Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.58.6

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 lutego 2019 r.

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające 1
Interkonektor DK/DE (AT.40461)

(2019/C 58/08)

(Dz.U.UE C z dnia 14 lutego 2019 r.)

1) Niniejsze postępowanie dotyczy określonego zachowania przedsiębiorstwa TenneT TSO GmbH ("TenneT") w odniesieniu do interkonektora elektroenergetycznego między Niemcami a zachodnią Danią.
2) W dniu 19 marca 2018 r. Komisja wszczęła postępowanie w rozumieniu art. 11 ust. 6 rozporządzenia 1/2003 2  i art. 2 ust. 1 rozporządzenia 773/2004 3  w celu przyjęcia decyzji zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia 1/2003 przeciwko przedsiębiorstwu TenneT.
3) Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia 1/2003 Komisja przyjęła w dniu 19 marca 2018 r. ocenę wstępną, w której wyrażono obawy, że TenneT mógł nadużywać swojej pozycji dominującej na rynku przesyłu energii elektrycznej w sieci TenneT z naruszeniem art. 102 TFUE przez dyskryminowanie użytkowników sieci w oparciu o ich miejsce zamieszkania.
4) TenneT nie zgodził się z oceną wstępną Komisji, niemniej jednak w dniu 19 marca 2018 r. zaproponował zobowiązania, aby uwzględnić zastrzeżenia wyrażone przez Komisję w ocenie wstępnej.
5) W dniu 27 marca 2018 r., zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1/2003, Komisja opublikowała zawiadomienie, w którym streszczono sprawę i podsumowano wstępne zobowiązania oraz wezwano zainteresowane strony trzecie do przedstawienia uwag 4 . Komisja otrzymała takie uwagi od 23 zainteresowanych stron trzecich. W odpowiedzi na przedstawione uwagi w dniu 12 listopada 2018 r. TenneT przedłożył zaktualizowaną wersję zobowiązań ("ostateczne zobowiązania").
6) W decyzji Komisja wyraża opinię, że zaproponowane ostateczne zobowiązania skutecznie usuwają problemy w zakresie konkurencji wskazane w ocenie wstępnej oraz czyni te zobowiązania wiążącymi dla przedsiębiorstwa TenneT. W świetle powyższych uwag Komisja stwierdza, że nie ma już podstaw do podejmowania działań i że w związku z tym należy zakończyć postępowanie w przedmiotowej sprawie.
7) Nie otrzymałem żadnych wniosków ani skarg od przedsiębiorstwa TenneT w związku z niniejszą procedurą 5 .
8) Wobec powyższego stwierdzam, że w niniejszej sprawie przestrzegano skutecznego wykonania praw procesowych.

Bruksela, dnia 29 listopada 2018 r.

Joos STRAGIER

1 Na podstawie art. 16 i 17 decyzji 2011/695/UE Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 29) ("decyzja 2011/695/UE").
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1) ("rozporządzenie 1/2003").
3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. odnoszące się do prowadzenia przez Komisję postępowań zgodnie z art. 81 i art. 82 Traktatu WE (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, s. 18).
4 Komunikat Komisji opublikowany na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie AT.40461 - Interko-nektor DE-DK (Dz.U. C 118 z 4.4.2018, s. 20).
5 Zgodnie z art. 15 ust. 1 decyzji 2011/695/UE strony postępowania, które proponują zobowiązania na podstawie art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1/2003, mogą na każdym etapie procedury zwrócić się do urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające, aby zapewnić sobie możliwość skutecznego wykonywania praw procesowych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.