Sprawozdanie dotyczące napromieniowania żywności za rok 2006.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.282.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 listopada 2008 r.

Sprawozdanie Komisji dotyczące napromieniowania żywności za rok 2006

(2008/C 282/04)

(Dz.U.UE C z dnia 6 listopada 2008 r.)

STRESZCZENIE

Zgodnie z art. 7 ust. 3 dyrektywy 1999/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących środków spożywczych oraz składników środków spożywczych poddanych działaniu promieniowania jonizującego(1) państwa członkowskie są zobowiązane do przesłania Komisji co roku:

– wyników kontroli przeprowadzonych w jednostkach przeprowadzających napromieniowanie, szczególnie w odniesieniu do kategorii i ilości produktów poddawanych promieniowaniu oraz stosowanych dawek

oraz

– wyników kontroli przeprowadzonych na etapie wprowadzania produktów do obrotu i metod stosowanych do wykrywania napromieniowanej żywności.

W 2006 r. zatwierdzone jednostki przeprowadzające napromieniowanie znajdowały się w 10 państwach członkowskich. Wszystkie te państwa członkowskie przekazały wymagane informacje dotyczące kategorii żywności poddanych promieniowaniu, ilości lub dawek. W 2006 r. w Unii Europejskiej zostało poddanych promieniowaniu 15.058 ton żywności.

18 państw członkowskich przedłożyło sprawozdania dotyczące kontroli żywności wprowadzanej do obrotu. Ogółem w 2006 r. kontroli poddano 6.386 próbek żywności. Stwierdzono, że 3,3 % produktów wprowadzonych do obrotu zostało nielegalnie poddanych promieniowaniu lub niewłaściwie oznakowanych.

Naruszenia dotyczą różnych kategorii produktów w różnym stopniu. Kategorie produktów, w których stwierdzono stosunkowo najwięcej niezgodności z wymogami to suplementy diety (w Niemczech, Finlandii i Zjednoczonym Królestwie) oraz zupy i sosy (w Niemczech). W Niemczech liczba niespełniających wymogów próbek w kategorii "azjatyckie przekąski z makaronu" wyraźnie zmalała (z 37 % w 2005 r. do 5 % w 2006 r.).

Różnice w wynikach kontroli między państwami członkowskimi można częściowo wyjaśnić doborem próbek i skutecznością zastosowanych metod analitycznych.

1. PODSTAWA PRAWNA I KONTEKST

Zgodnie z art. 7 ust. 3 dyrektywy 1999/2/WE państwa członkowskie są zobowiązane do przesyłania Komisji co roku:

- wyników kontroli przeprowadzonych w jednostkach przeprowadzających napromieniowanie, szczególnie w odniesieniu do kategorii i ilości produktów poddawanych promieniowaniu oraz stosowanych dawek

oraz

- wyników kontroli przeprowadzonych na etapie wprowadzania produktów do obrotu i metod stosowanych do wykrywania napromieniowanej żywności.

Komisja publikuje wyniki w formie sprawozdań rocznych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

Informacje dotyczące ogólnych aspektów napromieniowania żywności są dostępne na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Konsumentów(2).

1.1. Jednostki przeprowadzające napromieniowanie

Zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 1999/2/WE żywność może być poddawana promieniowaniu wyłącznie w zatwierdzonych jednostkach przeprowadzających napromieniowanie. Jednostki w UE są zatwierdzane przez właściwe organy państw członkowskich(2). Państwa członkowskie mają obowiązek powiadamiania Komisji o swoich zatwierdzonych jednostkach przeprowadzających napromieniowanie (art. 7 ust. 1).

Wykaz upoważnionych jednostek w państwach członkowskich został opublikowany przez Komisję(3)

1.2. Napromieniowana żywność

W UE dozwolone jest poddawanie promieniowaniu suszonych ziół aromatycznych, przypraw korzennych i warzywnych (dyrektywa 1999/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu środków spożywczych oraz składników środków spożywczych poddanych działaniu promieniowania jonizującego(4)). Ponadto siedem państw członkowskich zawiadomiło Komisję, że utrzymują one krajowe zezwolenia dla niektórych rodzajów żywności, zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 1999/2/WE. Wykaz krajowych zezwoleń został opublikowany przez Komisję(5).

Zgodnie z art. 6 dyrektywy 1999/2/WE na wszelkiej napromieniowanej żywności lub napromieniowanych składnikach żywności złożonej umieszcza się wyrazy "napromieniowane" lub "poddane promieniowaniu jonizującemu".

