Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.118.43

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 kwietnia 2015 r.

Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2015 r. - Alfa Wassermann Hungary/OHIM - Pharma Mar (YLOELIS)
(Sprawa T-85/15)

Język skargi: angielski

(2015/C 118/55)

(Dz.U.UE C z dnia 13 kwietnia 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Alfa Wassermann Hungary kft (Budapeszt, Węgry) (przedstawiciele: adwokaci M. Best, U. Pfleghar i S. Schäffner)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Pharma Mar, SA (Colmenar Viejo, Hiszpania)

Dane dotyczące postępowania przed OHIM

Zgłaszający: Strona skarżąca

Przedmiotowy sporny znak towarowy: Słowny wspólnotowy znak towarowy "YLOELIS" - zgłoszenie nr 10 914 431

Postępowanie przed OHIM: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie R 1100/2014-1

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i decyzji Wydziału Sprzeciwów z dnia 24 lutego 2014 r. (postępowanie w sprawie sprzeciwu nr B 2 066 184);
- oddalenie sprzeciwu nr B 2 066 184 w całości;
- obciążenie OHIM i wnoszącego sprzeciw kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.