (rozdział 5 7),
- odzyskania płatności dokonanych przez państwa członkowskie z tytułu dodatkowych usług tłumaczenia ustnego na żądanie w niektórych językach (11 mln EUR) (rozdział 5 7),
- kwot wpłaconych na poczet kosztów administracyjnych powstałych w ramach dorobku Schengen w odniesieniu do Islandii i Norwegii (1,2 mln EUR) (rozdział 6 3),
- kwot wpłaconych przez inne instytucje i płatności dokonanych przez urzędników Rady na rzecz żłobka Rady (0,9 mln EUR) (rozdział 5 7),
- płatności dokonanych przez Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy i Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji z tytułu ich wkładów do wspólnego systemu finansowego z Radą (0,7 mln EUR) (rozdział 5 7),
- przesunięć z ESDZ do Rady środków z tytułu uprzedniego zwrotu kosztów związanych z organizacją brukselskiej konferencji w sprawie Syrii (0,2 mln EUR) (rozdział 5 5),
- wpływów z odzyskanych kosztów postępowania w sprawach wygranych przez Radę i odszkodowań wypłaconych na rzecz Rady (0,01 mln EUR) (rozdział 5 7),
- przesunięć z ESDZ do Rady środków z tytułu zaliczek za usługi świadczone przez SGR na rzecz ESDZ (0,4 mln EUR) (rozdział 5 5),
- wpływów z najmu nieruchomości oraz zwrotów z nimi związanych, m.in. wpłacanej przez Komisję części czynszu z tytułu najmu punktu informacyjnego UE zlokalizowanego w Brukseli (0,5 mln EUR) (rozdział 5 1).
3.3. Wydatki w 2018 r.
3.3.1. Zmiana budżetu w 2018 r.

W trakcie roku budżetowego 2018 środki były realokowane w drodze różnych przesunięć. Tabela 6 pokazuje decyzje, na mocy których zmieniono środki budżetowe w latach 2010-2018.

Tabela 6

Liczba zmian w budżecie według rodzaju w latach 2010-2018

ZmianaRok
RodzajPodstawa prawna201020112012201320142015201620172018
Budżet korygującyart. 41 RF000000000
Przesunięcie typu Bart. 25 RF472323223227314552
Przesunięcie typu Cart. 25 RF222222212
Przesunięcie typu Dart. 27 RF000000000
Ogółem492525243429334654

W 2018 r. dokonano dwóch przesunięć typu C, co wymagało poinformowania władzy budżetowej (zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego, czyli art. 29 rozporządzenia finansowego z 2018 r.):

- przesunięcie typu C1 w kwocie 990 000 EUR w dniu 23 lipca 2018 r. w celu:
- sfinansowania dodatkowych potrzeb w zakresie transportu w związku z 12. szczytem Azja-Europa (ASEM) (630 000 EUR),
- pokrycia kosztów realizacji technicznych projektów audiowizualnych służących poprawie jakości usług świadczonych podczas posiedzeń Rady i Rady Europejskiej (360 000 EUR),
- przesunięcie typu C2 w kwocie 2 181 000 EUR w dniu 26 listopada 2018 r. w celu:
- sfinansowania sesji szkoleniowych zorganizowanych na początku 2019 r., do których usługodawcy zewnętrzni musieli zacząć przygotowania już w 2018 r. (150 000 EUR),
- pokrycia nieprzewidzianych kosztów związanych z organizacją ASEM, takich jak koszty niezbędnych dostosowań w pomieszczeniu nienależącym do Rady (prace związane z zagospodarowaniem i meble) (550 000 EUR),
- pokrycia kosztów prac w zakresie okablowania wykonanych przez służby informatyczne w centrali obsługi sprzętu audiowizualnego (339 000 EUR),
- pokrycia kosztów związanych z przeniesieniem w obrębie służb Rady struktur zarządzania programem dotyczącym zarządzania informacjami i wiedzą (IKM) (1 042 000 EUR),
- sfinansowania opracowania w Radzie nowej platformy informacyjnej Newsroom (100 000 EUR).

W 2018 r. dokonano 52 przesunięć typu B na podstawie art. 25 ust. 4 rozporządzenia finansowego (art. 29 ust. 4 rozporządzenia finansowego z 2018 r.), które wprowadziły wewnętrzne modyfikacje w budżecie Rady Europejskiej i Rady.

Tabela 7 przedstawia w zarysie linie budżetowe, które zostały w znacznym stopniu 4  zmienione w 2018 r. w drodze różnych przesunięć.

Tabela 7

Linie budżetowe, w ramach których dokonano znacznych przesunięć w 2018 r.

(EUR)

PozycjaTreśćBudżet początkowy 2018PrzesunięciaKońcowe środkiRóżnica
1 1 0 5Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe1 450 000- 250 0001 200 000- 17 %
2 0 0 0Czynsze1 109 000764 5001 873 50069 %
2 0 0 4Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków2 547 000- 800 0001 747 000- 31 %
2 0 1 1Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie4 766 000- 568 1994 197 801- 12 %
2 0 1 2Ochrona budynków i nadzór nad nimi18 493 000- 460 00018 033 000- 2 %
2 1 0 0Zakup sprzętu

i oprogramowania

komputerowego

10 716 000- 1 308 6209 407 380- 12 %
2 1 0 1Pomoc zewnętrzna związana z systemami komputerowymi21 799 0001 975 59323 774 5939 %
2 1 0 2Serwisowanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania7 195 000370 4437 565 4435 %
2 1 0 3Telekomunikacja1 590 000443 5852 033 58528 %
2 1 2 0Zakup oraz wymiana wyposażenia technicznego2 494 000404 7792 898 77916 %
2 1 2 2Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa1 538 000- 255 7891 282 211- 17 %
2 1 3 2Wynajem, utrzymanie i naprawa parku samochodowego1 046 000476 0001 522 00046 %
2 2 0 0Koszty podróży służbowych delegacji17 802 0004 529 11422 331 11425 %
2 2 0 2Koszty tłumaczenia ustnego79 316 000- 4 874 61474 441 386- 6 %
2 2 1 0Wydatki na dokumentację i bibliotekę3 770 000- 1 016 5002 753 500- 27 %
2 2 1 1Dziennik Urzędowy1 777 000- 995 500781 500- 56 %
2 2 1 3Informacje i akcje

o charakterze publicznym

4 385 000448 0004 833 00010 %
3.3.2. Przegląd wykonania budżetu w latach 2010-2018

W ciągu ostatnich dziewięciu lat ogólny wskaźnik wykonania budżetu Rady Europejskiej i Rady wynosił średnio 91,9 % (wykres 1). Wskaźnik wykonania odnosi się do zobowiązań zaciągniętych w trakcie roku budżetowego z dostępnego przegłosowanego budżetu.

