Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Agencji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.311.27

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 grudnia 2008 r.

SPRAWOZDANIE

dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Agencji

(2008/C 311/05)

(Dz.U.UE C z dnia 5 grudnia 2008 r.)

WSTĘP

1. Europejska Agencja Leków (zwana dalej "Agencją") została ustanowiona na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2309/93 z dnia 22 lipca 1993 r., które zostało zastąpione rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.(1). Agencja działa z wykorzystaniem sieci i koordynuje zasoby naukowe udostępniane przez władze krajowe w celu zapewnienia oceny i kontroli produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych.

2. W tabeli 1 skrótowo przedstawiono kompetencje i działania Agencji. Najważniejsze dane ze sporządzonego przez Agencję sprawozdania finansowego za rok budżetowy 2007 przedstawiono do celów informacyjnych w tabelach 2, 3 i 4.

POŚWIADCZENIE WIARYGODNOŚCI

3. Niniejsze poświadczenie jest skierowane do Parlamentu Europejskiego i Rady na mocy art. 185 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(2). Sporządzono je w wyniku zbadania sprawozdania finansowego Agencji, zgodnie z postanowieniami art. 248 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

4. Sprawozdanie finansowe Agencji za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2007 r.(3) zostało sporządzone przez jej dyrektora zarządzającego zgodnie z art. 68 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 i przekazane Trybunałowi, który jest zobowiązany do wydania poświadczenia na temat wiarygodności tego sprawozdania oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u jego podstaw.

5. Trybunał przeprowadził kontrolę zgodnie z międzynarodowymi standardami kontroli IFAC i ISSAI(4) oraz opracowanymi przez te organizacje kodeksami etyki w takim zakresie, w jakim znajdują one zastosowanie w kontekście Wspólnoty Europejskiej. Kontrola została zaplanowana i przeprowadzona tak, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw legalne i prawidłowe.

6. Trybunał uzyskał uzasadnioną podstawę do wydania poniższego poświadczenia.

Wiarygodność rozliczeń
Sprawozdanie finansowe Agencji za rok budżetowy zakończony dnia 31 grudnia 2007 r. jest wiarygodne we wszystkich istotnych aspektach.
Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw rozliczeń
Transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Agencji są, jako całość, legalne i prawidłowe.
Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału.

UWAGI

7. Budżet Agencji na 2007 r. wyniósł 163,1 mln euro w porównaniu z 138,7 mln euro w budżecie na rok poprzedni. Środki budżetowe w wysokości 32 mln euro zostały przeniesione na następny rok, natomiast 4 mln euro anulowano. Podobnie jak w 2006 r. wysoki poziom przeniesień środków na wydatki administracyjne (18,9 mln euro) związany był głównie z programem Telematics dotyczącym działalności regulacyjnej w dziedzinie produktów leczniczych. Agencja oraz inne strony zaangażowane w ten program powinny zapewnić lepsze planowanie i monitorowanie realizacji programu. Powyższa sytuacja stanowi naruszenie zasady jednoroczności. Agencja powinna rozważyć zastosowanie w przypadku programu Telematics systemu środków zróżnicowanych, który lepiej odpowiada zarządzaniu budżetem tego rodzaju programów.

8. Kontrola procedur przetargowych wykazała następujące uchybienia: niewystarczające uzasadnienie wyboru procedury(5) oraz nieadekwatne metody oceny kryterium ceny(6). W przypadku prowadzonej wspólnie z pięcioma innymi agencjami procedury zamówień publicznych wielkość zamawianych usług nie została odpowiednio określona. Spowodowało to trudności w ocenie kosztów ofert oraz potrzebę zmiany wielkości i wartości zamawianych usług. Agencja powinna poprawić jakość procedur zamówień publicznych, aby zaradzić wyżej wymienionym problemom.

9. W sprawozdaniu za 2006 r.(7). Trybunał odnotował, że Agencja nie przeprowadziła pełnej analizy kosztów poniesionych przez sprawozdawców. Zarząd Agencji powołał grupę ds. kalkulacji kosztów, która na koniec 2007 r. przygotowała sprawozdanie na temat ogólnie przyjętych międzynarodowych metod naliczania kosztów oraz propozycję alternatywnego wynagradzania sprawozdawców. Trybunał z zadowoleniem przyjmuje kroki podjęte przez Agencję w celu rozwiązania problemu oceny tych kosztów oraz wzywa ją do podjęcia dalszych starań w tym kierunku.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu na posiedzeniu w dniu 18 września 2008 r.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego
Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Prezes

______

(1) Dz.U. L 214 z 24.8.1993, s. 18 oraz Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1. Na podstawie tego drugiego rozporządzenia pierwotna nazwa Agencji, Europejska Agencja ds. Oceny Produktów Leczniczych, została zmieniona na Europejską Agencję Leków.

(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(3) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w dniu 15 czerwca 2008 r. i wpłynęło do Trybunału w dniu 1 lipca 2008 r.

(4) Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC) i Międzynarodowe Standardy Najwyższych Organów Kontroli (ISSAI).

(5) Dwa przypadki.

(6) Trzy przypadki.

(7) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, s. 34.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

Tabela 1

Europejska Agencja Leków (Londyn)

grafika

Tabela 2

Europejska Agencja Leków (Londyn) - Wykonanie budżetu za rok budżetowy 2007

grafika

Tabela 3

Europejska Agencja Leków (Londyn) - Rachunek dochodów i wydatków za lata budżetowe 2007 i 2006

grafika

Tabela 4

Europejska Agencja Leków (Londyn) - Bilans na dzień 31 grudnia 2007 r. i 31 grudnia 2006 r.

grafika

ODPOWIEDZI AGENCJI

7. Agencja przyjmuje do wiadomości uwagę Trybunału. W uwadze jest mowa o szczególnych trudnościach w pełnym przestrzeganiu zasady jednoroczności w odniesieniu do wdrażania wielorocznych i wielonarodowych programów Telematics oraz do ścisłego stosowania wymogów właściwego zarządzania finansowego. Agencja zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zmniejszenia poziomu przeniesień środków i do rozważenia propozycji zastosowania środków zróżnicowanych.

8. Agencja ustanowiła metodę obiektywnego oceniania ceny jako kryterium przyznawania zamówienia, stosowaną od dnia 17 marca 2008 r.

W przypadku prowadzonej wspólnie z pięcioma innymi agencjami procedury zamówień publicznych, początkowo szacowana wielkość zamawianych usług musiała zostać ponownie oceniona w związku z postępem technologicznym, który miał miejsce w okresie od określenia zamawianych usług do faktycznego rozpoczęcia procedury zamówień. Agencja zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu poprawy jakości swoich procedur zamówień publicznych.

9. Agencja przyjmuje do wiadomości, że Trybunał z zadowoleniem zauważa postęp poczyniony przez Agencję. Podczas posiedzenia w dniu 12 czerwca 2008 r. zarząd Agencji zatwierdził wniosek dotyczący wdrożenia do końca 2009 r. etapu pilotażowego w celu wprowadzenia nowego systemu wynagradzania (współ)-sprawozdawców po etapie pilotażowym.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.