Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedzią Centrum.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.442.42

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedzią Centrum

(2014/C 442/05)

(Dz.U.UE C z dnia 10 grudnia 2014 r.)

WPROWADZENIE

1.
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (zwane dalej "Centrum", inaczej "Cedefop") z siedzibą w Salonikach zostało ustanowione rozporządzeniem Rady (EWG) nr 337/75 1 . Głównym zadaniem Centrum jest przyczyniać się do rozwoju kształcenia zawodowego na poziomie Unii Europejskiej. W ramach jego realizacji Centrum opracowuje i rozpowszechnia dokumentację dotyczącą systemów kształcenia zawodowego 2 .

INFORMACJE LEŻĄCE U PODSTAW POŚWIADCZENIA WIARYGODNOŚCI

2.
Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych w stosowanych przez Centrum systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to podejście są dowody uzyskane na podstawie prac innych kontrolerów (w stosownych przypadkach) oraz analiza oświadczeń kierownictwa.
POŚWIADCZENIE WIARYGODNOŚCI
3. Na mocy postanowień art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Trybunał zbadał:
a) roczne sprawozdanie finansowe Centrum obejmujące sprawozdanie finansowe 3 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 4 za rok budżetowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 r.; jak również
b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania.
Zadania kierownictwa
4. Kierownictwo odpowiada za sporządzenie i rzetelną prezentację rocznego sprawozdania finansowego Centrum oraz za legalność i prawidłowość transakcji leżących u jego podstaw 5 :
a) Zadania kierownictwa w zakresie rocznego sprawozdania finansowego Centrum obejmują: zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymywanie systemu kontroli wewnętrznej umożliwiającego sporządzenie i rzetelną prezentację sprawozdania finansowego, które nie zawiera istotnych zniekształceń spowodowanych nadużyciem lub błędem, a także wybór i stosowanie właściwych zasad (polityki) rachunkowości na podstawie zasad rachunkowości przyjętych przez księgowego Komisji 6 oraz sporządzanie szacunków księgowych, które są racjonalne w danych okolicznościach. Dyrektor zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Centrum po tym, jak zostanie ono sporządzone przez księgowego Centrum na podstawie wszystkich dostępnych informacji. Do sprawozdania finansowego księgowy dołącza oświadczenie, w którym stwierdza między innymi, czy uzyskał wystarczającą pewność, że daje ono prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Centrum we wszystkich istotnych aspektach.
b) Zadania kierownictwa w zakresie legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń i zgodności z zasadą należytego zarządzania finansami obejmują zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymywanie skutecznego i wydajnego systemu kontroli wewnętrznej, w tym właściwego nadzoru, jak również podejmowanie odpowiednich działań w celu zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym oraz - w razie konieczności - wszczynanie postępowań sądowych w celu odzyskania nienależnie wypłaconych lub niewłaściwie wykorzystanych środków finansowych.
Zadania Trybunału
5. Zadaniem Trybunału jest przedstawienie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 7 , na podstawie przeprowadzonej przez siebie kontroli, poświadczenia wiarygodności dotyczącego rocznego sprawozdania finansowego Centrum oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania. Trybunał przeprowadza kontrolę zgodnie z wydanymi przez IFAC Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej i kodeksem etyki oraz z Międzynarodowymi Standardami Najwyższych Organów Kontroli wydanymi przez INTOSAI (ISSAI). Zgodnie z tymi standardami Trybunał zobowiązany jest zaplanować i przeprowadzić kontrolę w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Centrum nie zawiera istotnych zniekształceń, a leżące u jego podstaw transakcje są legalne i prawidłowe.
6. W ramach kontroli stosuje się procedury mające na celu uzyskanie dowodów kontroli potwierdzających kwoty i informacje zawarte w rocznym sprawozdaniu finansowym oraz legalność i prawidłowość transakcji leżących u jego podstaw. Dobór procedur zależy od osądu kontrolera, w tym od oceny ryzyka wystąpienia - w wyniku nadużycia lub błędu - istotnego zniekształcenia w rocznym sprawozdaniu finansowym lub istotnej niezgodności transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania z wymogami przepisów Unii Europejskiej. W celu zaprojektowania procedur kontroli odpowiednich w danych okolicznościach kontroler, dokonując oceny ryzyka, bierze pod uwagę system kontroli wewnętrznej w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji rocznego sprawozdania finansowego oraz systemy nadzoru i kontroli wprowadzone celem zapewnienia legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania. Kontrola obejmuje także ocenę stosowności przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz racjonalności sporządzonych szacunków księgowych, a także ocenę ogólnej prezentacji rocznego sprawozdania finansowego.
7. Trybunał uznał, że uzyskane dowody kontroli stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wydania poświadczenia wiarygodności.
Opinia na temat wiarygodności rozliczeń
8. W opinii Trybunału roczne sprawozdanie finansowe Centrum przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz wyniki transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami jego regulaminu finansowego oraz z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji.
Opinia na temat legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń
9. W opinii Trybunału transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Centrum za rok budżetowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach.
10.
Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału.

