Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.286.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 listopada 2008 r.

Na mocy art. 248 ust. 1 i 4 Traktatu WE oraz art. 129 i 143 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1525/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r., oraz art. 139 i 156 rozporządzenia Rady (WE) nr 215/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju

Trybunał Obrachunkowy Wspólnot Europejskich na posiedzeniu w dniu 24 i 25 września 2008 r. przyjął

SPRAWOZDANIA ROCZNE

za rok budżetowy 2007

(2008/C 286/01)

(Dz.U.UE C z dnia 10 listopada 2008 r.)

Sprawozdania, wraz z odpowiedziami instytucji na uwagi Trybunału, zostały przekazane organowi odpowiedzialnemu za udzielanie absolutorium z wykonania budżetu oraz innym instytucjom.

Członkami Trybunału Obrachunkowego są:

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA (prezes), Hubert WEBER, Maarten B. ENGWIRDA, Máire GEOGHEGAN-QUINN, David BOSTOCK, Morten Louis LEVYSOHN, Ioannis SARMAS, Július MOLNÁR, Vojko Anton ANTONČIČ, Gejza HALÁSZ, Jacek UCZKIEWICZ, Josef BONNICI, Irena PETRUŠKEVIČIENĖ, Igors LUDBORŽS, Jan KINŠT, Kersti KALJULAID, Kikis KAZAMIAS, Massimo VARI, Juan RAMALLO MASSANET, Olavi ALA-NISSILÄ, Lars HEIKENSTEN, Karel PINXTEN, Ovidiu ISPIR, Nadejda SANDOLOVA, Michel CRETIN, Harald NOACK, Henri GRETHEN.

WSTĘP

0.1. Europejski Trybunał Obrachunkowy jest instytucją UE, ustanowioną na mocy Traktatu w celu sprawowania kontroli nad finansami UE. Jako zewnętrzny kontroler UE przyczynia się do poprawy zarządzania finansami UE i pełni rolę niezależnego strażnika interesów finansowych obywateli Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat Trybunału można znaleźć w jego rocznym sprawozdaniu z działalności, które wraz ze sprawozdaniami specjalnymi na temat konkretnych zagadnień oraz opiniami w sprawie wniosków legislacyjnych znajduje się na stronie internetowej Trybunału: www.eca.europa.eu.

0.2. Niniejszy dokument dotyczący roku budżetowego 2007 zawiera trzydzieste pierwsze sprawozdanie roczne Trybunału dotyczące wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wraz ze sprawozdaniem przedstawiono odpowiedzi Komisji lub, w stosownych przypadkach, innych instytucji i organów UE. Europejskie Fundusze Rozwoju omówiono w osobnym sprawozdaniu rocznym.

0.3. Budżet ogólny UE przyjmowany jest rokrocznie przez Radę i Parlament Europejski. Sprawozdanie roczne Trybunału stanowi podstawę procedury udzielenia absolutorium, która kończy roczną procedurę budżetową. Najważniejsza część niniejszego sprawozdania to poświadczenie wiarygodności dotyczące rocznych sprawozdań finansowych Wspólnot Europejskich oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń.

0.4. Rozdział 1 sprawozdania zawiera wspomniane poświadczenie wiarygodności oraz dodatkowe informacje uzupełniające. W rozdziale 2 omówiono system kontroli wewnętrznej Komisji, natomiast rozdział 3 poświęcony jest zarządzaniu przez nią budżetem za rok 2007. W pozostałych rozdziałach - od 4 do 11 - przedstawiono dochody budżetu oraz różne obszary wydatków w postaci grup obszarów polityk.

0.5. Każdy z rozdziałów od 4 do 11 składa się z następujących elementów:

- streszczenie i analiza wyników prac kontrolnych przeprowadzonych w kontekście poświadczenia wiarygodności, w formie ocen szczegółowych danej dziedziny budżetu,

- sprawozdania na temat postępów w realizacji zaleceń wydanych przez Trybunał i władze budżetowe, sformułowanych w następstwie poprzednich kontroli.

0.6. Oceny szczegółowe oparte są przede wszystkim na ocenie funkcjonowania głównych systemów nadzoru i kontroli odnoszących się do dochodów i wydatków oraz na wynikach przeprowadzanych przez Trybunał badań transakcji. Przeprowadzona przez Trybunał ogólna ocena wszystkich tych elementów stanowi podstawę poświadczenia wiarygodności.

0.7. Oprócz zaleceń odnoszących się do konkretnych obszarów opisanych w poszczególnych rozdziałach na temat dochodów i wydatków, zalecenia o charakterze bardziej przekrojowym Trybunał sformułował w pkt 1.52-1.54, 2.41, 2.42, 3.29, 3.32 i 3.33.