Do celów egzekwowania prawidłowego oznakowania i wykrywania niedozwolonych produktów Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), po uzyskaniu odpowiedniego mandatu od Komisji Europejskiej, ustalił normy dla kilku metod analitycznych.

2. WYNIKI KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W JEDNOSTKACH PRZEPROWADZAJĄCYCH NAPROMIENIOWANIE

Szczegółowe informacje dotyczące jednostek w państwach członkowskich znajdują się na stronie internetowej Komisji:

http://europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/irradiation/approved_facilities_en.pdf

Państwa członkowskie przekazały następujące informacje:

2.1. Belgia

Inspekcje przeprowadzone przez właściwe organy w 2006 r. potwierdziła, że jednostka przeprowadzająca napromieniowanie Sterigenics S.A. spełnia wymogi określone w dyrektywie 1999/2/WE.

W poniższej tabeli przedstawiono kategorie i ilości żywności poddanej promieniowaniu w tej jednostce w 2006 r.

ŻywnośćIlość (t)
Żabie udka2.784,3
Ryby i skorupiaki504,4
Zioła i przyprawy433,2
Drób295,5
Mięso224,6
Sproszkowane jaja167,2
Warzywa73,2
Sucha krew30,0
Guma arabska17,7
Owoce suszone1,1
Pozostałe949,4
Razem5.480,6

2.2. Republika Czeska

Inspekcja przeprowadzona przez właściwe organy w 2006 r. potwierdziła, że jednostka przeprowadzająca napromieniowanie Artimspol.s.r.o. spełnia wymogi określone w dyrektywie 1999/2/WE.

W poniższej tabeli przedstawiono kategorie i ilości żywności poddanej promieniowaniu w tej jednostce w 2006 r.

ŻywnośćIlość (t)Całkowita średnia zaabsorbowana dawka promieniowania (kGy)
Suszone zioła aromatyczne, przyprawy korzenne i warzywne79,55-10
Razem79,5

2.3. Niemcy

W okresie objętym sprawozdaniem w Niemczech działało pięć zatwierdzonych jednostek przeprowadzających napromieniowanie.

a) Gamma Service Produktbestrahlung GmbH, Radeberg

Inspekcja przeprowadzona przez właściwe organy w 2006 r. potwierdziła, że jednostka przeprowadzająca napromieniowanie spełnia wymogi określone w dyrektywie 1999/2/WE.

W poniższej tabeli przedstawiono kategorie i ilości żywności poddanej promieniowaniu w tej jednostce w 2006 r.

ŻywnośćIlość (t)Średnia zaabsorbowana dawka (kGy)
Przyprawy i zioła168,7<10
Warzywa suszone69,3<10
Razem238,0

Z całkowitej ilości napromieniowanej żywności 71,3 tony wywieziono do krajów trzecich.

b) BGS/Beta-Gamma Service GmbH&Co. KG, Wiehl

Inspekcja przeprowadzona przez właściwe organy w 2006 r. potwierdziła, że obie jednostki przeprowadzające napromieniowanie spełniają wymogi określone w dyrektywie 1999/2/WE.

W poniższej tabeli przedstawiono kategorie i ilości żywności poddanej promieniowaniu w tych jednostkach w 2006 r.

ŻywnośćIlość (t)Średnia zaabsorbowana dawka (kGy)
Przyprawy i zioła4,54-10
Świeże warzywa3,46-10
Warzywa suszone9,96-9
Razem17,8

Całość żywności poddanej promieniowaniu została wywieziona do krajów trzecich.

c) Isotron Deutschland GmbH, Allershausen

Inspekcja przeprowadzona przez właściwe organy w 2006 r. potwierdziła, że jednostka przeprowadzająca napromieniowanie spełnia wymogi określone w dyrektywie 1999/2/WE.

W poniższej tabeli przedstawiono kategorie i ilości żywności poddanej promieniowaniu w tej jednostce w 2006 r.

ŻywnośćIlość (t)Średnia zaabsorbowana dawka (kGy)
Przyprawy i zioła64,35-10
Warzywa18,910
Razem83,2

Całość żywności poddanej promieniowaniu została wywieziona do krajów trzecich.

d) Beta-Gamma Service GmbH&Co. KG, Bruchsal

W wymienionej jednostce żywność nie była poddawana promieniowaniu w 2006 r.

2.4. Hiszpania

W Hiszpanii istnieją dwie zatwierdzone jednostki przeprowadzające napromieniowanie żywności.

a) Ionmed esterilización, S.A.