DZIAŁANIA PODJĘTE W ZWIĄZKU Z ZESZŁOROCZNYMI UWAGAMI

11.
Przegląd działań naprawczych podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał w roku poprzednim przedstawiono w załączniku I.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Izbę IV, której przewodniczył Milan Martin CVIKL, członek Trybunału Obrachunkowego, na posiedzeniu w Luksemburgu w dniu 8 lipca 2014 r.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego
Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Prezes

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Działania podjęte w związku z zeszłorocznymi uwagami

RokUwagi TrybunałuDziałania naprawcze (zrealizowane/w trakcie realizacji/ niepodjęte/brak danych lub nie dotyczy)
2011Wysoki poziom przeniesień w tytule II jest sprzeczny z budżetową zasadą jednoroczności.zrealizowane
2011Dokonano znaczącej liczby przesunięć budżetowych, głównie pod koniec roku (1). Uzasadnienie tych przesunięć budżetowych było niewystarczające, ponieważ nie dokonano oszacowania potrzeb. Sytuacja ta wskazuje na uchybienia w planowaniu i programowaniu budżetowym i jest sprzeczna z zasadą specyfikacji.zrealizowane
2012Centrum co roku przyznaje dotacje sieci swoich partnerów w państwach członkowskich (2) (wysokość dotacji przyznawanych w ramach umowy waha się od 23 615 euro do 43 620 euro). W 2012 r. wydatki na dotacje (związane głównie z kosztami pracowniczymi beneficjentów) wyniosły 695 337 euro (3), co stanowi 4 % całości wydatków operacyjnych. Przeprowadzane przez Centrum kontrole ex ante dotacji obejmują kompleksową analizę zestawień poniesionych wydatków przedstawionych przez beneficjentów oraz przegląd świadectw wystawionych przez działających na zlecenie beneficjenta audytorów zewnętrznych lub przez niezależnych urzędników publicznych. Centrum zwykle nie przeprowadza jednak weryfikacji kosztów pracowniczych deklarowanych przez beneficjentów w oparciu o oryginalną dokumentację towarzyszącą. Odpowiednie kontrole ex post miały ostatnio miejsce w 2009 r., w związku z tym zapewniają jedynie ograniczoną pewność.zrealizowane
2012Wskaźnik wykonania budżetu był wysoki i wyniósł 100 % w tytułach I i III oraz 98 % w tytule II. W tytule II zanotowano wprawdzie wysoki poziom przeniesień środków, na które zaciągnięto zobowiązania (39 %, tj. 673 392 euro), jednak wynika to w większości z przyczyn niezależnych od Centrum, takich jak opóźnienia prac remontowych prowadzonych przez władze greckie w siedzibie Centrum. Ich następstwem było przełożenie na późniejszy termin związanych z tym prac utrzymaniowych i naprawczych oraz zagospodarowania pomieszczeń służbowych (około 124 000 euro), a także opóźnienia w zamawianiu wyposażenia pomieszczeń konferencyjnych Centrum (około 242 000 euro). Część przeniesień wynika z opóźnień w zamawianiu sprzętu informatycznego (około 172 000 euro).nie dotyczy
2012W latach 2010 i 2011 przeprowadzono dwie procedury naboru na stanowisko przyszłego dyrektora Centrum, jednak żadna z nich nie przyniosła rozstrzygnięcia (4). Pod koniec 2012 r. rozpoczęto trzecią procedurę, która jest w toku. Trybunał ustalił, że w przypadku pierwszych dwóch procedur naboru członkowie komisji preselekcyjnej nie podpisali oświadczenia o braku konfliktu interesów, a pytania na rozmowy kwalifikacyjne i ich wagi oraz progi punktowe warunkujące umieszczenie na liście odpowiednich kandydatów ustalano po dokonaniu przeglądu kandydatur.zrealizowane
(1) W sumie dokonano 77 przesunięć budżetowych w wysokości 1,5 mln euro ogółem, z czego 67 przesunięć (1,3 mln euro) dokonano w listopadzie i grudniu 2011 r.

