Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające Telia Company/Bonnier Broadcasting Holding (M.9064).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.160.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 maja 2020 r.

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające 1
Telia Company/Bonnier Broadcasting Holding (M.9064)

(2020/C 160/03)

(Dz.U.UE C z dnia 11 maja 2020 r.)

1.
W dniu 15 marca 2019 r. Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Telia Company AB ("Telia") miało przejąć wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Bonnier Broadcasting Holding AB ("Bonner Broadcasting") ("proponowana transakcja").
2.
W dniu 10 maja 2019 r. Komisja przyjęła decyzję o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw 2 . W decyzji tej Komisja wskazała, że proponowana transakcja ma wymiar unijny w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw i budzi poważne wątpliwości co do jej zgodności z rynkiem wewnętrznym i Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W szczególności Komisja wyraziła obawy, że proponowana transakcja mogłaby prowadzić do zamknięcia konkurentom dostępu do niektórych rynków audiowizualnych w Szwecji i Finlandii.
3.
W dniu 4 czerwca 2019 r., w następstwie nieprzekazania przez przedsiębiorstwa Telia i Bonnier Broadcasting pełnych informacji w odpowiedzi na odrębne wnioski o ich udzielenie, Komisja przyjęła dwie decyzje na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Na mocy tych decyzji zawieszono terminy, o których mowa w art. 10 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Telia i Bonnier Broadcasting przedstawiły pełne odpowiedzi w dniu 4 lipca 2019 r. W rezultacie zawieszenie zniesiono od dnia 4 lipca 2019 r.
4.
W dniu 4 lipca 2019 r. Telia zwróciła się z wnioskiem o przedłużenie dochodzenia Komisji o 20 dni roboczych zgodnie z art. 10 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.
5.
W dniu 12 sierpnia 2019 r. Komisja otrzymała zestaw propozycji zobowiązań poddanych badaniu rynkowemu w dniu 13 sierpnia 2019 r. W dniu 2 września 2019 r. Telia przedstawiła zmieniony zestaw zobowiązań, uwzględniając informacje zwrotne uzyskane w ramach badania rynku. W dniu 18 września 2019 r. Telia przedstawiła kolejną, nieznacznie zmienioną, wersję zobowiązań ("zobowiązania ostateczne").
6.
Zgodnie z art. 5 decyzji 2011/695/UE do udziału w sprawie M.9064 jako zainteresowane osoby trzecie dopuściłem trzy przedsiębiorstwa, klientów lub konkurentów zainteresowanych stron.
7.
Komisja nie wydała pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego do rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw 3 . Dopuszczone zainteresowane osoby trzecie zostały poinformowane, że Komisja nie wyda w tej sprawie pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń.
8.
W projekcie decyzji Komisja stwierdza, że zobowiązania ostateczne usuwają znaczne utrudnienia w skutecznej konkurencji na rynku wewnętrznym lub w znacznej jego części, do których w przeciwnym razie transakcja mogłaby doprowadzić. W rezultacie w projekcie decyzji uznaje się, że proponowana transakcja jest zgodna z rynkiem wewnętrznym i Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym, pod warunkiem pełnego przestrzegania zobowiązań ostatecznych.
9.
Podsumowując, uznaję, że w niniejszym postępowaniu przestrzegano skutecznego wykonywania praw procesowych stron.

Bruksela, dnia 30 października 2019 r.

Wouter WILS
1 Na podstawie art. 16 decyzji 2011/695/UE Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 29) ("decyzja 2011/695/UE").
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1).
3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.U. L 133 z 30.4.2004, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.