Sprawa T-94/20: Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2020 r. - Campine i Campine Recycling / Komisja.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.137.52/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 kwietnia 2020 r.

Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2020 r. - Campine i Campine Recycling / Komisja
(Sprawa T-94/20)

(2020/C 137/83)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 27 kwietnia 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Campine (Beerse, Belgia), Campine Recycling (Beerse) (przedstawiciele: C. Verdonck, B. Gielen i Q. Silvestre, lawyers)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

nakazanie Komisji, w wykonaniu wyroku Sądu w sprawie Campine 1 , zapłatę odszkodowania w kwocie odpowiadającej odsetkom za zwłokę za okres od dnia tymczasowej zapłaty grzywny przez Campine aż do dnia 11 grudnia 2019 r. Odsetki te należy naliczyć według stawki odpowiadającej znajdującej zastosowanie stopy refinansowania EBC, powiększonej o 3,5 punkta procentowego - co daje kwotę 300 637,32 EUR, czy też, alternatywnie, według stawki, którą Komisja uzna za właściwą;
nakazanie Komisji zapłatę odsetek naliczonych od kwoty określonej w punkcie powyżej, czyli od odszkodowania odpowiadającego odsetkom za zwłokę naliczonym od tej części grzywny, która została uchylona. Odsetki te należy naliczyć według stawki odpowiadającej znajdującej zastosowanie stopy refinansowania EBC, powiększonej o 3,5 punkta procentowego (co daje kwotę 300 637,32 EUR czy też 28,83 EUR w przeliczeniu na dzień), czy też, alternatywnie, według stawki, którą Komisja uzna za właściwą. Odsetki te należy naliczyć w odniesieniu do okresu zaczynającego się wraz ze zwrotem przez Komisję kwoty głównej w dniu 11 grudnia 2019 r., czy też, alternatywnie, od dnia wydania przez Sąd wyroku w niniejszej sprawie, czy też, alternatywnie, w odniesieniu do okresu rozpoczynającego się z dniem, który Komisja uzna za właściwy;
tytułem żądania ewentualnego, stwierdzenie nieważności pisma Komisji 13 stycznia 2020 r., czy też, alternatywnie, wysłanego przez tę instytucję e- z dnia 10 grudnia 2019 r., w którym Komisja odmówiła skarżącym zapłaty odsetek za zwłokę wymagalnej w wykonaniu wyroku Sądu w sprawie T-240/17, i nakazanie zapłaty odszkodowania na podstawie art. 340 TFEU, czy też, alternatywnie, przyjęcie środków odpowiednich w celu zapewnienia pełnego wykonania wydanego przez Sąd wyroku z dnia 7 listopada 2019 r. w świetle wymogów ustanowionych w art. 266 akapit pierwszy TFUE;
obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty.

1.
Zarzut pierwszy, dotyczący tego, że Komisja powinna zapłacić odszkodowanie zgodnie z art. 266 akapit drugi TFUE i art. 340 akapit drugi 2 TFUE. Zdaniem skarżących w następstwie wydania przez Sąd wyroku w sprawie Campine Komisja, zgodnie 266 § 1 TFEU w przyjętej w orzecznictwie wykładni, jest zobowiązana nie tylko zwrócić główną kwotę grzywny, ale również wypłacić odsetki za zwłokę według standardowej stawki odszkodowania, za pozbawienie skarżących możliwości korzystania z tej kwoty w trakcie okresu referencyjnego (czyli w okresie pomiędzy tymczasową zapłatą przez nie grzywny a jej zwrotem przez Komisję) i nie dysponowała swobodą uznania w tym zakresie. Ze względu na retroaktywny skutek wyroku stwierdzającego nieważność Komisja w wykonaniu wyroku w sprawie Campine winna zapłacić odszkodowanie w kwocie odpowiadającej odsetkom za zwłokę.
2.
Zarzut drugi, dotyczący tego, że Komisja powinna zapłacić odsetki za zwłokę od należnego odszkodowania. Skarżące podnoszą, że zgodnie z zasadą restitutio in integrum Komisja winna zapłacić odsetki za zwłokę od odszkodowania w kwocie odpowiadającej odsetkom za zwłokę naliczonym od tej części grzywny, która została uchylona.
3.
Zarzut trzeci, dotyczący tego, że należy stwierdzić nieważność pisma Komisji z dnia 13 stycznia 2020 r., czy też, alternatywnie, wysłanego przez nią w dniu 10 grudnia 2019 r. emaila, w którym instytucja ta odmówiła zapłaty odsetek za zwłokę. Zdaniem skarżących te akty są nieważne ze względu na to, że zostały wydane z naruszeniem art. 266 akapit pierwszy i art. 296 akapit pierwszy TFEU.
1 Wyrok z dnia 7 listopada 2019 r. Campine i Campine Recycling / Komisja, T-240/17 (ECLI:EU:T:2019:778).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.