(2) Są to głównie krajowe agencje i instytuty badawcze.

(3) Składają się na to płatności końcowe i rozliczenia zaliczek wypłaconych na podstawie umów o dotację w latach poprzednich. W ramach umów o dotację na 2012 r. wypłacono jedynie zaliczki, co nie wiązało się jeszcze z wydatkami.

(4) W pierwszej procedurze Komisja Europejska nie mianowała żadnego z kandydatów umieszczonych na liście wstępnej przez Radę Zarządzającą. W drugiej procedurze komisja preselekcyjna uznała, że żaden z kandydatów nie spełnia wymogów warunkujących umieszczenie na liście wstępnej, i nie przedstawiła Radzie Zarządzającej listy odpowiednich kandydatów.

ZAŁĄCZNIK  II

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Saloniki)

Kompetencje i zadania

Zakres kompetencji Unii według Traktatu

(art. 166 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej)

Gromadzenie informacji

Unia Europejska wdroży politykę w dziedzinie kształcenia zawodowego, która będzie wspierała i uzupełniała działania państw członkowskich, równocześnie w pełni szanując zasadę odpowiedzialności państw członkowskich za zawartość i organizację szkoleń zawodowych.

Kompetencje Centrum

(art. 2 i 3 rozporządzenia (EWG) nr 337/ 75)

Cele

Jako centrum referencyjne Unii Europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, Centrum dostarcza decydentom politycznym, badaczom i specjalistom informacji dotyczących aktualnych tendencji i trendów w celu umożliwienia im podejmowania lepszych decyzji i działań. Centrum wspiera Komisję Europejską w działaniach na rzecz promowania i rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie Unii.

Zadania

- przygotowanie wyboru dokumentów oraz analiza danych,

- przyczynianie się do rozwoju i koordynacji badań,

- wykorzystywanie i rozpowszechnianie odpowiednich informacji,

- promowanie i wspieranie uzgodnionych działań w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego,

- stworzenie miejsc spotkań dla szerokiej i zróżnicowanej grupy odbiorców.

ZarządzanieRada zarządzająca

Skład

Z każdego państwa członkowskiego:

a) po jednym członku reprezentującym rząd;

b) po jednym członku reprezentującym organizacje pracodawców;

c) po jednym członku reprezentującym organizacje pracowników.

Trzech członków reprezentujących Komisję Europejską.

Członków, o których mowa w lit. a), b) i c), mianuje Rada. Komisja mianuje członków, którzy mają ją reprezentować.

Koordynatorzy z organizacji pracodawców i organizacji pracowników na szczeblu europejskim i obserwatorzy z państw EOG również uczestniczą w spotkaniach rady zarządzającej i biura.

Zadania

Uchwalanie budżetu, priorytetowych celów średnioterminowych (wieloletnie planowanie Centrum) i programu prac oraz ocenianie i analizowanie rocznego sprawozdania z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego, przyjmowanie ostatecznego budżetu i planu zatrudnienia.

Biuro

Skład

Przewodniczący i trzech wiceprzewodniczących rady zarządzającej, po jednym koordynatorze z każdej grupy oraz jeden dodatkowy przedstawiciel Komisji.

Dyrektor

Mianowany przez Komisję spośród kandydatów przedstawionych przez radę zarządzającą, odpowiada za zarządzanie Centrum i wykonuje decyzje rady zarządzającej i biura.

Kontrola wewnętrzna

Służba Audytu Wewnętrznego Komisji.

Kontrola zewnętrzna

Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Organ udzielający absolutorium z wykonania budżetu

Parlament Europejski działający na zalecenie Rady.

Środki udostępnione Centrum w roku 2013 (2012)Ostateczny budżet

18,53 (19,22) mln euro wkład Unii (1): 97,4 % (97,6 %)

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2013 r.