Wskaźnik faktycznych rocznych płatności w latach 2010-2018 wyniósł średnio 82,6 % budżetu. Różnica między ogólnym wykonaniem a płatnościami w danym roku (tj. zobowiązania, w odniesieniu do których nie dokonano płatności) została przeniesiona, zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego (art. 12 ust. 7 rozporządzenia finansowego z 2018 r.), na kolejny rok budżetowy z przeznaczeniem na płatności.

Wykres 1

Ogólne wykonanie budżetu w latach 2010-2018

grafika

W odniesieniu do 2018 r. środki przeniesione dotyczą zobowiązań należycie zaciągniętych przed końcem roku budżetowego, ale w przypadku których towary nie zostały jeszcze dostarczone lub dla których stosowne faktury nie zostały otrzymane przed końcem roku.

3.3.3. Wykonanie środków według kategorii w 2018 r.

Analiza wydatków w 2018 r. została przedstawiona z uwzględnieniem 14 kategorii wydatków.

W tabeli 8 zestawiono budżet końcowy po przesunięciach (kolumna 2) z wynikiem budżetu pod kątem zobowiązań (kolumna 3). Różnica między budżetem końcowym a środkami, na które zaciągnięto zobowiązania, odpowiada kwotom niewykorzystanym w 2018 r., a co za tym idzie - anulowanym.

Tabela 8

Przegląd wykonania budżetu na 2018 r. (według kategorii)

(EUR)

KategoriaBudżet 2018 (początkowy)Budżet 2018 (końcowy (*))ZobowiązaniaWskaźnik wykonaniaŚrodki anulowane
1234 = 3/25 = 2 - 3
Plan zatrudnienia328 800 000328 650 000309 799 58394,3 %18 850 417
Inne wydatki

związane

z personelem

24 359 00024 509 00022 777 37892,9 %1 731 622
Budynki (z wył. nabycia)56 360 37755 574 87754 112 44797,4 %1 462 430
Systemy komputerowe41 300 00042 781 00042 770 511100,0 %10 489
Meble733 000933 000923 62499,0 %9 376
Wyposażenie techniczne4 344 0004 365 0004 184 36595,9 %180 635
Transport1 496 0002 036 0001 938 56695,2 %97 434
Koszty podróży służbowych delegacji17 802 00022 331 11411 121 42949,8 %11 209 685
Koszty tłumaczenia ustnego79 316 00074 441 38664 551 31986,7 %9 890 067
Posiedzenia i konferencje4 945 0005 290 5004 948 66593,5 %341 835
Informacja10 152 0008 650 0008 383 36596,9 %266 636
Różne1 787 0001 787 000989 22855,4 %797 772
Rezerwa1 500 0001 500 00000,0 %1 500 000
Ogółem (z wył. nabycia)572 894 377572 848 877526 500 47991,9 %46 348 398
Nabywanie nieruchomości-45 50045 03599,0 %465
Suma całkowita572 894 377572 894 377526 545 51491,9 %46 348 863
(*) W tym wewnętrzne realokacje środków.

Wskaźnik ogólnego wykonania budżetu na 2018 r. wynosi 91,9 %. Różnicę między budżetem końcowym a wykonaniem można wyjaśnić w następujący sposób:

