Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.388.6

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 listopada 2015 r.

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające 1 UTC/Goodrich (M.6410)

(2015/C 388/04)

(Dz.U.UE C z dnia 21 listopada 2015 r.)

W dniu 20 lutego 2012 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2 (zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw"), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo United Technologies Corporation ("UTC") przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Goodrich Corporation ("Goodrich") w drodze zakupu akcji.

Po analizie zgłoszenia Komisja stwierdziła, że transakcja wchodzi w zakres rozporządzenia w sprawie łączenia przedsiębiorstw, jak również zgłosiła poważne wątpliwości co do zgodności tej transakcji z rynkiem wewnętrznym i Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W związku z tym, w dniu 26 marca 2012 r., Komisja wszczęła stosowne postępowanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie łączenia przedsiębiorstw.

Jak wyjaśniono w decyzji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), istnieją poważne wątpliwości co do następujących produktów: prądnic prądu przemiennego statku powietrznego, układów sterowania silnika, dysz paliwowych. W trakcie drugiego etapu badania rynku potwierdziły się istniejące poważne wątpliwości i pojawiły się nowe zastrzeżenia dotyczące kwestii wertykalnych w odniesieniu do dysz paliwowych. Na spotkaniach dotyczących stanu prac w dniach 18 kwietnia 2012 r. i 10 maja 2012 r. Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji poinformowała strony o wstępnych ustaleniach trwającego badania rynku. Strony miały również możliwość ustosunkowania się do zastrzeżeń dotyczących konkurencji zgłoszonych przez DG ds. Konkurencji; z możliwości tej skorzystały. Przedstawiły również dodatkowe dokumenty i dowody w celu usunięcia obaw.

Aby uniknąć sytuacji, w której Komisja przyjęłaby pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, strony przedłożyły w dniu 29 maja 2012 r. projekt pakietu środków zaradczych. Z uwagi na to, że pakiet nie obejmował rynku dysz paliwowych, DG ds. Konkurencji poinformowała strony, że nie tylko nie rozwiano wcześniejszych obaw w odniesieniu do tego rynku, ale że pojawiły się dodatkowe obawy w odniesieniu do wertykalnej współpracy spółki Goodrich w zakresie dysz paliwowych z innym producentem silników.

UTC zaproponowało następnie zobowiązania, które zmieniają proponowaną koncentracją w takim stopniu, by nie zakłócała w znaczącym stopniu skutecznej konkurencji na światowych rynkach prądnic prądu przemiennego statku powietrznego, układów sterowania silnika dla małych silników i dysz paliwowych. Biorąc pod uwagę tę propozycję zobowiązania służby Komisji stwierdziły, że proponowana transakcja nie ograniczy znacząco skutecznej konkurencji na rynku wewnętrznym, a zatem jest zgodna z rozporządzeniem w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oraz Porozumieniem EOG. W związku z czym nie przesłano UTC pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń.

Projekt decyzji przewiduje zgodę na proponowaną koncentrację pod pewnymi warunkami i pod warunkiem przestrzegania zobowiązań wynikających z propozycji zobowiązań UTC.

Od stron uczestniczących w transakcji nie otrzymałem żadnego wniosku o charakterze proceduralnym. Projekt decyzji nie zawiera zastrzeżeń, co do których strony nie miałyby jeszcze możliwości ustosunkowania się.

W związku z tym stwierdzam, iż adresaci projektu decyzji byli w stanie skutecznie dochodzić swoich praw proceduralnych i przysługujące im prawo do złożenia wyjaśnień zostało uwzględnione.

Bruksela, dnia 12 lipca 2012 r.

Michael ALBERS
1 Zgodnie z art. 16 i 17 decyzji 2011/695/UE Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 29).
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1). Ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2009 r. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ("TFUE") wprowadził pewne zmiany, takie jak zastąpienie "Wspólnoty" przez "Unię" i "wspólnego rynku" przez "rynek wewnętrzny". Terminologia przyjęta w TFUE będzie stosowana w całym niniejszym sprawozdaniu.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.