Sprawozdanie roczne EBC za rok 2009 (2010/2236(INI)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.99E.15

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 kwietnia 2012 r.

Sprawozdanie roczne EBC za rok 2009

P7_TA(2010)0425

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie prac Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w 2009 r. (2010/2236(INI))

(2012/C 99 E/03)

(Dz.U.UE C z dnia 3 kwietnia 2012 r.)

Parlament Europejski,

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. (umowę o partnerstwie z Kotonu)(1),
uwzględniając Regulamin Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (WZP), przyjęty w dniu 3 kwietnia 2003 r.(2), zmieniony ostatnio w Port Moresby (PapuaNowa Gwinea) w dniu 28 listopada 2008 r.,
uwzględniając Konsensus europejski w sprawie rozwoju, podpisany w dniu 20 grudnia 2005 r.(3),
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju(4),
uwzględniając deklarację z Kigali (Ruanda) przyjętą przez WZP w dniu 22 listopada 2007 r. w sprawie sprzyjających rozwojowi umów o partnerstwie gospodarczym (EPA)(5),
uwzględniając deklarację z Luandy w sprawie drugiego przeglądu umowy o partnerstwie AKP-UE (umowa o partnerstwie z Kotonu) przyjętą przez WZP w Luandzie (Angola) dniu 3 grudnia 2009 r.(6),
uwzględniając komunikat z Georgetown przyjęty dnia 26 lutego 2009 r. w Georgetown (Gujana) na posiedzeniu WZP w regionie Karaibów(7),
uwzględniając komunikat z Wagadugu przyjęty dnia 30 października 2009 r. Wagadugu (Burkina Faso) na posiedzeniu WZP w regionie Afryki Zachodniej(8),
uwzględniając Konsensus europejski w sprawie pomocy humanitarnej, który podpisano w dniu 18 grudnia 2007 r.(9),
uwzględniając rezolucje przyjęte przez WZP w 2009 r.:
w sprawie wyzwań w zakresie demokratycznego pogodzenia różnorodności etnicznej, kulturowej i religijnej w krajach AKP i UE(10),
w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym oraz ich wpływu na kraje AKP(11),
w sprawie społecznych i środowiskowych konsekwencji zmian klimatycznych w krajach AKP(12),
w sprawie roli umowy o partnerstwie z Kotonu w radzeniu sobie z kryzysem żywnościowym i finansowym w krajach AKP(13),
w sprawie ustanowienia i promowania pokoju, bezpieczeństwa, stabilności i zarządzania w Somalii(14),
w sprawie globalnego zarządzania i reformy instytucji międzynarodowych(15),
w sprawie wpływu kryzysu finansowego na kraje AKP(16),
w sprawie integracji społecznej i kulturowej oraz udziału w niej młodzieży(17),
w sprawie zmian klimatu(18),
w sprawie sytuacji na Madagaskarze(19),
uwzględniając art. 48 Regulaminu,
uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju (A7-0315/2010),
A.
mając na uwadze, że członkowie WZP wyrazili obawy związane z niedawnym przebiegiem negocjacji EPA podczas regularnych debat w kwietniu 2009 r. w Pradze (Republika Czeska) oraz w grudniu 2009 r. w Luandzie (Angola),
B.
mając na uwadze przyjęcie wspomnianego wyżej rozporządzenia (WE) nr 1905/2006, które przewiduje programy tematyczne mające zastosowanie również do państw AKP, a także program środków towarzyszących na rzecz państw AKP, które podpisały protokół w sprawie cukru,
C.
mając na uwadze zobowiązanie podjęte na sesji WZP w czerwcu 2007 r. w Wiesbaden (Niemcy) przez komisarza odpowiedzialnego za rozwój i pomoc humanitarną do poddania krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych dotyczących państw AKP (lata 2008-2013) demokratycznej kontroli w parlamentach oraz z zadowoleniem przyjmując wypełnienie tego zobowiązania,
D.
mając na uwadze, że przegląd umowy o partnerstwie z Kotonu w 2010 r. dostarcza znakomitej okazji do wzmocnienia roli WZP i jego wymiaru regionalnego, a także do zwiększenia kontroli parlamentarnej w regionach AKP,
E.
mając na uwadze dwa w znacznej mierze udane posiedzenia regionalne WZP z 2009 r. w Gujanie i Burkina Faso, w wyniku których przyjęto komunikaty z Georgetown i Wagadugu, o których mowa powyżej,
F.
mając na uwadze, że sytuacja w Nigrze, Gwinei i na Madagaskarze pogorszyła się w 2009 r., prowadząc do zniesienia demokracji parlamentarnej w tych trzech krajach oraz ograniczenia statusu ich przedstawicieli do rangi obserwatorów na 18. sesji WZP w Luandzie,
G.