Szerzej zakrojone podejście Trybunał przyjął przy okazji włączenia się w prowadzony aktualnie przegląd budżetu UE, zainicjowany przez Komisję w 2007 r. W opinii Trybunału podczas tego przeglądu należy zająć się jakością transakcji budżetowych UE, czyli ich legalnością, prawidłowością oraz maksymalnie gospodarnym wykorzystaniem dostępnych środków, a także priorytetami wydatków oraz przestrzeganiam zasady sprawiedliwości przy ich dokonywaniu. Ponadto Trybunał:

- z zadowoleniem przyjmuje stanowisko Komisji, że wydatkowane środki UE muszą przynosić Unii wartość dodaną oraz apeluje, aby kryterium to zostało wyrażone w sposób bardziej klarowny,

- wylicza podstawowe zasady, które należy stosować w rozwiązaniach dotyczących wydatkowania środków UE: jasność celów, uproszczenie, realizm, przejrzystość i rozliczalność,

- zaleca, aby władze polityczne przy okazji opracowywania programów wydatków były gotowe podejść do zagadnienia w sposób zdecydowany, na przykład poprzez przeformułowanie tych programów w sposób pozwalający skoncentrować się na ich wynikach, poprzez krytyczne przeanalizowanie właściwego stopnia swobody działania w zakresie zarządzania programami na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, a także poprzez lepsze zastosowanie pojęcia dopuszczalnego ryzyka,

- zwraca uwagę na fakt, że istnieje wyraźna potrzeba uproszczenia i wyjaśnienia systemów zasobów własnych, z których budżet jest finansowany.

0.8. Za wykonanie budżetu odpowiedzialna jest Komisja. Jednakże państwa członkowskie współpracują z Komisją w celu zapewnienia wykorzystania środków zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami. Istnieje tendencja, aby zwiększać rolę państw członkowskich, a także niejednokrotnie najwyższych organów kontroli (NOK), w zakresie nadzoru i kontroli finansów UE. Na przykład w roku 2007 państwa członkowskie były po raz pierwszy zobowiązane przedstawić roczne podsumowania dostępnych audytów i deklaracji.

0.9. Jak stwierdzono w opinii Trybunału nr 6/2007, roczne podsumowania, jak również deklaracje wydawane przez państwa członkowskie na zasadzie dobrowolnej inicjatywy, a także decyzje niektórych krajowych organów kontroli o skontrolowaniu tych deklaracji mogłyby przyczynić się do poprawy zarządzania funduszami UE oraz ich kontroli. Trybunał ustalił, że w odniesieniu do roku 2007 Komisja w odpowiedni sposób nadzorowała procedurę związaną z rocznymi podsumowaniami (zob. pkt 2.19 i 2.20). Jednakże ze względu na rozbieżności w ich prezentacji oraz częsty brak poświadczenia ich kompletności i dokładności, podsumowania te nie mogą być jeszcze traktowane jako podstawa wiarygodnej oceny funkcjonowania systemów kontroli.

0.10. Trybunał stara się korzystać z wyników prac krajowych NOK w zakresie krajowych deklaracji pod warunkiem spełnienia wymogów przedstawionych w jego opinii. Zasadniczo Trybunał ma zamiar usprawnić współpracę z krajowymi NOK zarówno poprzez opracowywanie wspólnych standardów kontroli dostosowanych jednocześnie do specyfiki UE i do krajowych organów kontroli, jak i poprzez dwustronną współpracę z poszczególnymi NOK. Ostatnim pozytywnym przykładem takiej współpracy jest sprawozdanie specjalne w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od towarów i usług (nr 8/2007), gdzie znalazły się odwołania do szeregu sprawozdań przygotowanych przez krajowe NOK.

0.11. Od 2005 r. budżet ogólny zorganizowany jest wyłącznie wokół obszarów polityki wydzielonych w ramach budżetowania zadaniowego. W tym roku w celu odzwierciedlenia zarówno tej zmiany, jak i wejścia w życie nowych ram finansowych Trybunał zmodyfikował strukturę swojego sprawozdania. Także w tym roku po raz pierwszy każda z ocen szczegółowych skoncentrowana jest wokół grup polityk wydzielonych w ramach budżetowania zadaniowego, jak przedstawiono w tabeli 1.2. W efekcie wprowadzone zostały dwie nowe oceny szczegółowe: jedna dotyczy edukacji i obywatelstwa, a druga spraw gospodarczych i finansowych (wcześniej przedstawianych w ramach "polityk wewnętrznych"). Ponadto scalono dwie poprzednie oceny (pomoc przedakcesyjna i działania zewnętrzne) w jedną ocenę dotyczącą pomocy zewnętrznej, rozwoju i rozszerzenia.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

Rozdział 1 - Poświadczenie wiarygodności oraz informacje uzupełniające

grafika

Rozdział 2 - System kontroli wewnętrznej Komisji

grafika

Rozdział 3 - Zarządzanie budżetem

grafika

Rozdział 4 - Dochody

grafika

Rozdział 5 - Rolnictwo i zasoby naturalne

grafika

Rozdział 6 - Spójność

grafika

Rozdział 7 - Badania naukowe, energia i transport

grafika

Rozdział 8 - Pomoc zewnętrzna, rozwój i rozszerzenie

grafika

Rozdział 9 - Edukacja i obywatelstwo

grafika

Rozdział 10 - Sprawy gospodarcze i finansowe

grafika

Rozdział 11 - Wydatki administracyjne i inne

grafika

Załącznik I - Informacje finansowe dotyczące budżetu ogólnego

grafika

Załącznik II - Wykaz sprawozdań specjalnych przyjętych przez Trybunał Obrachunkowy od ostatniego sprawozdania rocznego

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.