Sprawa T-865/19: Wyrok Sądu z dnia 14 września 2022 r. - Nevinnomysskiy Azot i NAK "Azot" v. Komisja Europejska

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.432.19/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 listopada 2022 r.

Wyrok Sądu z dnia 14 września 2022 r. - Nevinnomysskiy Azot i NAK "Azot"/Komisja
(Sprawa T-865/19) 1

[Dumping - Przywóz mieszanin mocznika i azotanu amonu pochodzących z Rosji, Trynidadu i Tobago oraz Stanów Zjednoczonych - Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1688 - Ostateczne cło antydumpingowe - Margines dumpingu - Ustalenie wartości normalnej - Dostosowania - Konstruowanie ceny eksportowej - Obiektywne porównanie - Szkoda poniesiona przez przemysł Unii - Obliczenie podcięcia cenowego - Sprzedaż między spółkami powiązanymi - Związek przyczynowy - Obliczanie marginesu szkody - Usunięcie szkody - Zasada niższego cła - Wykorzystanie dostępnych danych]

Język postępowania: angielski

(2022/C 432/21)

(Dz.U.UE C z dnia 11 listopada 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: AO Nevinnomysskiy Azot (Niewinnomyssk, Rosja), AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK "Azot" (Nowomoskowsk, Rosja) (przedstawiciele: adwokaci P. Vander Schueren i T. Martin-Brieu)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Luengo i P. Němečková, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Fertilizers Europe (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci B. O'Connor i M. Hommé)

Przedmiot

Skarżący wnoszą na podstawie art. 263 TFUE o stwierdzenie nieważności rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1688 z dnia 8 października 2019 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe i stanowiącego o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz mieszanin mocznika i azotanu amonu pochodzących z Rosji, Trynidadu i Tobago oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz.U. 2019, L 258, s. 21).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) AO Nevinnomysskiy Azot i AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK "Azot" pokrywają własne koszty postępowania oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską i Fertilizers Europe.

1 Dz.U. C 61 z 24.2.2020.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.