mając na uwadze, że konflikt toczący się obecnie w Demokratycznej Republice Konga doprowadził do poważnego i wielokrotnego naruszenia praw człowieka; mając na uwadze, że potrzebna jest skuteczna pomoc humanitarna i większe zaangażowanie wspólnoty międzynarodowej,
H.
mając na uwadze prace Parlamentu Panafrykańskiego i ustanowienie oficjalnych stosunków między nim a Parlamentem Europejskim, jak również stworzenie międzyparlamentarnej delegacji Parlamentu Europejskiego ds. stosunków z Parlamentem Panafrykańskim,
1.
z zadowoleniem przyjmuje dalsze zapewnianie ze strony WZP w 2009 r. ram dla otwartego, demokratycznego i pogłębionego dialogu na temat negocjacji pomiędzy UE a państwami AKP i nawołuje do zacieśnienia dialogu politycznego;
2.
z zadowoleniem przyjmuje pozytywną odpowiedź nowego komisarza ds. handlu na wniosek niektórych krajów i regionów AKP o ponowne rozpatrzenie spornych kwestii poruszonych w negocjacjach w sprawie EPA, zgodnie z oświadczeniami przewodniczącego Komisji Europejskiej; podkreśla potrzebę uważnego monitorowania przez Parlament negocjacji i wdrażania EPA;
3.
podkreśla w szczególności kluczową rolę parlamentów państw AKP, a także władz lokalnych i organizacji pozarządowych w monitorowaniu i zarządzaniu krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi oraz w wykorzystaniu środków z EFR, i nawołuje Komisję, by zapewniła ich udział; podkreśla również potrzebę ścisłego nadzoru parlamentarnego podczas wdrażania EPA;
4.
wzywa parlamenty państw AKP do tego, by wymogły na rządach państw AKP i Komisji włączenie ich do procesu przygotowującego i wdrażającego krajowe i regionalne dokumenty strategiczne dotyczące współpracy pomiędzy UE a państwami AKP (lata 2008-2013) oraz by zapewniły ich pełny udział w negocjacjach dotyczących EPA;
5.
wzywa Komisję do dostarczania wszelkich dostępnych informacji parlamentom państw AKP oraz do wspomagania ich w działalności związanej z demokratyczną kontrolą, w szczególności poprzez wspieranie ich kompetencji, zwłaszcza podczas negocjowania i wdrażania EPA;
6.
wskazuje na zaniepokojenie WZP w związku z reperkusjami aktualnego kryzysu finansowego, na przyjęcie wspomnianej wyżej deklaracji z Luandy w sprawie skutków światowego kryzysu finansowego w państwach AKP i na rezolucje w sprawie wpływu kryzysu i reagowania na kryzys w państwach AKP; zachęca WZP do dalszej pracy w tej dziedzinie i do rozważenia dodatkowych i innowacyjnych źródeł finansowania rozwoju, takich jak podatek od międzynarodowych transakcji finansowych; ponadto wzywa WZP do zajęcia się kwestią likwidacji rajów podatkowych;
7.
wyraża zadowolenie ze zobowiązania podjętego na wspomnianej wyżej sesji WZP w Kigali przez poprzedniego komisarza odpowiedzialnego za rozwój i pomoc humanitarną do poddania krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych dotyczących państw AKP (lata 2008-2013) demokratycznej kontroli parlamentarnej; podobnie wyraża zadowolenie z pracy wykonanej już przez niektóre parlamenty AKP w zakresie rozpatrywania takich dokumentów, a także z prowadzonej przez WZP kontroli regionalnych dokumentów strategicznych jeszcze przed przeglądem śródokresowym, oraz wzywa do należytego uwzględnienia tego wkładu pracy;
8.
przypomina w związku z tym o potrzebie ścisłego włączenia parlamentów do procesu demokratycznego i krajowych strategii rozwoju; podkreśla ich zasadniczą rolę we wprowadzaniu, kontynuowaniu i kontrolowaniu strategii politycznych w zakresie rozwoju;
9.
podtrzymuje swoje stanowisko, zgodnie z którym Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) powinien zostać włączony do budżetu UE w celu zwiększenia spójności, przejrzystości i skuteczności polityki współpracy na rzecz rozwoju oraz zagwarantowania demokratycznej kontroli; zwraca uwagę, że włączenie EFR do budżetu UE stanowi również właściwą odpowiedź na trudności z wykonaniem i ratyfikacją kolejnych EFR;
10.
wzywa parlamenty do sprawowania ścisłej kontroli parlamentarnej w zakresie EFR; podkreśla uprzywilejowaną pozycję WZP w tej debacie i wzywa WZP oraz parlamenty państw AKP do aktywnego w niej uczestniczenia, zwłaszcza w ramach ratyfikacji zmienionej umowy o partnerstwie z Kotonu;
11.