- Niepełne wykorzystanie środków w kategorii planu zatrudnienia wynosi ogółem 18,8 mln EUR. To niepełne wykorzystanie wynika głównie z niższego zapotrzebowania na wynagrodzenia podstawowe (11,8 mln EUR) oraz z faktu, że nie zaistniała konieczność wykorzystania rezerwy na coroczne dostosowanie wynagrodzenia (3,1 mln EUR). Niepełne wykorzystanie środków na wynagrodzenia wynika częściowo ze zmniejszenia planu zatrudnienia Rady Europejskiej i Rady o 47 zajmowanych stanowisk netto. Innymi elementami uzasadniającymi niepełne wykorzystanie są: niższe zapotrzebowanie na różne należności z tytułu regulaminu (2,6 mln EUR) i na zabezpieczenie społeczne (0,6 mln EUR) oraz niższy poziom wydatków na godziny nadliczbowe (0,4 mln EUR).
- W kategorii "inne wydatki związane z personelem" 29 % niepełnego wykorzystania (0,5 mln EUR z kwoty 1,7 mln EUR) wynika z mniejszej liczby płatności na pracowników kontraktowych, oddelegowanych ekspertów krajowych i inne usługi zewnętrzne. Niższe wydatki w przypadku kosztów związanych z delegacjami przekładają się na oszczędności w kwocie 0,3 mln EUR. W obszarze działalności przewodniczącego Rady Europejskiej oszczędności w kwocie 0,4 mln EUR wynikają z niepełnego wykorzystania środków z budżetu na podróże i diety. Pozostała kwota w wysokości 0,5 mln EUR jest przede wszystkim związana z niewielkimi oszczędnościami w wydatkach na usługi medyczne i socjalne.
- Ogólne wykonanie wydatków związanych z budynkami przyniosło oszczędności w wysokości 1,5 mln EUR. Z kwoty tej 1,3 mln EUR wiąże się z niższymi kosztami ochrony budynków i nadzoru nad nimi, utrzymania i sprzątania budynków oraz zużycia wody, gazu i energii elektrycznej. Pozostała kwota 0,2 mln EUR wynika z oszczędności poczynionych w kontekście niektórych prac związanych z zagospodarowaniem i instalacją oraz bezpieczeństwem.
- W przypadku wydatków na informatykę i umeblowanie wykonanie budżetu wyniosło niemal 100 %.
- Oszczędności w wysokości 0,2 mln EUR w zakresie wyposażenia technicznego wynikają głównie z niższego zapotrzebowania na wynajmowanie i utrzymywanie instalacji zapewniających bezpieczeństwo.
- Oszczędności w wysokości 0,1 mln EUR w zakresie transportu wynikają głównie z ostatecznych potrzeb związanych z organizacją posiedzenia ASEM.
- Wykonanie środków przeznaczonych na koszty podróży służbowych delegacji przyniosło oszczędności w wysokości 11,2 mln EUR. Kwota dostępna na koszty podróży służbowych delegacji, po przesunięciach, wyniosła 22,3 mln EUR. Początkowy budżet wynosił 17,8 mln EUR; do tej kwoty przesunięto 6,6 mln EUR z oszczędności na niektórych pulach środków przeznaczonych na tłumaczenia ustne. Z drugiej strony, w ciągu roku 1,8 mln EUR przesunięto w celu sfinansowania dodatkowych tłumaczeń ustnych na niektóre języki. Jako że państwa członkowskie musiały zwrócić niewykorzystane kwoty z lat poprzednich, tylko 11,1 mln EUR przeznaczono na późniejsze płatności w budżecie na 2018 r.
- Niepełne wykorzystanie środków na tłumaczenia ustne wynosi 9,9 mln EUR. Należy zauważyć, że te niewykorzystane środki wynikają ostatecznie z przesunięcia kwoty 6,6 mln EUR z pul środków na tłumaczenia ustne do pul środków na podróże służbowe delegacji 5 . Ten końcowy wynik uwzględnia również powrotne przesunięcie kwoty 1,8 mln EUR z niektórych pul środków na podróże w celu pokrycia dodatkowych kosztów tłumaczenia ustnego na niektóre języki.
- Kwota 0,2 mln EUR z ogólnej kwoty niepełnego wykorzystania środków w wysokości 0,3 mln EUR w zakresie organizacji posiedzeń i konferencji odzwierciedla niższe niż zabudżetowane potrzeby związane z organizacją szczytu UE-ASEM. Mniejsze zapotrzebowanie na konkretne koszty podróży służbowych pozwoliło dodatkowo zaoszczędzić 0,1 mln EUR.
- Wskaźnik wykonania środków w kategorii "Informacja" wyniósł 96,9 %, przynosząc oszczędności w wysokości 0,3 mln EUR. Kwota ta odpowiada głównie zaoszczędzonym środkom związanym z Dziennikiem Urzędowym (0,2 mln EUR) oraz niewielkim oszczędnościom w dziedzinie działań nadawczych i informacyjnych (0,1 mln EUR).
- W kategorii "wydatki różne" niepełne wykorzystanie środków w kwocie 0,8 mln EUR wynika głównie z niższych wydatków w dziedzinie kosztów postępowań sądowych (0,7 mln EUR) z powodu mniejszej niż oczekiwana liczby postępowań antydumpingowych notyfikowanych Radzie; pozostała kwota 0,1 mln EUR jest łącznym rezultatem niższego zapotrzebowania na odzież służbową oraz na materiały biurowe, papier, analizy i opłaty pocztowe.
3.4. Środki przeniesione
3.4.1. Środki przeniesione automatycznie z 2017 na 2018 r.

Jak przedstawiono w tabeli 9, kwotę 51,8 mln EUR przeniesiono z 2017 na 2018 r.

Tabela 9

Wykonanie środków przeniesionych z 2017 na 2018 r. (według kategorii)

(EUR)

KategoriaŚrodki przeniesione z 2017 r.Płatności 2018Wskaźnik wykonaniaŚrodki anulowane
123 = 2/14 = 1 - 2
Plan zatrudnienia366 146306 77183,8 %59 375
Inne wydatki związane z personelem2 939 4812 466 28683,9 %473 195
Budynki15 430 01911 543 80974,8 %3 886 210
Systemy komputerowe20 002 33318 557 86292,8 %1 444 471
Meble323 588312 10196,4 %11 488
Wyposażenie techniczne1 489 7541 331 58889,4 %158 166
Transport295 754226 68976,6 %69 065
Koszty podróży służbowych delegacji--
Koszty tłumaczenia ustnego6 910 8634 679 38867,7 %2 231 475
Posiedzenia i konferencje877 538677 63577,2 %199 903
Informacja2 380 5962 157 27790,6 %223 319
Różne772 364546 59070,8 %225 774
Rezerwa--
Ogółem51 788 43742 805 99482,7 %8 982 442

Wskaźnik wykonania środków przeniesionych z 2017 r. wyniósł 82,7 %. Główne przyczyny takiego wskaźnika wykonania są następujące:

- Częściowy lub całkowity brak dostarczenia robót/towarów/usług zamówionych przez SGR w trakcie poprzedniego roku.
- Nieotrzymanie faktur za dostarczone roboty/towary/usługi. Należy zauważyć, że taka sytuacja nieuchronnie prowadzi do powstania obciążenia budżetowego w kolejnym roku budżetowym, gdyż w odniesieniu do tych transakcji konieczne będzie zaciągnięcie nowych zobowiązań w 2019 r.
3.4.2. Środki przeniesione z 2018 na 2019 r.

Środki przeniesione z 2018 na 2019 r. wyniosły ogółem 56,6 mln EUR.