Inspekcja przeprowadzona przez właściwe organy w 2006 r. potwierdziła, że jednostka przeprowadzająca napromieniowanie spełnia wymogi określone w dyrektywie 1999/2/WE.

W poniższej tabeli przedstawiono kategorie i ilości żywności poddanej promieniowaniu w tej jednostce w 2006 r.

ŻywnośćIlość (t)Średnia zaabsorbowana dawka (kGy)
Suszone zioła aromatyczne, przyprawy korzenne i warzywne290,6<10

b) Aragogamma, SA,

W wymienionej jednostce żywność nie była poddawana promieniowaniu w 2006 r.

2.5. Francja

We Francji istnieje sześć zatwierdzonych jednostek przeprowadzających napromieniowanie żywności. Inspekcja przeprowadzona przez właściwe organy w 2006 r. potwierdziła, że cztery z tych jednostek spełniają wymogi określone w dyrektywie 1999/2/WE. Uwagi dotyczące dwóch pozostałych były związane z rejestracją, statusem produktów przed poddaniem ich promieniowaniu oraz pomiarem dawek promieniowania.

W poniższej tabeli przedstawiono kategorie i ilości żywności poddanej promieniowaniu w tych jednostkach w 2006 r.

ŻywnośćIlość (t)Średnia zaabsorbowana dawka (kGy)
Zioła, przyprawy i warzywa suszone11010
Guma arabska1493
Drób1.7805
Mrożone żabie udka9655
Razem3.004

2.6. Węgry

Urzędowa inspekcja przeprowadzona przez właściwe organy w 2006 r. potwierdziła, że jednostka przeprowadzająca napromieniowanie AGROSTER Besugárzó Rt. (Budapest, Jászberényi út 5.) spełnia wymogi określone w dyrektywie 1999/2/WE.

W poniższej tabeli przedstawiono kategorie i ilości żywności poddanej promieniowaniu w tej jednostce w 2006 r.

ŻywnośćIlość (t)Średnia zaabsorbowana dawka (kGy)
Przyprawy, ostra papryka36,34-8
Produkty liofilizowane13,63-6
Zioła75,03-8
Razem124,9

2.7. Włochy

We Włoszech istnieje jedna zatwierdzona jednostka przeprowadzająca napromieniowanie żywności. Właściwe organy potwierdziły spełnianie wymogów przez jednostkę Gammarad Italia SPA.

W poniższej tabeli przedstawiono kategorię i ilości żywności poddanej promieniowaniu w tej jednostce w 2006 r.

ŻywnośćIlość (t)Średnia zaabsorbowana dawka (kGy)
Suszone zioła aromatyczne i przyprawy warzywne2,49
Razem2,4

2.8. Niderlandy

W 2006 r. Isotron NL poddał promieniowaniu następujące produkty w swoich dwóch jednostkach produkcyjnych znajdujących się w Ede i Etten-Leur. Liczby odpowiadają liczbie palet, których średnia waga wynosi 800 kg, a średnia objętość 2 m3. Kategoria "żywność" odpowiada produktom, które mogą zostać napromieniowane w kraju przeznaczenia.

Liczba palet w EdeLiczba palet w Etten-Leur
Przyprawy/zioła1.175242
Warzywa liofilizowane4041.691
Mięso drobiowe (mrożone)2175
Krewetki (chłodzone)36
Krewetki (mrożone)650
Części żab21684
Białko jaj (chłodzone)1600
Żywność(1)6701.353
Próbki żywności472
Razem3.0233.377
(1) Produkty przeznaczone na wywóz do krajów trzecich.

Całkowita liczba paczek poddanych napromieniowaniu w Niderlandach w 2006 r. wynosiła: 3.023 + 3.377 = 6.400; co odpowiada 5.120 tonom produktów żywnościowych.

2.9. Polska

W Polsce istnieją dwie zatwierdzone jednostki przeprowadzające napromieniowanie żywności:

W poniższych tabelach przedstawiono kategorie i ilości żywności poddanej napromieniowaniu w tych jednostkach w 2006 r.

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

ŻywnośćIlość (t)Średnia zaabsorbowana dawka (kGy)
Suche przyprawy, suche zioła aromatyczne, przyprawy warzywne616,75-10

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

ŻywnośćIlość (t)Średnia zaabsorbowana dawka (kGy)
Przyprawy0,457-10
Razem0,45

2.10. Zjednoczone Królestwo

W Zjednoczonym Królestwie istnieje jedna zatwierdzona jednostka przeprowadzająca napromieniowanie żywności.

