Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające - PRSfM/STIM/GEMA/JV (M.6800).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.341.12

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 października 2015 r.

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające 1

(2015/C 341/07)

(Dz.U.UE C z dnia 16 października 2015 r.)

1.
W dniu 28 listopada 2014 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw") i w szczególności w następstwie przyjętego wniosku, który złożono na podstawie art. 4 ust. 5 tego rozporządzenia, Komisja Europejska otrzymała zgłoszenie planowanej transakcji ("planowana transakcja"), w wyniku której "strony zgłaszające" - mianowicie PRS for Music Limited (PRSfM), Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (STIM) i Gesellschaft für musikalische Aufführungsund mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) - przejmują wspólną kontrolę nad nowo utworzonym wspólnym przedsiębiorstwem w drodze zakupu udziałów.
2.
W dniu 14 stycznia 2015 r. Komisja przyjęła decyzję o wszczęciu postępowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. W decyzji tej Komisja wskazała, że planowana transakcja polega na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy o pełnym zakresie funkcji objętego zakresem stosowania rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, i wyraziła poważne wątpliwości co do jego zgodności z rynkiem wewnętrznym i Porozumieniem EOG.
3.
W dniu 28 stycznia 2015 r. strony zgłaszające przedstawiły na piśmie swoje uwagi dotyczące tej decyzji z dnia 14 stycznia 2015 r.
4.
Okres na zbadanie planowanej transakcji został przedłużony o 20 dni roboczych na wniosek stron zgłaszających złożony w tej sprawie dnia 4 lutego 2015 r. zgodnie z art. 10 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.
5.
W celu rozwiązania zidentyfikowanych przez Komisję problemów w zakresie konkurencji w dniu 13 marca 2015 r. strony zgłaszające przedstawiły pierwszą propozycję zobowiązań. Tego samego dnia Komisja rozpoczęła przeprowadzanie "testu rynku wewnętrznego" w odniesieniu do tych propozycji. Komisja poinformowała strony zgłaszające o wynikach testu dnia 25 marca 2015 r.
6.
W dniu 1 kwietnia 2015 r. strony zgłaszające przedstawiły zmienioną propozycję zobowiązań.
7.
W dniu 10 kwietnia 2015 r. strony zgłaszające przedstawiły propozycję zobowiązań z dalszymi zmianami ("zobowiązania ostateczne").
8.
Komisja nie wydała pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 802/2004 3 . Nie przeprowadzono żadnego formalnego złożenia ustnych wyjaśnień na spotkaniu wyjaśniającym zgodnie z art. 14 tego rozporządzenia.
9.
W niniejszym postępowaniu nie wpłynął żaden wniosek o możliwość złożenia ustnych wyjaśnień od zainteresowanej strony trzeciej.
10.
Komisja jest zdania, że zobowiązania ostateczne rozwiewają obawy dotyczące konkurencji związane z planowaną transakcją. Dlatego też w projekcie decyzji uznaje się planowaną transakcję za zgodną z rynkiem wewnętrznym oraz z Porozumieniem EOG, z zastrzeżeniem zgodności ze zobowiązaniami ostatecznymi określonymi jako obowiązki dołączone do projektu decyzji.
11.
Zgodnie z art. 16 decyzji 2011/695/UE zbadałem, czy projekt decyzji dotyczy jedynie zastrzeżeń, co do których strony miały możliwość przedstawienia swoich stanowisk. Stwierdzam, że tak istotnie jest.
12.
Podsumowując, uznaję, że w niniejszym postępowaniu przestrzegano skutecznego wykonywania praw procesowych stron.

Bruksela, dnia 8 czerwca 2015 r.

Joos STRAGIER

1 Zgodnie z art. 16 i 17 decyzji Przewodniczącego Komisji Europejskiej 2011/695/UE z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 29) ("decyzja 2011/695/UE").
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1).
3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 802/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.U. L 133 z 30.4.2004, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.