Tabela 10

Środki przeniesione z 2018 na 2019 r. (według kategorii)

(EUR)

KategoriaBudżet 2018 (początkowy)Budżet 2018 (końcowy (*))ZobowiązaniaPłatności 2018Środki przeniesione na 2019Wskaźnik przeniesienia
12345=3- 46=4/3
Plan zatrudnienia328 800 000328 650 000309 799 583309 367 346432 2370,1 %
Inne wydatki

związane

z personelem

24 359 00024 509 00022 777 37820 930 7921 846 5868,1 %
Budynki56 360 37755 574 87754 112 44738 069 30716 043 14129,6 %
Systemy komputerowe41 300 00042 781 00042 770 51123 222 07019 548 44245,7 %
Meble733 000933 000923 624633 483290 14131,4 %
Wyposażenie techniczne4 344 0004 365 0004 184 3652 615 6581 568 70737,5 %
Transport1 496 0002 036 0001 938 5661 106 390832 17642,9 %
Koszty podróży

służbowych

delegacji

17 802 00022 331 11411 121 42911 121 42900,0 %
Koszty

tłumaczenia

ustnego

79 316 00074 441 38664 551 31952 642 44711 908 87218,4 %
Posiedzenia i konferencje4 945 0005 290 5004 948 6654 293 568655 09713,2 %
Informacja10 152 0008 650 0008 383 3655 387 4942 995 87035,7 %
Różne1 787 0001 787 000989 228555 947433 28043,8 %
Rezerwa1 500 0001 500 000----
Ogółem (z wył. nabycia)572 894 377572 848 877526 500 479469 945 93056 554 54910,7 %
Nabywanie nieruchomości-45 50045 03545 035100,0 %
Suma całkowita572 894 377572 894 377526 545 514469 945 93056 599 58410,7 %
(*) W tym wewnętrzne realokacje środków.

Kwoty przeniesione z 2018 na 2019 r. pochodzą głównie z poniższych kategorii:

- systemy komputerowe - 19,5 mln EUR, z czego 12,2 mln EUR dotyczy pomocy zewnętrznej, 5,3 mln - sprzętu i oprogramowania, 1,2 mln EUR - serwisowania i utrzymania przez służby IT, a 0,8 mln EUR - telekomunikacji,
- budynki - 16,0 mln EUR, z czego 6,3 mln EUR dotyczy różnych prac związanych z zagospodarowaniem, 4,3 mln EUR - sprzątania i utrzymania, 2,3 mln EUR - ochrony i prewencji, 1,2 mln EUR - prace zapewniających bezpieczeństwo budynków, 1,0 mln EUR - łącznych kosztów energii elektrycznej, wody, gazu i ogrzewania, zaś 0,4 mln EUR - innych wydatków związanych z budynkami, np. analiz i audytów budynków,
- 11,9 mln EUR w celu pokrycia kosztów tłumaczenia ustnego wykonanego w listopadzie i grudniu 2018 r., jednak w odniesieniu do którego faktura końcowa przychodzi dopiero w 2019 r.,
- wydatki na informacje - 3,0 mln EUR, z czego 2,0 mln EUR dotyczy informacji i akcji o charakterze publicznym, a także publikacji Rady, a 1,0 mln EUR - wydatków na dokumentację i bibliotekę,
- inne wydatki związane z personelem - 1,8 mln EUR, w szczególności w odniesieniu do pomocy zewnętrznej (1 mln EUR), szkoleń (1 mln EUR), służby medycznej i żłobków (0,4 mln EUR), delegacji (0,3 mln EUR) oraz środków wsparcia dla personelu (0,1 mln EUR),
- wyposażenie techniczne - 1,6 mln EUR, z czego 1,0 mln EUR dotyczy zakupu i utrzymania sprzętu konferencyjnego, 0,4 mln EUR - zakupu i utrzymania urządzeń audiowizualnych dla Służby Prasowej, 0,1 mln EUR - urządzeń zapewniających bezpieczeństwo, a kolejne 0,1 mln EUR - utrzymania sprzętu przeznaczonego dla restauracji i stołówek oraz innego wyposażenia,
- posiedzenia i konferencje - 0,7 mln EUR, dotyczy głównie jeszcze nieotrzymanych faktur za organizację posiedzeń Rady Europejskiej i Rady w 2018 r.,
- zakup nieruchomości - 0,05 mln EUR na pokrycie wydatków notarialnych w związku z ostateczną płatnością za budynek Europa,
- meble - 0,3 mln EUR odpowiadające zamówieniom niektórych biur i dodatkowym zamówieniom na meble wystawionym w celu pokrycia zapotrzebowania Rady przed podpisaniem nowej umowy ramowej.
3.4.3. Środki przeniesione na mocy decyzji z 2017 na 2018 r.

Jak przedstawiono w tabeli 11, kwotę 8,8 mln EUR przeniesiono z 2017 na 2018 r. na mocy decyzji, zgodnie z przepisami art. 13 ust. 2 rozporządzenia finansowego (RF) oraz art. 4 zasad stosowania (art. 12 ust. 2 rozporządzenia finansowego z 2018 r.)

Tabela 11

Środki przeniesione na mocy decyzji z 2017 na 2018 r. (według kategorii)

(EUR)

KategoriaŚrodki przeniesione z 2017 na mocy decyzjiZobowiązania 2018Wskaźnik wykonaniaŚrodki anulowanePłatności 2018Środki przeniesione na 2019 w celu płatności
123 = 2/14 = 1- 256 = 2- 4
Nabywanie nieruchomości8 787 7384 114 79446,8 %4 672 94404 114 794
Ogółem Rada Europejska/Rada8 787 7384 114 79446,8 %4 672 94404 114 794

Kwota ta jest związana z ostateczną płatnością za budynek Europa oraz planowanym zakupem czterech przyległych działek, ze względu na to, że niemożliwe było podpisanie stosownego końcowego aktu sprzedaży w 2017 r. w związku z opóźnieniami w wewnętrznych procedurach władz belgijskich, a następnie opóźnieniami w przygotowaniu dokumentacji prawnej przez notariuszy.

Wskaźnik wykonania środków przeniesionych na mocy decyzji wyniósł 46,8 % ze względu na fakt, że władze belgijskie ostatecznie nie przystąpiły do planowanej sprzedaży czterech przyległych działek. Kwota zobowiązania została w całości przeniesiona na 2019 r. z przeznaczeniem na płatności.

