Sprawa T-91/20: Wyrok Sądu z dnia 7 września 2022 r. – WT v. Komisja

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.418.17

Akt nienormatywny
Wersja od: 31 października 2022 r.

Wyrok Sądu z dnia 7 września 2022 r. - WT/Komisja

(Sprawa T-91/20) 1

[Służba publiczna - Urzędnicy - Postępowanie dyscyplinarne - Kara dyscyplinarna w postaci nagany - Obowiązek dbałości - Zasada dobrej administracji - Prawo do bycia wysłuchanym - Obowiązek uzasadnienia - Rozsądny termin - Mobbing - Zasada pewności prawa - Szkoda majątkowa i krzywda]

Język postępowania: angielski

(2022/C 418/20)

(Dz.U.UE C z dnia 31 października 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: WT (przedstawiciele: V. Villante, D. Rovetta i D. Birkenmaier, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A.C. Simon i L. Vernier, pełnomocnicy)

Przedmiot

W skardze opartej na art. 270 TFUE skarżąca wnosi, po pierwsze, o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 17 kwietnia 2019 r. na mocy której Komisja nałożyła na nią karę dyscyplinarną w postaci nagany i, po drugie, o naprawienie szkody materialnej i krzywdy, jakie miała ponieść skarżąca wskutek tej decyzji.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) WT zostaje obciążona kosztami postępowania.

1 Dz.U. C 262 z 10.8.2020.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.