Jednostka ta w 2006 r. nie poddała napromieniowaniu żadnej żywności w ramach swojego zezwolenia.

2.11. Podsumowanie sytuacji w UE

W dziesięciu państwach członkowskich istnieją jednostki zatwierdzone zgodnie z art. 7 ust. 2 dyrektywy 1999/2/WE.

Dziewięć państw członkowskich przesłało Komisji wyniki kontroli przeprowadzonych w jednostkach przeprowadzających napromieniowanie oraz dane dotyczące ilości napromieniowanej żywności.

3. WYNIKI KONTROLI PRZEPROWADZONYCH NA ETAPIE WPROWADZANIA PRODUKTÓW DO OBROTU I METOD STOSOWANYCH DO WYKRYWANIA NAPROMIENIOWANEJ ŻYWNOŚCI.

Państwa członkowskie przekazały następujące informacje:

3.1. Austria

138 próbek poddano kontroli sprawdzającej, czy zostały one poddane działaniu promieniowania jonizującego. Nie stwierdzono napromieniowania żadnej z nich.

Żywność poddana analizieLiczba zbadanych próbek: 138Zastosowana metoda CEN
Wyniki: nienapromieniowaneWyniki: napromieniowane, nieprawidłowo oznakowane
Bazylia30EN 1788/EN 13751
Oregano100EN 1788/EN 13751
Majeranek40EN 1788/EN 13751
Papryka100EN 1788/EN 13751
Pieprz140EN 1788/EN 13751
Rozmaryn30EN 1788/EN 13751
Tymianek50EN 1788/EN 13751
Herbaty ziołowe510EN 1788/EN 13751
Kurczak190EN 1786
Indyk60EN 1786
Kaczka100EN 1786
Gęś30EN 1786
Razem1380
Ogółem w % zbadanych próbek1000

3.2. Belgia

Ogółem zbadano 100 próbek. Stwierdzono napromieniowanie w jednej z nich.

Żywność poddana analizieLiczba zbadanych próbek: 100Zastosowana metoda CEN
Wyniki: nienapromieniowaneWyniki: napromieniowane, nieprawidłowo oznakowane (pochodzenie)
Przyprawy90EN 1788
Suszone owoce i warzywa210EN 1788
Świeże truskawki110EN 1788
Suplementy diety171
Krewetki220EN 1788
Skorupiaki i małże190EN 1788
Razem991
Ogółem w % zbadanych próbek991

3.3. Cypr

W 2006 r. nie przeprowadzono żadnych kontroli analitycznych dotyczących napromieniowania żywności na etapie wprowadzania produktów do obrotu.

3.4. Republika Czeska

Ogółem zbadano 115 próbek. Stwierdzono napromieniowanie 4 próbek, które nie były prawidłowo oznakowane.

Żywność poddana analizieLiczba zbadanych próbek: 115Zastosowana metoda CEN
Wyniki: nienapromieniowaneWyniki: napromieniowane, nieprawidłowo oznakowane
Przyprawy220EN 1788
Herbaty ziołowe131EN 1788
Suplementy diety72(1)EN 1788
Makaron instant91(2)EN 1788
Świeże owoce300EN 1788/EN 1785
Drób150EN 1785
Ryby i skorupiaki120EN 1785
Krewetki30EN 1785
Razem1114
Ogółem w % zbadanych próbek96,53,5
(1) Suszone sprasowane zioła.

(2) Napromieniowana mieszanka przypraw.

3.5. Niemcy

Ogółem poddano badaniom 4.137 próbek żywności, z których 71 zostało poddane napromieniowaniu - 5 z nich spełniało wymogi, zaś 66 (tj. 1,6 %) nie.

- 23 próbki należą do żywności, co do której napromieniowanie jest dozwolone, ale były one nieprawidłowo oznaczone

- 41 próbek należy do kategorii żywności, dla której napromieniowanie nie jest dozwolone, i dodatkowo nie zostały one oznaczone

- 2 próbki zostały oznaczone jako napromieniowane ale ich napromieniowanie było niedozwolone

Kategorie produktów, w których stwierdzono największy odsetek niezgodnych z wymogami próbek to suplementy diety (11 %) oraz zupy i sosy (9 %). Liczba niespełniających wymogów próbek w kategorii "azjatyckie przekąski z makaronu, przekąski podawane na przyjęciach, pizza, przekąski podawane w czasie oglądania telewizji" wyraźnie zmalała (z 37 % w 2005 r. do 5 % w 2006 r.).