3.4.4. Środki przeniesione na mocy decyzji z 2016 na 2017 r. z przeznaczeniem na płatności w 2018 r.

Środki przeniesione na mocy decyzji z 2016 na 2017 r., w odniesieniu do których należycie zaciągnięto zobowiązania w 2017 r., ale nie dokonano płatności, zostały przeniesione na 2018 r. z przeznaczeniem na płatności. Jak przedstawiono w tabeli 12, kwotę 0,3 mln EUR przeniesiono z przeznaczeniem na płatności.

Tabela 12

Środki przeniesione na mocy decyzji z 2016 na 2017 r. z przeznaczeniem na płatności w 2018 r. (według kategorii)

(EUR)

KategoriaŚrodki przeniesione z 2017 w celu płatnościPłatności 2018Wskaźnik wykonaniaŚrodki anulowane
123 = 2/14 = 1- 2
Wyposażenie techniczne3 30. 9913 30. 991100,0 %
Ogółem Rada Europejska/Rada330 991330 991100,0 %

Kwota ta związana jest z wymianą sprzętu (wyposażenia technicznego) w budynku Europa, który został uszkodzony przez wodę w październiku 2016 r.

Wskaźnik wykonania środków przeniesionych z 2017 r. wyniósł 100 %.

3.5. Dochody przeznaczone na określony cel
3.5.1. Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2018 r.

Ogółem dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2018 r. wyniosły 23,0 mln EUR.

Tabela 13

Wykonanie dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych przed 2018 r. (według kategorii)

(EUR)

KategoriaDochody przeznaczone na określony cel przed 2018Zobowiązania 2018Płatności 2018Wskaźnik wykonaniaAnulowane dochody

przeznaczone na

określony cel

1234 = 2/14 = 1 - 2
Plan zatrudnienia1 424 8601 424 8601 424 860100,0 %-
Inne wydatki

związane

z personelem

1 226 8061 222 7681 212 35699,7 %4 038
Budynki793 382672 317540 21384,7 %121 065
Systemy komputerowe473 332472 157360 27699,8 %1 175
Meble---
Wyposażenie techniczne34 89431 09029 16889,1 %3 804
Transport2 7472 7472 747100,0 %-
Koszty podróży służbowych delegacji11 555 18511 555 18511 555 185100,0 %-
Koszty tłumaczenia ustnego7 042 5057 042 5057 042 505100,0 %-
Posiedzenia i konferencje148 367136 571134 12392,0 %11 796
Informacja62 02362 02362 023100,0 %-
Różne273 300273 300252 369100,0 %-
Ogółem Rada Europejska/Rada23 037 40122 895 52322 615 82599,4 %141 878
Umowy

o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ

126 150117 10111710192,8 %9 049
Suma całkowita23 163 55123 012 62522 732 92699,3 %150 927

Dochody przeznaczone na określony cel związane z działalnością SGR wyniosły ogółem 23,2 min EUR, z czego w odniesieniu do 23,0 min EUR należycie zaciągnięto zobowiązania w 2018 r. Pozostała kwota 0,2 min EUR została anulowana zgodnie z art. 14 RF (art. 12 ust. 4 rozporządzenia finansowego z 2018 г.).

Kolejna część dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych przed 2018 r. (0,1 min EUR) dotyczy kwot przesuniętych w 2017 r. przez ESDZ do Rady na pokrycie kosztów usług określonych w poszczególnych umowach o gwarantowanym poziomie usług między obiema instytucjami i świadczonych przez SGR. Z całej kwoty zobowiązania wynoszącej 0,1 min 100 % zostało zapłacone w 2017 r.

3.5.2. Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z 2017 r. z przeznaczeniem na płatności

Łączna kwota dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. z przeznaczeniem na płatności wynosi 0,3 min EUR.

Tabela 14

Wykonanie dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych przed 2018 r. przeniesionych na 2018 r. z przeznaczeniem na płatności (według kategorii)

(EUR)

KategoriaDochody przeznaczone na określony cel przeniesione z 2017 r. z przeznaczeniem na płatnościPłatności 2018Wskaźnik wykonaniaAnulowane dochody

przeznaczone na

określony cel

124 = 2/14 = 1-2
Plan zatrudnienia----
Inne wydatki związane z personelem10 3621671,6 %10 195
Budynki149 07878 61052,7 %70 468
Systemy komputerowe3-0,0 %3
Meble----
Wyposażenie techniczne29 55523 46079,4 %6 095
Transport1 77929516,6 %1 485
Koszty podróży służbowych delegacji----
Koszty tłumaczenia ustnego----
Posiedzenia i konferencje5 5305 27495,4 %256
Informacja----
Różne38 7737 62719,7 %31 146
Ogółem Rada Europejska/Rada235 082115 43349,1 %119 648
Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ17 52617 526100,0 %-
Suma całkowita252 608132 95952,6 %119 648
3.5.3. Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2018 r. przeniesione na 2019 r. z przeznaczeniem na płatności

Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2018 r., w odniesieniu do których należycie zaciągnięto zobowiązania, ale nie dokonano płatności w 2018 r., zostały przeniesione z 2018 r. na 2019 r. i wyniosły łącznie 0,3 mln EUR.