z zadowoleniem zauważa coraz bardziej parlamentarny i tym samym polityczny charakter WZP, a także wzrost zaangażowania jego członków i jakości debat, co wnosi decydujący wkład w partnerstwo AKP-UE;
12.
uważa, że deklaracja w sprawie sytuacji w Nigrze złożona w dniu 2 grudnia 2009 r. w Luandzie przez współprzewodniczących WZP i wspomniana rezolucja w sprawie sytuacji na Madagaskarze są znaczącymi przykładami owego wzmocnionego dialogu;
13.
nawołuje państwa WZP do dalszego śledzenia sytuacji w Sudanie, na Madagaskarze, w Nigrze i w Gwinei Konakry;
14.
wzywa Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne do dalszych działań na rzecz poprawy sytuacji w Somalii, która stanowi zagrożenie dla życia narodu somalijskiego, zagraża bezpieczeństwu w regionie, oraz wzywa UE do podtrzymania zobowiązań na rzecz wspierania praworządności, na rzecz przywrócenia stabilności w regionie i na rzecz walki z piractwem;
15.
wzywa WZP do dalszego przyłączania się do wysiłków na rzecz informowania wspólnoty międzynarodowej o konfliktach toczących się na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga oraz do wspierania negocjacji w sprawie politycznego rozwiązania kryzysu i wszelkich działań zaproponowanych w ramach wynegocjowanego rozwiązania;
16.
wzywa WZP do kontynuowania i zacieśnienia dialogu z Parlamentem Panafrykańskim i z parlamentami organizacji regionalnych ze względu na znaczenie integracji regionalnej dla pokoju i rozwoju państw AKP;
17.
wyraża ubolewanie, że podczas opracowywania wspólnej strategii UE-Afryka nie zasięgnięto w sposób wystarczający opinii WZP, oraz ma nadzieję, że WZP będzie aktywnie uczestniczyć w procesie wdrażania tej strategii;
18.
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 2009 r. miały miejsce kolejne posiedzenia regionalne, przewidziane w umowie o partnerstwie z Kotonu i Regulaminie WZP; uważa, że posiedzenia te umożliwiają faktyczną wymianę poglądów na temat zagadnień dotyczących regionu, w tym zapobiegania konfliktom i ich rozwiązywania, spójności regionalnej, praw człowieka, kwestii środowiskowych i negocjacji dotyczących EPA; wyraża uznanie dla organizatorów dwóch wyjątkowo owocnych posiedzeń w Gujanie i Burkina Faso;
19.
wzywa WZP, aby zapewniło ścisłe monitorowanie negocjacji dotyczących EPA w czasie swoich posiedzeń regionalnych;
20.
z żalem zauważa, że Rada zignorowała ponawiane apele Parlamentu Europejskiego - szczególnie podczas spotkania WZP w Luandzie - o wprowadzenie silniejszej klauzuli antydyskryminacyjnej w ramach przeglądu umowy z Kotonu;
21.
przypomina o zasadzie powszechnego charakteru praw człowieka i niedyskryminacji, na podstawie której to zasady należy wzmocnić prawowite demokratyczne sprawowanie rządów i dialog polityczny w ramach WZP;
22.
zachęca WZP do wzmocnienia roli jego Komisji Spraw Politycznych, tak by Zgromadzenie stało się prawdziwym forum dyskusji w ramach partnerstwa AKP-UE dotyczącej poszanowania praw człowieka, demokratyzacji społeczeństwa, zapobiegania konfliktom i ich rozwiązywania;
23.
wyraża również zadowolenie z przyjętego w Luandzie sprawozdania Komisji Spraw Politycznych WZP na temat dobrych rządów, w którym wezwano do przeprowadzenia obszernych reform w światowych instytucjach finansowych;
24.
odnotowuje, że Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Handlu WZP zamierza nadal pracować nad EPA i nad sposobami wyjścia z kryzysu;
25.
zwraca uwagę na prace Komisji WZP ds. Społecznych i Ochrony Środowiska Naturalnego nad sprawozdaniem dotyczącym pracy dzieci i jej zamiar przeprowadzenia analizy i debaty dotyczącej sytuacji środowiskowej i socjalnej w krajach AKP;
26.
przyjmuje także z zadowoleniem sprawozdania i rezolucje w sprawie zmian klimatu przyjęte w 2009 r., które sprawiły, że głos WZP był słyszany na szczycie kopenhaskim;
27.
z satysfakcją odnotowuje rosnący udział podmiotów niepaństwowych w sesjach WZP, co było widoczne podczas debaty, która doprowadziła do wyżej wymienionej deklaracji z Port Moresby w sprawie aktualnego kryzysu światowego, oraz w ramach sprawozdania partnerów gospodarczych i społecznych w sprawie EPA, które przedstawiono podczas WZP, które odbyło się w Lublanie;
28.
zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Radzie AKP, Prezydium WZP, jak również rządom i parlamentom Republiki Czeskiej i Angoli.
______