Żywność poddana analizieLiczba zbadanych próbek: 4.137Zastosowana metoda CEN
Wyniki: nienapromieniowaneWyniki: napromieniowane, ale bez zezwolenia lub nieprawidłowo oznakowane
Mleko/przetwory mleczne410EN 1375; EN 1784; EN 1785; EN 1787; EN 1788
Ser z ziołami580EN 1787; EN 1788; EN 1788 mod.; EN 13751
Masło z ziołami290EN 1787; EN 1788
Jaja, produkty z jaj60EN 1784
Mięso (w tym mięso mrożone z wyjątkiem drobiu i dziczyzny)180EN 1784; EN 1786
Produkty mięsne (z wyjątkiem kiełbas)390EN 1784; EN 1786
Kiełbasy580EN 1784; EN 1786; EN 1787; EN 1788
Drób1410EN 1784 mod.; EN 1786
Dziczyzna120EN 1784; EN 1786
Ryby i produkty rybołówstwa1400L 00.00 41 ESR; EN 1784 mod., EN 1786; EN 1788
Skorupiaki, małże, omułki i inne zwierzęta wodne, w tym produkty z nich uzyskane2584EN 1786; ASU analog § 64 LFGB L 12.01; EN 13751; § 64 LFGB L 53.00-3, L 00.00-42
Jadalne nasiona roślin strączkowych470EN 1787, EN 1788
Zupy, sosy17518EN 1375, EN 1784; EN 1785; EN 1787; EN 1788; PSL, EN 13751
Zboża i produkty zbożowe340EN13708; § 64 L 00.00-43, EN 1787; EN 1788
Nasiona oleiste520EN 1784; EN 1788
Orzechy1020EN 1375; EN 1784; EN 1784 mod.; EN 1787; EN 1788
Ziemniaki, części roślin o wysokiej zawartości skrobi560EN 13751; EN 1788
Świeże warzywa, sałata720EN 13708; EN 13751; EN 1787; EN 1788
Suszone warzywa i produkty warzywne782EN 13751; EN 1787; EN 1788
Świeże grzyby180EN 1788; EN 1375
Grzyby suszone lub produkty z grzybów1995EN 13708; EN 13751; EN 1787; EN 1788
Świeże owoce1090EN 1787; EN 1788; EN 1784
Suszone owoce lub produkty z owoców2000EN 13708; EN 13751; EN 1787; EN 1788
Kakao w proszku110
Kawa, surowa5EN 13751, EN 1788
Herbaty, produkty herbatopodobne4313EN 13708; EN 13751; EN 1787; EN 1788, § 64 L 00.00-43
Potrawy gotowe do podania210EN 13751; EN 1786; EN 1787; EN 1788
Przyprawy, w tym preparaty i sól z dodatkiem przypraw1.33916EN 13751; EN 1784; EN 1787; EN 1788 PSL, § 64 L 00.00-43
Zioła840EN 13751, EN 1787, EN 1788
Suche gotowe dania431EN 13751; EN 1787; EN 1788, § 64 L 00.00-43
Azjatyckie przekąski z makaronu, przekąski podawane na przyjęciach, pizza, przekąski podawane w czasie oglądania telewizji824EN 1788; PSL
Suplementy diety8711EN 13751; EN 13708, EN 1787; EN 1788; § 64 L 00.00-43
Inne211EN 13751; EN 1787; EN 1788
Razem4.06666
Ogółem w % zbadanych próbek98,41,6

5 próbek zostało poddanych napromieniowaniu i spełnia wymogi dyrektyw UE: 2 próbki należą do kategorii "Skorupiaki, małże, omułki i inne zwierzęta wodne, w tym produkty z nich uzyskane", zaś 3 pozostałe próbki do kategorii "Zupy i sosy".

3.6. Dania

W 2006 r. nie przeprowadzono żadnych kontroli analitycznych dotyczących napromieniowania żywności na etapie wprowadzania produktów do obrotu.

3.7. Estonia

Ogółem zbadano 10 próbek żywności, napromieniowania nie stwierdzono w przypadku żadnej z nich.

Żywność poddana analizieLiczba zbadanych próbek: 10Zastosowana metoda CEN
Wyniki: nienapromieniowaneWyniki: napromieniowane, nieprawidłowo oznakowane
Przyprawy50PSL, EN 13751
Herbata50PSL, EN 13751
Razem100
Ogółem w % zbadanych próbek1000

3.8. Grecja

Ogółem zbadano 3 próbki żywności, napromieniowania nie stwierdzono w przypadku żadnej z nich.