Tabela 15

Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2018 r. przeniesione na 2019 r. (według kategorii)

(EUR)

KategoriaDochody przeznaczone na określony cel przed 2018Zobowiązania 2018Płatności 2018Dochody przeznaczone na określony cel

przeniesione na 2019

Wskaźnik przeniesienia
1234 = 2 - 35 = 4/2
Plan zatrudnienia1 424 8601 424 8601 424 860-0,0 %
Inne wydatki związane z personelem1 226 8061 222 7681 212 35610 4120,9 %
Budynki793 382672 317540 213132 10319,6 %
Systemy komputerowe473 332472 157360 276111 88123,7 %
Meble----
Wyposażenie techniczne34 89431 09029 1681 9226,2 %
Transport2 7472 7472 747-0,0 %
Koszty podróży służbowych delegacji11 555 18511 555 18511 555 185-0,0 %
Koszty tłumaczenia ustnego7 042 5057 042 5057 042 505-0,0 %
Posiedzenia i konferencje148 367136 571134 1232 4491,8 %
Informacja62 02362 02362 023-0,0 %
Różne273 300273 300252 36920 9317,7 %
Ogółem Rada Europejska/Rada23 037 40122 895 52322 615 825279 6991,2 %
Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ126 150117 101117 101-0,0 %
Suma całkowita23 163 55123 012 62522 732 926279 6991,2 %

Kwoty przeniesione pochodzą głównie z poniższych kategorii:

- budynki - 0,1 mln EUR dotyczące prac związanych z zagospodarowaniem,
- systemy komputerowe - 0,1 mln EUR odpowiadające kosztom pomocy zewnętrznej,
- wydatki różne - 0,02 mln EUR odpowiadające głównie kosztom postępowań sądowych i kosztom prawnym.
3.5.4. Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone w 2018 r.

Ogółem dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone w 2018 r. wyniosły 23,7 mln EUR. Z tego kwota 351 460 EUR odpowiada kwotom przesuniętym przez ESDZ do Rady.

Tabela 16

Wykonanie dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych w 2018 r. (według kategorii)

(EUR)

KategoriaDochody przeznaczone na określony cel 2018Zobowiązania 2018Płatności 2018Dostępne dochody

przeznaczone na

określony cel

1234 = 1 - 3
Plan zatrudnienia1 489 158-- 1 489 158
Inne wydatki związane z personelem1 472 997112 41462 5081 410 489
Budynki984 112195 80681 498902 614
Systemy komputerowe976 647262 52869 889906 758
Meble---
Wyposażenie techniczne210 364143 204139 07771 286
Transport5 454--5 454
Koszty podróży służbowych delegacji6 911 068-- 6 911 068
Koszty tłumaczenia ustnego11 066 291-- 11 066 291
Posiedzenia i konferencje139 883132 94755 87584 008
Informacja68 116--68 116
Różne33 737--33 737
Ogółem Rada Europejska/Rada23 357 827846 899408 84722 948 980
Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ351 460208 560124 366227 095
Suma całkowita23 709 2881 055 459533 21323 176 075

Dochody przeznaczone na określony cel w 2018 r. związane z działalnością SGR wyniosły 23,4 mln EUR. W trakcie roku budżetowego zaciągnięto zobowiązania na kwotę 0,8 mln EUR, zaś kwota 23,0 mln EUR została przeniesiona na 2019 r. zgodnie z art. 14 RF (art. 12 ust. 4 rozporządzenia finansowego z 2018 r.)

Około 50 % dochodów przeznaczonych na określony cel (11 mln EUR) jest związanych z tłumaczeniem ustnym i pochodzi z dopłat dla niektórych języków w celu pokrycia kosztów dodatkowego tłumaczenia ustnego w tych językach. Kwota 7 mln EUR związana jest z kosztami podróży służbowych delegacji według salda wynikającego z przedstawionych przez nie oświadczeń dotyczących podróży służbowych. Pozostała część dotyczy głównie zwrotu kwot związanych z rozmaitymi operacjami administracyjnymi Rady.