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3.

(2) Dz.U. C 231 z 26.9.2003, s. 68.

(3) Dz.U. C 46 z 24.2.2006, s. 1.

(4) Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 41 (zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 960/2009 z dnia 14.10.2009 r., Dz.U. L 270 z 15.10.2009, s. 8).

(5) Dz.U. C 58 z 1.3.2008, s. 44.

(6) Dz.U. C 68 z 18.3.2010, s. 43.

(7) AP/100.509.

(8) AP/100.607.

(9) Wspólne oświadczenie Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej, zatytułowane: "Konsensus europejski w sprawie pomocy humanitarnej" (Dz.U. C 25 z 30.1.2008, s. 1).

(10) Dz.U. C 221 z 14.9.2009, s. 19.

(11) Dz.U. C 221 z 14.9.2009, s. 24.

(12) Dz.U. C 221 z 14.9.2009, s. 31.

(13) Dz.U. C 221 z 14.9.2009, s. 38.

(14) Dz.U. C 221 z 14.9.2009, s. 43.

(15) Dz.U. C 68 z 18.3.2010, s. 20.

(16) Dz.U. C 68 z 18.3.2010, s. 24.

(17) Dz.U. C 68 z 18.3.2010, s. 29.

(18) Dz.U. C 68 z 18.3.2010, s. 36.

(19) Dz.U. C 68 z 18.3.2010, s. 40.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.