Żywność poddana analizieLiczba zbadanych próbek: 3Zastosowana metoda CEN
Wyniki: nienapromieniowaneWyniki: napromieniowane
Zioła i przyprawy20EN 13751 (PPSL)
Herbata10EN 13751 (PPSL)
Razem30
Ogółem w % zbadanych próbek1000

3.9. Hiszpania

W 2006 r. nie przeprowadzono żadnych kontroli analitycznych dotyczących napromieniowania żywności na etapie wprowadzania produktów do obrotu.

3.10. Finlandia

Ogółem zbadano 246 próbek. Spośród 158 próbek suszonych przypraw i ziół 19 zawierało materiał poddany promieniowaniu. Spośród 77 suplementów diety poddanych badaniom 10 zawierało materiał poddany promieniowaniu. Z 11 próbek owoców morza, jedna zawierała materiał poddany promieniowaniu.

Żaden z poddanych promieniowaniu produktów nie został odpowiednio oznaczony, a jednostki przeprowadzające napromieniowanie, w których produkty te zostały poddane promieniowaniu, nie były zatwierdzone przez UE.

Żywność poddana analizieLiczba zbadanych próbek: 246Zastosowana metoda CEN
Wyniki: nienapromieniowaneWyniki: napromieniowane, nieprawidłowo oznakowane
Suszone przyprawy i zioła13919EN 13751; EN 1788
Suplementy diety6710EN 13751; EN 1788
Owoce morza101
Razem21630
Ogółem w % zbadanych próbek8812

3.11. Francja

Ogółem zbadano 216 próbek, z których 32 zostały napromieniowane i nie były prawidłowo oznakowane.

Żywność poddana analizieLiczba zbadanych próbek: 216Zastosowana metoda CEN
Wyniki: nienapromieniowaneWyniki: napromieniowane
Mrożone mięso ślimaków20EN 1788
Grzyby suszone710EN 1788
Suplementy diety na bazie warzyw115EN 1788
Skorupiaki i małże4524EN 1788
Żabie udka32EN 1788
Suszone owoce10EN 1788
Przyprawy i zioła160EN 1788
Suszone warzywa i ich pochodne130EN 1788
Małe czerwone owoce i pozostałe jagody40EN 1788
Azjatyckie przekąski na bazie makaronu liofilizowane141EN 1788
Krewetki100EN 1788
Suszona tarta masa orzecha kokosowego30EN 1788
Herbaty i napary ziołowe10EN 1788
Razem18432
Ogółem w % zbadanych próbek8515

Z 24 próbek skorupiaków i małży niespełniających wymogów 22 to próbki ogonków krewetek, zebrane w tym samym przedsiębiorstwie.

3.12. Węgry

Ogółem zbadano 104 próbki żywności, napromieniowanie stwierdzono w przypadku dwóch z nich.

Żywność poddana analizieLiczba zbadanych próbek: 104
Wyniki: nienapromieniowaneWyniki: napromieniowane, nieprawidłowo oznakowane
Przyprawy801
Herbata230
Suplementy diety11
Razem1022
Ogółem w % zbadanych próbek982

3.13. Irlandia

Ogółem w 2006 r. zbadano 452 próbki. Stwierdzono napromieniowanie 13 próbek, które nie były prawidłowo oznakowane.

Żywność poddana analizieLiczba zbadanych próbek: 452Zastosowana metoda CEN
Wyniki: nienapromieniowaneWyniki: napromieniowane, nieprawidłowo oznakowane
Makaron1071Metoda EN 13751 do badania przesiewowego, potwierdzenie metodą EN 1788
Zupy i sosy100
Przyprawy/buliony383
Zioła i przyprawy2208
Kawa i herbata (w tym herbaty ziołowe)430
Nasiona130
Zboża, wypieki i drożdże80
Suplementy diety/witaminy91
Owoce i warzywa10
Różne30
Razem43913
Ogółem w % zbadanych próbek97 %3%

3.14. Włochy

Ogółem zbadano 66 próbek żywności, nie stwierdzono napromieniowania w przypadku żadnej z nich.

Żywność poddana analizieLiczba zbadanych próbek: 66Zastosowana metoda CEN
Wyniki: nienapromieniowaneWyniki: napromieniowane, nieprawidłowo oznakowane
Przyprawy, zioła i ekstrakty warzywne660EN 13784
Razem660
Ogółem w % zbadanych próbek660

3.15. Łotwa

Wymienione państwo członkowskie nie przekazało informacji dotyczących wyników kontroli przeprowadzonych na rynku.