ZAŁĄCZNIK

RADA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW NA ROK 2018

(EUR)
Pozycja budżetowaPoczątkowe środkiPrzesunięcia/KorektyKońcowe środkiZobowiązaniaPłatnościPrzeniesienie na podstawie uprawnienia na rokPrzeniesienie na podstawie decyzji na rokŚrodki anulowane
2018201820182018201820192019
12345678=3-5-6-7
10 0 0Wynagrodzenie podstawowe342 000,00342 000,00332 041,32332 041,3246 117,279 958,68
10 0 1Należności związane z zajmowanym stanowiskiem70 000,0070 000,0067 800,0067 800,002 200,00
10 0 2Należności związane z osobistą sytuacją pracownika10 000,0010 000,008 874,308 874,301 125,70
10 0 3Zabezpieczenie społeczne14 000,0014 000,0012 561,0612 561,061 438,94
10 0 4Inne wydatki na zarządzanie675 000,00675 000,00448 958,89402 841,62226 041,11
10 0 7Roczna korekta wynagrodzeń50 000,0050 000,0050 000,00
1 0 0Wynagrodzenie i inne należności1 161 000,001 161 000,00870 235,57824 118,3046 117,27290 764,43
10 10Świadczenia przejściowe18 5 000,00185 000,0048 718,5048 718,50136 281,50
1 0 1Ustanie stosunku pracy185 000,00185 000,0048 718,5048 718,50136 281,50
Ogółem rozdział 1 0 - Członkowie instytucji1 346 000,001 346 000,00918 954,07872 836,8046 117,27427 045,93
110 0Wynagrodzenie podstawowe246 398 000,00246 398 000,00234 570 365,90234 570 365,90432 237,3111 827 634,10
110 1Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem1 920 000,001 920 000,001 347 756,931 347 756,93572 243,07
110 2Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika62 300 000,0062 300 000,0061 048 177,0161 048 177,011 251 822,99
110 3Zabezpieczenie społeczne10 100 000,0010 100 000,009 492 622,439 492 622,43607 377,57
110 4Wskaźniki korygujące52 000,00100 000,00152 000,00141 318,09141 318,0910 681,91
110 5Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe1 450 000,00-250 000,001 200 000,00776 122,53776 122,53423 877,47
110 6Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy2 400 000,002 400 000,001 658 877,781 226 640,47741 122,22
110 7Roczna korekta wynagrodzeń3 128 000,003 128 000,003 128 000,00
1 1 0Wynagrodzenie i inne należności327 748 000,00-150 000,00327 598 000,00309 035 240,67308 603 003,36432 237,3118 562 759,33
1110Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby362 000,00362 000,00173 981,82173 981,82188 018,18
1112Należności byłych sekretarzy generalnych690 000,00690 000,00590 360,50590 360,5099 639,50
1 1 1Ustanie stosunku pracy1 052 000,001 052 000,00764 342,32764 342,32287 657,68
112 0Środki rezerwowe (urzędnicy i pracownicy czasowi)
1 1 2Środki rezerwowe
Ogółem rozdział 1 1 - Urzędnicy i pracownicy czasowi328 800 000,00-150 000,00328 650 000,00309 799 582,99309 367 345,68432 237,3118 850 417,01
12 0 0Inni pracownicy10 565 000,00234 000,0010 799 000,0010 532 544,6210 527 294,625 250,00266 455,38
12 0 1Oddelegowani eksperci krajowi993 000,00993 000,00987 789,12986 208,641 580,485 210,88
12 0 2Staże680 000,00680 000,00659 500,22636 110,5723 389,6520 499,78
12 0 3Usługi zewnętrzne498 000,00-130 000,00368 000,00213 649,77114 848,2698 801,51154 350,23
12 0 4Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych200 000,00200 000,00130 510,00126 095,004 415,0069 490,00
12 0 7Roczna korekta wynagrodzeń104 000,00-104 000,00
1 2 0Inni pracownicy i usługi zewnętrzne13 040 000,0013 040 000,0012 523 993,7312 390 557,09133 436,64516 006,27
Ogółem rozdział 1 2 - Inni pracownicy i usługi zewnętrzne13 040 000,0013 040 000,0012 523 993,7312 390 557,09133 436,64516 006,27
13 0 0Różne wydatki związane z rekrutacją personelu192 000,00-55 000,00137 000,00136 100,00124 158,9111 941,09900,00
13 0 1Doskonalenie zawodowe2 028 000,00205 000,002 233 000,002 230 918,581 359 887,62871 030,962 081,42
1 3 0Wydatki związane z zarządzaniem personelem2 220 000,00150 000,002 370 000,002 367 018,581484 046,53882 972,052 981,42
13 10Pomoc w szczególnych przypadkach30 000,0030 000,003 592,88305,133 287,7526 407,12
13 11Kontakty towarzyskie między pracownikami117 000,00117 000,00116 700,0074 377,8142 322,19300,00
13 12Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych210 000,00-20 000,00190 000,00176 373,80146 691,4229 682,3813 626,20
13 13Inne wydatki socjalne66 000,0020 000,0086 000,0085 400,0081 792,363 607,64600,00
1 3 1Środki wsparcia dla personelu instytucji423 000,00423 000,00382 066,68303 166,7278 899,9640 933,32
13 2 0Służba medyczna505 000,00505 000,00370 327,28245 870,06124 457,22134 672,72
13 2 2Żłobki i świetlice2 895 000,002 895 000,002 598 244,002 352 740,95245 503,05296 756,00
1 3 2Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją3 400 000,003 400 000,002 968 571,282 598 611,01369 960,27431 428,72
13 3 1Koszty delegacji Sekretariatu Rady3 130 000,003 130 000,002 831 151,832 555 951,83275 200,00298 848,17
13 3 2Koszty podróży pracowników w związku z Radą Europejską800 000,00800 000,00785 622,26725 622,2660 000,0014 377,74
1 3 3Delegacje3 930 000,003 930 000,003 616 774,093 281 574,09335 200,00313 225,91
Ogółem rozdział 1 3 - Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji9 973 000,00150 000,0010 123 000,009 334 430,637 667 398,351 667 032,28788 569,37
OGÓŁEM TYTUŁ 1 - Osoby pracujące dla instytucji353 159 000,00353 159 000,00332 576 961,42330 298 137,922 278 823,5020 582 038,58
2 0 0 0Czynsze1 109 000,00764 500,001 873 500,001 872 944,071 872 944,07555,93
2 0 0 2Nabywanie nieruchomości45 500,0045 500,0045 035,1145 035,11464,89
2 0 0 3Prace związane z zagospodarowaniem i instalacją8 855 377,00100 000,008 955 377,008 933 610,772 660 173,456 273 437,3221 766,23
2 0 0 4Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków2 547 000,00-800 000,001 747 000,001 722 095,07556 816,261 165 278,8124 904,93
2 0 0 5Wstępne wydatki związane z nabyciem, budową i zagospodarowaniem budynków690 000,00240 000,00930 000,00928 750,78252 289,49676 461,291 249,22
2 0 0Budynki13 201 377,00350 000,0013 551 377,0013 502 435,805 342 223,278 160 212,5348 941,20
2 0 10Sprzątanie i utrzymanie obiektów19 080 000,00-208 500,0018 871 500,0018 363 217,2814 078 900,364 284 316,92508 282,72
