Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.378.33/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2020 r.

Wyrok Sądu z dnia 9 września 2020 r. - Sumol + Compal Marcas / EUIPO - Jacob (Dr. Jacob's essentials)
(Sprawa T-879/19) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Dr. Jacob's essentials - Wcześniejszy słowny międzynarodowy znak towarowy COMPAL ESSENCIAL - Wcześniejsze graficzne międzynarodowe i krajowe znaki towarowe FRUTA essencial, COMPAL essencial i Compal FRUTA essencial - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: angielski

(2020/C 378/40)

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Sumol + Compal Marcas, SA (Carnaxide, Portugalia) (przedstawiciel: adwokat A. de Sampaio)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: A. Soder i V. Ruzek, pełnomocnicy).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Ludwig Manfred Jacob (Heidesheim, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat W. Berlit)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 3 października 2019 r. (sprawa R 1025/2019-1), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Sumol + Compal Marcas a L. Jacobem.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Sumol + Compal Marcas, SA, zostaje obciążona kosztami niniejszego postępowania.
1 Dz.U. C 61 z 24.2.2020.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.