Liczba stanowisk według planu zatrudnienia: 100 (101) Stanowiska obsadzone: 98 (2) (98) Inni pracownicy:

- pracownicy kontraktowi: 23 (23)

- oddelegowani eksperci krajowi: 4 (3) Łączna liczba pracowników: 125 (124)

- zadania operacyjne: 91 (90)

- zadania administracyjne: 34 (34)

Produkty i usługi w roku 2013 (2012)Analiza polityki i sprawozdawczość

Centrum monitoruje postęp państw w realizacji uzgodnionych celów krótkoterminowych przedstawionych w komunikacie z Brugii. Ukończono karty państw przedstawiające w skrócie postępy w realizacji polityki we wszystkich państwach członkowskich UE, Norwegii i Islandii oraz udostępniono je Komisji Europejskiej, która proponuje zalecenia dla poszczególnych krajów w ramach europejskiego semestru. Grupy dyskusyjne z udziałem członków komitetu doradczego ds. kształcenia zawodowego (ACVT) omówiły skuteczność polityki szkolenia i kształcenia zawodowego (VET) w celu przygotowania "Sprawozdania z monitorowania polityki szkolenia i kształcenia zawodowego" za 2014 r. Ukazała się publikacja internetowa pt. "Opisy krajowych systemów szkolenia i kształcenia zawodowego" przygotowana przez Europejską sieć danych i ekspertyz w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ReferNet), przeznaczona dla 29 państw. Na marcowe spotkanie dyrektorów generalnych ds. szkolenia zawodowego przygotowano publikację pt. "Obserwacje kształcenia i szkolenia zawodowego w Irlandii". Na listopadowe spotkanie dyrektorów generalnych ds. szkolenia zawodowego i na zorganizowaną w trakcie prezydencji Litwy konferencję na temat kształcenia i szkolenia zawodowego przygotowano 2 dokumenty: "Krótki opis kształcenia i szkolenia zawodowego na Litwie" oraz "Obserwacje dotyczące kształcenia i szkolenia zawodowego na Litwie". Opublikowano dokument Centrum "Na drodze do Europy 2020: dane dotyczące kształcenia i szkolenia zawodowego".

Wspólne narzędzia europejskie, kwalifikacje i wyniki nauczania

W celu wsparcia procesu wdrażania narzędzi unijnych Centrum zapewniało grupom roboczym na poziomie UE doradztwo w zakresie polityki i wiedzę fachową. Przeprowadzone przez Centrum badanie dotyczące kwalifikacji na piątym poziomie europejskich ram kwalifikacji i publikacja "Analiza i przegląd elementów opisowych poszczególnych poziomów krajowych ram kwalifikacji w państwach europejskich" bezpośrednio przyczyniły się do wdrożenia europejskich i krajowych ram kwalifikacji. Publikacja dotycząca przeprowadzonego przez Centrum badania "Rola kwalifikacji w regulowaniu dostępu do działalności zawodowej". Wydanie noty informacyjnej na temat możliwości i wyzwań związanych z europejskim systemem transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). Odnotowano 20,85 mln (14,8 mln) wizyt na stronie internetowej Europass, na której wygenerowano 10,16 mln (8,3 mln) CV online. Podczas roboczej kolacji z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego omówiono osiągnięcia i wyzwania związane z narzędziami europejskimi. Opublikowano przeprowadzone przez Centrum badanie "Odnowa zasad dotyczących kształcenia i szkolenia zawodowego: zrozumieć mechanizm wymiany informacji zwrotnej pomiędzy pierwotnym systemem kształceniem i szkolenia zawodowego a rynkiem pracy". Opracowano wstępną wersję noty informacyjnej pt. "Jak utrzymać młodzież w systemie edukacji (zawodowej): skuteczne rozwiązania" na konferencję na temat kształcenia i szkolenia zawodowego zorganizowaną w trakcie prezydencji Litwy.

