Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Agencji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.311.86

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 grudnia 2008 r.

SPRAWOZDANIE

dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Agencji

(2008/C 311/13)

(Dz.U.UE C z dnia 5 grudnia 2008 r.)

WSTĘP

1. Agencja Wykonawcza Programu Zdrowia Publicznego (zwana dalej "Agencją") została ustanowiona na mocy decyzji Komisji 2004/858/WE(1). Agencję ustanowiono na okres rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2005 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2010 r. Agencja zarządza działaniami Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego. Agencja uzyskała niezależność finansową dnia 15 grudnia 2006 r. w zakresie wykonania budżetu na 2007 r.

2. W tabeli 1 skrótowo przedstawiono kompetencje i działania Agencji. Najważniejsze dane pochodzące ze sporządzonego przez Agencję sprawozdania finansowego za rok budżetowy 2007 przedstawiono w tabelach 2, 3 i 4.

POŚWIADCZENIE WIARYGODNOŚCI

3. Niniejsze poświadczenie jest skierowane do Parlamentu Europejskiego i Rady na mocy art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r.(2). Sporządzono je w wyniku zbadania sprawozdania finansowego Agencji zgodnie z postanowieniami art. 248 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

4. Sprawozdanie finansowe Agencji za rok budżetowy zakończony dnia 31 grudnia 2007 r.(3) zostało sporządzone przez jej dyrektora zgodnie z art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 i przekazane Trybunałowi, który jest zobowiązany do wydania poświadczenia na temat wiarygodności tego sprawozdania oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u jego podstaw.

5. Trybunał przeprowadził kontrolę zgodnie z międzynarodowymi standardami kontroli IFAC i ISSAI(4) oraz opracowanymi przez te organizacje kodeksami etyki w takim zakresie, w jakim znajdują one zastosowanie w kontekście Wspólnoty Europejskiej. Kontrola została zaplanowana i przeprowadzona tak, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw legalne i prawidłowe.

6. Trybunał uzyskał uzasadnioną podstawę do wydania poniższego poświadczenia:

Wiarygodność rozliczeń
Sprawozdanie finansowe Agencji za rok budżetowy zakończony dnia 31 grudnia 2007 r. jest wiarygodne we wszystkich istotnych aspektach.
Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw rozliczeń
Transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Agencji są, jako całość, legalne i prawidłowe.
Przedstawiona poniżej uwaga nie podważa opinii Trybunału.

UWAGI

7. Ostateczny budżet Agencji na 2007 r. wyniósł 4,1 mln euro. Niemal wszystkie środki budżetowe zostały przyznane na zobowiązania: środki przeniesione wyniosły 1,5 mln euro. Znaczna część tych przeniesień przeznaczonych na wydatki administracyjne nie była uzasadniona zobowiązaniami prawnymi lub dotyczyła dostaw towarów lub usług, które w dużym stopniu miały być zrealizowane w 2008 r. Powyższa sytuacja stanowiła naruszenie zasady jednoroczności.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu na posiedzeniu w dniu 18 września 2008 r.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego
Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Prezes

______

(1) Dz.U. L 369 z 15.12.2004, s. 73.

(2) Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 5.

(3) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w dniu 5 czerwca 2008 r. i wpłynęło do Trybunału w dniu 27 czerwca 2008 r.

(4) Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC) i Międzynarodowe Standardy Najwyższych Organów Kontroli (ISSAI).

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

Tabela 1

Agencja Wykonawcza Programu Zdrowia Publicznego (PHEA) - Luksemburg

grafika

Tabela 2

Agencja Wykonawcza Programu Zdrowia Publicznego (PHEA) - Luksemburg - Wykonanie budżetu za rok budżetowy 2007

grafika

Tabela 3

Agencja Wykonawcza Programu Zdrowia Publicznego (PHEA) - Luksemburg - Rachunek dochodów i wydatków za rok budżetowy 2007

grafika

Tabela 4

Agencja Wykonawcza Programu Zdrowia Publicznego (PHEA) - Luksemburg - Bilans na dzień 31 grudnia 2007 r.

grafika

ODPOWIEDZI AGENCJI

7. Agencja przyjmuje do wiadomości uwagi Trybunału. Należy podkreślić jednak, że w kilku przypadkach Agencja musiała przewidzieć przeniesienia w celu wywiązania się z przepisów prawnych lub zobowiązań umownych (np. czynsz płatny z góry). W przyszłości Agencja będzie w pełni przestrzegać zasady jednoroczności.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.