2 0 11Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie4 766 000,00-568 199,004 197 801,003 997 861,272 994 243,151 003 618,12199 939,73
2 0 12Ochrona budynków i nadzór nad nimi18 493 000,00-460 000,0018 033 000,0017 399 660,6315 138 196,262 261 464,37633 339,37
2 0 13Ubezpieczenie270 000,0012 500,00282 500,00279 888,34267 368,2512 520,092 611,66
2 0 14Inne wydatki związane z budynkami550 000,00134 199,00684 199,00614 419,07248 375,46366 043,6169 779,93
2 0 1Wydatki związane z budynkami43 159 000,00-1 090 000,0042 069 000,0040 655 046,5932 727 083,48927 963,111 413 953,41
Ogółem rozdział 2 0- Budynki i koszty dodatkowe56 360 377,00- 740 000,0055 620 377,0054 157 482,3938 069 306,7516 088 175,641 462 894,61
2 10 0Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego10 716 000,00-1 308 620,039 407 379,979 407 311,144 074 329,135 332 982,0168,83
2 10 1Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych21 799 000,001 975 592,6823 774 592,6823 764 174,7011 601 291,2612 162 883,4410 417,98
2 10 2Serwisowanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania7 195 000,00370 442,667 565 442,667 565 440,936 359 503,701 205 937,231,73
2 10 3Telekomunikacja1 590 000,00443 584,692 033 584,692 033 584,691 186 945,73846 638,96
2 10Systemy komputerowe i telekomunikacja41 300 000,001 481 000,0042 781 000,0042 770 511,4623 222 069,8219 548 441,6410 488,54
2 111Zakup i wymiana mebli692 000,00190 500,00882 500,00876 100,72605 703,81270 396,916 399,28
2 112Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa mebli41 000,009 500,0050 500,0047 522,9227 778,8219 744,102 977,08
2 1 1Meble733 000,00200 000,00933 000,00923 623,64633 482,63290 141,019 376,36
2 12 0Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji technicznych2 494 000,00404 778,872 898 778,872 853 665,351 798 417,331 055 248,0245 113,52
2 12 1Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją oraz rozbudową wyposażenia i instalacji technicznych312 000,00-127 990,00184 010,00166 479,2069 675,2896 803,9217 530,80
2 12 2Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych1 538 000,00-255 788,871 282 211,131 164 220,24747 565,41416 654,83117 990,89
2 12Wyposażenie i instalacje techniczne4 344 000,0021 000,004 365 000,004 184 364,792 615 658,02568 706,77180 635,21
2 13 1Zakup i wymiana parku samochodowego14 000,0014 000,0014 000,0014 000,00
2 13 2Wynajem, utrzymanie i naprawa parku samochodowego1 046 000,00476 000,001 522 000,001 424 566,10877 954,80546 611,3097 433,90
2 13 3Plan mobilności450 000,0050 000,00500 000,00500 000,00214 434,82285 565,18
2 1 3Transport1 496 000,00540 000,002 036 000,001 938 566,101 106 389,62832 176,4897 433,90
Ogółem rozdział 2 1 - Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie47 873 000,002 242 000,0050 115 000,0049 817 065,9927 577 600,0922 239 465,90297 934,01
2 2 0 0Koszty podróży służbowych delegacji17 802 000,004 529 114,0022 331 114,0011 121 429,0011 121 429,0011 209 685,00
2 2 0 1Inne koszty podróży służbowych470 000,00470 000,00367 007,15304 507,1562 500,00102 992,85
2 2 0 2Koszty tłumaczenia ustnego79 316 000,00-4 874 614,0074 441 386,0064 551 318,5252 642 446,5211 908 872,009 890 067,48
2 2 0 3Koszty reprezentacyjne175 000,00175 000,00102 942,5689 307,7013 634,8672 057,44
2 2 0 4Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne4 040 000,00220 000,004 260 000,004 215 150,453 718 223,70496 926,7544 849,55
2 2 0 5Organizacja konferencji, kongresów i posiedzeń260 000,00125 500,00385 500,00263 564,86181 529,8982 034,97121 935,14
2 2 0Posiedzenia i konferencje102 063 000,00102 063 000,0080 621 412,5468 057 443,9612 563 968,5821 441 587,46
2 2 10Wydatki na dokumentację i bibliotekę3 770 000,00-1 016 500,002 753 500,002 733 978,411 769 163,24964 815,1719 521,59
2 2 11Dziennik Urzędowy1 777 000,00-995 500,00781 500,00593 457,30593 457,30188 042,70
2 2 12Publikacje ogólne220 000,0062 000,00282 000,00281 704,32173 181,85108 522,47295,68
2 2 13Informacje i akcje o charakterze publicznym4 38 5 000,00448 000,004 833 000,004 774 224,472 851 691,871 922 532,6058 775,53
2 2 1Informacja10 152 000,00-1 502 000,008 650 000,008 383 364,505 387 494,262 995 870,24266 635,50
2 2 3 0Materiały biurowe358 000,00358 000,00345 368,94268 621,7876 747,1612 631,06
2 2 3 1Opłaty pocztowe60 000,0060 000,0060 000,0033 546,7926 453,21
2 2 3 2Koszty badań, analiz i konsultacji60 000,0017 000,0077 000,0076 025,0019 825,0056 200,00975,00
2 2 3 4Przeprowadzki18 000,0018 000,0013 849,008 093,855 755,154 151,00
2 2 3 5Obciążenia finansowe10 000,0010 000,007 500,003 158,584 341,422 500,00
2 2 3 6Koszty postępowań sądowych, koszty prawne, odszkodowania, rekompensaty1 000 000,001 000 000,00323 973,63173 055,91150 917,72676 026,37
2 2 3 7Inne wydatki na działalność281 000,00-17 000,00264 000,00162 510,9849 645,29112 865,69101 489,02
2 2 3Wydatki różne1 787 000,001 787 000,00989 227,55555 947,20433 280,35797 772,45
Ogółem rozdział 2 2 - Wydatki na działalność114 002 000,00-1 502 000,00112 500 000,0089 994 004,5974 000 885,4215 993 119,1722 505 995,41
OGÓŁEM TYTUŁ 2 - Budynki, wyposażenie i wydatki na działalność218 235 377,00218 235 377,00193 968 552,97139 647 792,2654 320 760,7124 266 824,03
10 0Środki rezerwowe1 500 000,001 500 000,00
10 1Rezerwa na nieprzewidziane wydatki1 500 000,00
OGÓŁEM TYTUŁ 10 - Inne wydatki1 500 000,001 500 000,001 500 000,00
Budżet ogółem572 894 377,00572 894 377,00526 545 514,39469 945 930,1856 599 584,2146 348 862,61
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U L 193 z 30.7.2018, s. 1).
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Dz.U. L 48 z 23.2.2011, s. 1).
4 Kwota netto > 250 000 EUR.
5 Zgodnie z decyzją 111/07 SGR dokonuje przesunięcia 66 % niewykorzystanych kwot dostępnych w pulach językowych na tłumaczenia ustne do pul środków na wydatki związane z podróżami służbowymi delegatów do wykorzystania w tym samym roku budżetowym. W 2018 r. odpowiadało to kwocie 6,6 mln EUR.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.