Kształcenie dorosłych i przekształcenia
Na konferencji na temat kształcenia i szkolenia zawodowego zorganizowanej w trakcie prezydencji Litwy przedyskutowano przeprowadzone przez Centrum badanie pt. "Powrót do pracy - uczenie się poprzez praktykę w miejscu pracy i reintegracja bezrobotnych dorosłych na rynku pracy". Ukazała się publikacja dotycząca badań przeprowadzonych przez Centrum pt. "Korzyści płynące z kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie dla ludzi, organizacji i państw" oraz "Wpływ kształcenia zawodowego w Europie na wyniki osiągane na rynku pracy". Ukończono badanie Centrum na temat walidacji uczenia się pozaformal-nego i nieformalnego w przedsiębiorstwach europejskich, a na wspólnym seminarium Centrum i Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury, rozpoczynającym działania następcze w związku z zaleceniem Rady z 2012 r. w sprawie walidacji, rozpowszechniono podsumowanie głównych punktów badania. W celu wsparcia europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego Centrum zorganizowało konferencję wysokiego szczebla pt. "Odnowa kształcenia i szkolenia zawodowego w celu eliminacji niedopasowania kwalifikacji - uczenie się i przyuczanie do zawodu poprzez praktykę w miejscu pracy dla wszystkich?"
Analiza umiejętności
Centrum wspierało opracowanie unijnej panoramy umiejętności (EUSP), za którą weźmie pełną odpowiedzialność, począwszy od 2014 r. Centrum wydało swoje prognozy na 2013 r. dotyczące podaży umiejętności i zapotrzebowania na nie w Unii Europejskiej. Streszczenie kluczowych ustaleń zostało przestawione w publikacji "Drogi naprawy: trzy scenariusze dotyczące umiejętności i rynku pracy do 2025 r.". Opublikowano opracowanie Centrum pt. "Kwantyfikacja zapotrzebowania na umiejętności w Europie - profile umiejętności zawodowych: metodyka i stosowanie". Wydano notę informacyjną i publikację pt. "Umiejętności na rzecz Europy niskoemisyjnej". Dane i analizy Centrum dotyczące niedopasowania umiejętności przyczyniły się do prac Global Agenda Council (GAC) Światowego Forum Ekonomicznego na temat zatrudnienia i zostały zaprezentowane na szczycie na temat GAC w Abu Zabi w 2013 r.
Wpływ organizacyjny działań Centrum
W ramach (zewnętrznych) ocen Centrum za lata 2007-2012 zbadano, czy prace Centrum były spójne z polityką europejską, i przyjrzano się ich skuteczności i oddziaływaniu oraz synergii z działaniami czterech innych agencji UE. Zwrócono uwagę na to, że: Centrum odniosło znaczące sukcesy na polu wdrażania celów zawartych w ustanawiającym je rozporządzeniu i jest uznawane za wiodący światowy ośrodek wiedzy fachowej na temat ram kwalifikacji i umiejętności; prace Centrum nie powielają działań żadnych innych podmiotów na poziomie europejskim, krajowym czy międzynarodowym; popularność jego rezultatów i materiałów pobieranych ze strony
internetowej znacząco wzrosła; Centrum organizowało dobrej jakości wydarzenia, a poziom zadowolenia ich uczestników był bardzo wysoki; działania były efektywne kosztowo. Centrum korzysta z systemu pomiaru wyników w celu wsparcia zarządzania swoim oddziaływaniem, skutecznością i wydajnością oraz ich oceny. Odniesienia do wyników prac Centrum znalazły się w 173 (169) dokumentach dotyczących polityki na poziomie unijnym. Administracja Centrum nadal wspierała działania w sposób skuteczny i wydajny. Badanie przeprowadzone wśród pracowników w 2013 r. potwierdziło ich zadowolenie z usług administracyjnych i wsparcia.

W celu uzyskania dalszych informacji zob. www.cedefop.europa.eu (sprawozdanie roczne i roczne sprawozdanie z działalności na rok 2013).

(1) Uwaga: W tym dochody przeznaczone na określony cel pochodzące z umów o delegowanie zadań Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych. W 2013 r. wyniosły one 0,6 mln euro (w 2012 r. - 1,32 mln euro).

(2) W tym stanowiska obsadzone (96) oraz złożone oferty pracy (2) (zgodnie z wieloletnim strategicznym planem zatrudnienia).

Źródło: załącznik przekazany przez Centrum.

ODPOWIEDŹ CENTRUM

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Trybunału.

1 Dz.U. L 39 z 13.2.1975, s. 1.
2 Do celów informacyjnych w załączniku II skrótowo przedstawiono kompetencje i działania Centrum.
3 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu oraz rachunku wyniku ekonomicznego, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej.
4 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje rachunek wyniku budżetowego wraz z załącznikiem.
5 Art. 39 i 50 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1271/2013 (Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42).
6 Zasady rachunkowości przyjęte przez księgowego Komisji opierają się na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości Sektora Publicznego (IPSAS) wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych, a w kwestiach nimi nieobjętych - na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR)/Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
7 Art. 107 rozporządzenia (UE) nr 1271/2013.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.