3.16. Litwa

Ogółem zbadano 30 próbek żywności, napromieniowanie stwierdzono w przypadku jednej z nich.

Żywność poddana analizieLiczba zbadanych próbek: 30Zastosowane metody CEN
Wyniki: nienapromieniowaneWyniki: napromieniowane
Przyprawy i zioła70LST EN 13783:2004
Herbata221LST EN 13783:2004
Razem291
Ogółem w % zbadanych próbek1003

3.17. Luksemburg

Ogółem zbadano 20 próbek żywności, nie stwierdzono napromieniowania w przypadku żadnej z nich.

Żywność poddana analizieLiczba zbadanych próbek: 20Zastosowana metoda CEN
Wyniki: nienapromieniowaneWyniki: napromieniowane
Przyprawy150EN 1788
Suszone owoce10EN 1788
Herbata40EN 1788
Razem200
Ogółem w % zbadanych próbek1000

3.18. Malta

Wymienione państwo członkowskie nie przekazało informacji dotyczących wyników kontroli przeprowadzonych na rynku.

3.19. Niderlandy

Wymienione państwo członkowskie nie przekazało informacji dotyczących wyników kontroli przeprowadzonych na rynku.

3.20. Polska

Ogółem zbadano 139 próbek. Stwierdzono napromieniowanie 2 próbek, które nie były prawidłowo oznakowane.

Żywność poddana analizieLiczba zbadanych próbek: 139Zastosowana metoda CEN
Wyniki: nienapromieniowaneWyniki: napromieniowane, nieprawidłowo oznakowane
Suszone zioła, przyprawy korzenne i warzywne512EN 1786; EN 1787; EN 1788
Ziemniaki30EN 1786; EN 1787; EN 1788
Cebula i czosnek210EN 1786; EN 1787; EN 1788
Drób10EN 1786; EN 1787; EN 1788
Orzechy niełuskane340EN 1786; EN 1787; EN 1788
Krewetki, ryby220EN 1786; EN 1787; EN 1788
Świeże owoce70EN 1786; EN 1787; EN 1788
Razem1372
Ogółem w % zbadanych próbek991

3.21. Portugalia

Wymienione państwo członkowskie nie przekazało informacji dotyczących wyników kontroli przeprowadzonych na rynku.

3.22. Szwecja

W 2006 r. przebadano 8 próbek, głównie mięsa drobiowego, metodą CEN EN 1784; żadna z nich nie była napromieniowana.

3.23. Słowacja

Ogółem zbadano 37 próbek żywności, napromieniowania nie stwierdzono w przypadku żadnej z nich.

Żywność poddana analizieLiczba zbadanych próbek: 37Zastosowana metoda
Wyniki: nienapromieniowaneWyniki: napromieniowane
Pistacje, różne rodzaje orzechów180GC
Sery170GC
Kaczka20GC
Razem370
Ogółem w % zbadanych próbek1000

3.24. Słowenia

W 2006 r. poddano badaniu 40 próbek; stwierdzono napromieniowanie trzech próbek suplementów diety.

Żywność poddana analizieLiczba zbadanych próbek: 40Zastosowana metoda CEN
Wyniki: nienapromieniowaneWyniki: niejednoznaczneWyniki: napromieniowane
Przyprawy i zioła1000EN 13751
Suplementy diety843EN 1788; EN 13751
Suche mieszanki do zup1050EN 1788; EN 13751
Razem2893
Ogółem w % zbadanych próbek7022,57,56

3.25. Zjednoczone Królestwo

Agencja Norm Żywności (The Food Standards Agency) została powiadomiona o 530 produktach, z których lokalne organy kontroli Zjednoczonego Królestwa pobrały próbki w 2006 r. i poddały je analizie, stosując standardowe metody wykrywania napromieniowanej żywności. Spośród tych 530 próbek 49 (9 %) było napromieniowane. Próbki określone w sprawozdaniu jako "niejednoznaczne" zostały oznaczone jako pośrednie przy pomocy metody CEN EN 13751:2002 i nie były dalej analizowane, lub były próbkami o "niskiej czułości" tzn. frakcja ziarna mineralnego tych próbek była zbyt mała, aby przeprowadzić dokładną analizę.

Żywność poddana analizieLiczba zbadanych próbek: 530Zastosowana metoda
Wyniki: nienapromieniowaneWyniki: niejednoznaczneWyniki: napromieniowane
Suszone zioła, przyprawy korzenne i warzywne2532220EN 13751; EN 1778
Kuskus i suche przyprawy300
Suche mieszanki do zup1020
Makarony i suche przyprawy6467
Ryż i suche przyprawy310
Makaron i suche przyprawy200
Sosy (płynne lub mrożone)141
Suszone owoce500
Warzywa, w tym cebula900
Herbata1116
Olej400
Ryby/owoce morza, tj. skorupiaki, krewetki400
Suplementy diety52916
Różne500
Razem4394249
Ogółem w % zbadanych próbek8389

3.26. Podsumowanie sytuacji w UE

Poniższa tabela zawiera zestawienie zbadanych próbek i wyników otrzymanych dla całej UE:

Państwo członkowskieLiczba nienapromiemowanych próbekLiczba napromieniowanych próbek% próbek napromieniowanych, nieprawidłowo oznakowanych
AT13800
BE9911
CYBKABKABKA
CZ11143,5
DE4.066711,6
DKBKABKABKA
EE1000
EL300
ESBKABKABKA
FI2163012
FR1843215
HU10222
IE439133
IT6600
LVBDBDBD
LT2913
LU2000
MTBDBDBD
NLBDBDBD
PL13721
PTBDBDBD
SE800
SK3700
SI28(*)38
UK439(*)499
Razem6.1342033,3
BD Brak danych - państwo członkowskie nie przekazało informacji

BKA Brak kontroli analitycznych - w 2006 r nie zostały przeprowadzone kontrole analityczne

(*) Słowenia i Zjednoczone Królestwo zaszeregowały odpowiednio 9 próbek i 42 próbki jako niejednoznaczne

4. WNIOSKI

4.1. Wyniki kontroli przeprowadzonych w jednostkach przeprowadzających napromieniowanie

Zgodnie z dyrektywą 1999/2/WE państwa członkowskie są zobowiązane do przekazywania Komisji wyników kontroli w jednostkach przeprowadzających napromieniowanie oraz informacji o kategoriach i ilości żywności poddanej promieniowaniu i o zastosowanych dawkach.

W 2006 r. zatwierdzone jednostki przeprowadzające napromieniowanie znajdowały się w 10 państwach członkowskich.

Wszystkie 10 wspomnianych państw członkowskich przekazało wymagane informacje dotyczące kategorii żywności poddanych napromieniowaniu.

W 2006 r. w Unii Europejskiej zostało napromieniowane 15.058 ton żywności.

4.2. Wyniki kontroli przeprowadzonych na etapie wprowadzania produktów do obrotu

W 2006 r. 18 państw członkowskich przeprowadziło kontrole analityczne i przedłożyło wymagane dane. Trzy państwa członkowskie poinformowały Komisję, że w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie przeprowadzały kontroli analitycznych.

Z przekazanych informacji wynika, że w 2006 r. 3,3 % próbek zostało nielegalnie poddanych promieniowaniu lub niewłaściwie oznakowanych.

Naruszenia dotyczą różnych kategorii produktów w różnym stopniu. Ogólnie stwierdzono, że produkty znajdujące się w obrocie, wśród których stwierdzono najwięcej niezgodności z wymogami, to suplementy diety (w Niemczech, Finlandii i Zjednoczonym Królestwie) oraz zupy i sosy (w Niemczech). W Niemczech liczba napromieniowanych "azjatyckich przekąsek z makaronu" wyraźnie zmalała (z 37 % w 2005 r. do 5 % w 2006 r.).

Komisja oczekuje, że państwa członkowskie będą dalej skupiać się w swoich kontrolach na tych produktach oraz że podejmą odpowiednie środki.

Różnice w wynikach kontroli między państwami członkowskimi można częściowo wyjaśnić doborem próbek i skutecznością zastosowanych metod analitycznych.

4.3. Ostateczny termin przekazania wyników kontroli dla celów sporządzenia sprawozdania za rok 2007

Ostatecznym terminem przekazania Komisji wyników kontroli przeprowadzonych w 2007 r., wymaganych na mocy art. 7 ust. 3 dyrektywy 1999/2/WE, jest dzień 30 czerwca 2008 r.

______

(1) Dz.U.L66z13.3.1999, s.16.

(2) http://europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/irradiation/indexen.htm

(3) DzU.C187z7.8.2003, s.13.

(4) Dz.U. L 66 z 13.3.1999, s. 24.

(5) Dz.U. C 112 z 12.5.2006, s. 6.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.